Linjerydding 2021

Vi er nå i oppstarten av rydding av våre linjer i regionalnett, distribusjonsnett og lavspentraseene.

Mer informasjon om hvor vi skal rydde linjer ser du på bilde under.
Berørte grunneiere vil få en sms fra Tensio, og all rydding vil bli utført av innleid mannskap.

Trær nært høyspentledninger utgjør stor risiko for skader og strømbrudd. Nedenfor finner du nærmere informasjon om trefelling og skogrydding.
Her finner du også informasjon om hva du må tenke på dersom du ønsker å fjerne et tre nært en kraftledning.

Kontakt alltid Tensio før du skal felle trær eller rydde skog i nærheten av linjer.

 

I kontaktskjemaet under kan du kontakte oss om linjerydding

Linjerydding 2021.JPG


Viktig informasjon

Trær nært høyspentledninger utgjør stor risiko for skader og strømbrudd.
Kontakt alltid Tensio før du skal felle trær eller rydde skog i nærheten av linjer.

Felling av trær skal foregå slik at farlige situasjoner ikke oppstår.
Berøring av spenningsførende linjer er livsfarlig.
Hold avstand hvis et tre ligger over linja!

Fjern aldri treet på egen hånd
Flytt deg umiddelbart fra området 
Påse at ingen kommer i berøring med linja eller treet.

Kontakt Tensio umiddelbart. Tlf. 74 12 15 00


Spørsmål og svar

Høyspentnettet utgjør nett med spenning på over 1000 volt, mens lavspentnettet inkluderer nett med spenninger på 230 og 400 volt. Dette spenningsnivået avgjør hvordan vi arbeidet med linjerydding.
Forskrift om elektriske forsyningsanlegg krever at det til enhver tid skal være minimum tre meters avstand mellom strømførende høyspentlinjer og vegetasjon. Vi bruker laserdata for å finne steder hvor vegetasjon er for nær ledningen.

Innenfor trasébredden vil vi normalt rydde all vegetasjon, med unntak av saktevoksende trær som ikke blir høye nok til å komme i kontakt med strømførende ledninger. Utenfor trasébredden kan vi gjennomføre sikringshogst av enkelte trær som på sikt kan utgjøre en risiko for ledningen. I slik tilfeller tar vi kontakt med grunneier i forkant.

Når det gjelder lavspentnettet er kravet at det skal være 0,5 meters avstand mellom vegetasjon og strømførende ledninger. Vi rydder som regel ut til én meters avstand for å sikre kommende vekstsesong. I tillegg kan det være nødvendig å kviste opp trær som står nært ledningene, for å sikre en klatrefri sone.

Trær i nærheten av strømførende ledninger er den største årsaken til strømbrudd i Norge. Vi må derfor kutte ned enkelte trær og busker som vokser for nært slike ledninger.

Som nettselskap har vi hjemmel til å rydde området rundt høyspentnettet, gjennom avtalegrunnlag med de respektive eiendommene.

Ved rydding av lavspentnett har vi hjemmel gjennom våre standard tilknytningsvilkår og standard nettleieavtale. Disse gir oss som netteier adgang til eiendommene for vedlikehold av luftledninger.

Dersom du har kraftlinjer som krysser over eiendommen din må du planlegge litt ekstra når det gjelder planting i hagen. Skal du plante hekk, busker eller trær? Sjekk hvor høye disse kan bli før du setter dem i jorda. På denne måten kan du unngå beskjæring og nedkutting av vekster som vokser for nært linjene.

Det aller beste er om sonen under og nært kraftlinjene holdes helt fri for hekk, busker og trær. Vekster som med tiden kan bli høye bør plantes på en del av tomten som ikke kommer i konflikt med strømnettet. Dette gjelder også områder av eiendommen som inneholder stolper, kabelskap eller nettstasjoner, da disse må holdes ryddige for å sikre adkomst når vi skal utføre vedlikeholdsarbeid.

Lunning av tømmer under høyspenningslinjer er ikke tillatt.

Vi ønsker alltid å samarbeide godt med våre kunder, slik at vedlikeholdsarbeidet medfører færrest mulig ulemper. Som kunde vil du derfor bli varslet  via SMS. 

I utmark vil virke som ryddes bli liggende igjen for nedbryting. Ved rydding i bebygde områder vil virke legges på hensiktsmessig sted på eiendommen. Tensio er ikke ansvarlig for å fjerne virket fra eiendommen.

 

 

Sist endret: 1. Juni 2021 - 08:13