Teknisk krav

Grøfta skal tilfredsstille krav som angitt i dette vedlegget.
Kunde sørger for alt arbeid og kostnader med forskriftsmessig grøft. Det er kundes ansvar å innhente nødvendige tillatelser fra berørte grunneiere. Samt ansvarlig for etterfylling av masser ved eventuelt sig i grøft.


Før oppstart skal Gravemeldingstjenesten kontaktes på telefon 91509146, eller via e-post [email protected]

 

 

Grøfta skal tilfredsstille krav som angitt i dette vedlegget. Kunde sørger for alt arbeid og kostnader med forskriftsmessig grøft. Det er kundes ansvar å innhente nødvendige tillatelser fra berørte grunneiere. Samt ansvarlig for etterfylling av masser ved eventuelt sig i grøft.

Før oppstart skal Gravemeldingstjenesten kontaktes på telefon 91509146, eller via e-post [email protected]

Overdekking av kabelrør i dyrket mark og i vegbane skal være minimum 100 cm. Utenfor dyrket mark og vegbane skal overdekking minimum være 50 cm. Grøftebunn skal være avrettet og fri for skarpe gjenstander samt at den skal være fri for is/snø.

Gjenfylling av ledningssone

Det skal være minst 15 cm omfyllingsmasse over kabelrøret (se figur). Denne massen skal være sand, grus eller subbus med sortering 0-8 mm. 15 cm over kabelrøret skal det legges markeringsbånd (kabelmarkering).

Gjenfyllingssone

Stedlig masse skal fortrinnsvis benyttes. Stein eller andre gjenstander som kan skade kabelen skal fjernes. Massene skal komprimeres for å hindre sig i grøftetrasse. Kan ikke overnevnte krav oppfylles, skal lokal avdeling kontaktes for å avtale forlegningsmåte.

Dersom grøfta ikke tilfredsstiller kravene vil Tensio returnere uten å legge kabel. Merkostnad for ekstra oppmøte på grunn av ikke overholdt avtale vil bli fakturert. Når eventuell avtale er innsendt og faktura betalt vil ditt kontaktpunkt for utføring bli den lokale Tensio avdeling. Rør hentes fra lokal Tensio avdeling når avtalen er signert og anleggsbidraget er betalt.

Det må beregnes minimum 5 virkedager fra kunde kontakter sin lokale Tensio avdeling til jobben med kabellegging gjennomføres.

 

Sist endret: 17. Oktober 2019 - 11:48