Nettleie- og tilknytningsavtaler 

Alle som har behov for strøm må ha avtale med netteier om nettleieavtale. Fordi vi driver monopolvirksomhet er vi strengt regulert av myndighetene. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) fastsetter årlig en inntektsramme som vi benytter for å beregne nettleie.
Inntektene skal dekke kostnader ved transport av strøm, vedlikehold og utvikling av strømnettet. 
Nettleien består av et årlig fastledd og et energiledd som er prisen per kilowattime (kWh) du bruker.
Større næringskunder kan også ha et effektledd.

Prisene er gjeldende fra 01.01.2021

 

Nettleie hva er det?

Hvorfor har vi nettleie?
Strømnettet er kraftforsyningens “veinett”. Når du
kjøper strøm, bruker du nettet for å frakte strømmen
fra produksjonsstedet og frem til stikkkontakten
din, for dette betaler du en nettleie.

Hvem bestemmer nettleia?
Staten bestemmer hvor stor nettselskapenes inntekt
skal være.
Myndighetene kontrollerer også at Tensio TN og de
andre nettselskapene i landet ikke krever inn mer
enn de har rett til.

Hva går nettleia til?
Det koster å bygge, drive og vedlikeholde strømnettet.
Nettet skal være av en slik kvalitet at
kundene sjelden blir utsatt for strømbrudd. Utover
kostnadene til utbygging og drift skal nettleia også
dekke bl.a. måling og avregning, kundeservice,
energitap i nettet og bruk av transmisjonsnettet (som
eies av Statnett).

Offentlige avgifter.
På toppen av nettleia kommer offentlige avgifter til
staten, både forbruksavgift, avgift til Energifondet og merverdiavgift.

De statlige avgiftene utgjør over 46 % av nettleia for en husholdningskunde med et årsforbruk på 20 000 kWh.

Nettleie TN
 

 

Tariff
Fastledd (kr/år)
Energiledd (øre/kWh) 1)
 • NH4 Husholdning 3 030 51,75
 • NF4 Fritidsbolig 3 030 51,75
 • NT4 Annet forbruk 3 030 51,75

Hovedsikkring mindre eller lik 80A ved 230V og 50A ved 400V

Pris inkl. mva, forbruksavgift og avgift til Energifondet.

1) Valgfri tidsdifferensiert tariff for energileddet tilbys kunder med forventet forbruk over 8 000 kWh/år. Vinter 52,65 øre/kWh. Sommer 48,61 øre/kWh. 12 mnd. bindingstid. Vinter: 1. november - 30. april. Sommer: 1. mai - 31. oktober.

Statlige avgifter

Forbruksavgift til staten: 16,69 øre/kWh + 25% mva = 20,86 øre/kWh. Avgift til Energifondet: 1,00 øre/kWh + 25% mva = 1,25 øre/kWh. Det tas forbehold om eventuell endring av avgifter i forbindelse med saldering av statsbudsjettet.

Leveringsplikt / Ventetariff

Alle nettselskap er gjennom energiloven pålagt å levere kraft til kunder som ikke har avtale med en kraftleverandør. Når kunder uten kraftleveringskontrakt blir tilkoblet nettet, vil disse bli lagt inn på “ventetariff” og fakturert for kraft av nettselskapet. Opplysninger om kraftleverandører finnes på: www.strompris.no.

Ventetariff

Prisen baseres på markedspris der den midlere ukentlige Elspot-områdepris danner grunnlaget for prisberegningen.

 • Pris i de første 6 uker: S+6,25 øre/kWh inkl. mva.
 • Pris videre framover: S+25 øre/kWh inkl. mva.

S er midlere, ukentlig, Elspot-områdepris 1) Kostnader med elsertifikater er inkludert i prisen.

Vi gjør oppmerksom på at dette er en dyr tariff og vi anbefaler at nye kunder snarest oppretter kraftavtale med en av de tilgjengelige kraftleverandørene.

2) Elspot-områdepris er markedspris for kraft på kraftbørsen Nord Pool i det geografiske område hvor kraften tas ut.

De som fortsatt må rapportere måleravlesing kan:

• Gå på nettsiden tn.tensio.no og velge måleravlesing

• Sende SMS: kontakt Tensios kundesenter på tlf 74 12 15 00 

For ytterligere info og betjening av kundeforhold: tn.tensio.no

 

Plusskunde

Forbruk faktureres som ordinær nettleie, men i tillegg kompenserer Tensio TN overskuddsproduksjonens bidrag til redusert nettap på følgende vis:

Plusskunde
Periode
 • Innmatet volum x 4% x Nordpool spotpris i perioden 01.05 – 01.11
 • Innmatet volum x 6% x Nordpool spotpris i perioden 01.11 – 01.05

Ved en husholdning med et forbruk på 20 000 kWh vil den totale nettleien utgjøre 13 380,- fordelt på:

 • Fastledd: 2 424,-
 • Energiledd: 4 742,-
 • Enova- avgift: 200,-
 • Forbruksavgift: 3 338,-
 • 25% mva: 2 676,-

Av dette vil andel som går til

 • Tensio utgjøre 6 186,-
 • Andel til Statnett 980,-
 • Andel avgifter til staten 6 214,-

Hvorfor har vi nettleie?
Strømnettet er kraftforsyningens “veinett”. Når du
kjøper strøm, bruker du nettet for å frakte strømmen
fra produksjonsstedet og frem til stikkkontakten
din, for dette betaler du en nettleie.

Hvem bestemmer nettleia?
Staten bestemmer hvor stor nettselskapenes inntekt
skal være. Myndighetene kontrollerer også at Tensio TN og de andre nettselskapene i landet ikke krever inn mer enn de har rett til.

Hva går nettleia til?
Det koster å bygge, drive og vedlikeholde strømnettet.
Nettet skal være av en slik kvalitet at
kundene sjelden blir utsatt for strømbrudd. Utover
kostnadene til utbygging og drift skal nettleia også
dekke bl.a. måling og avregning, kundeservice,
energitap i nettet og bruk av transmisjonsnettet (som
eies av Statnett).

Offentlige avgifter.
På toppen av nettleia kommer offentlige avgifter til
staten, både forbruksavgift, avgift til Energifondet og merverdiavgift.

 

Hvorfor består nettleien av et fastledd og et variabelt ledd?

Nettleien skal i størst mulig grad reflektere kostnadene i overføringsnettet. En del av disse er variable kostnader knyttet til de elektriske tapene i nettet. Når strømmen overføres gjennom nettet, går en del tapt på veien. Denne strømmen må nettselskapet bekoste. Den største delen av nettkostnadene er imidlertid faste kundespesifikke kostnader, samt kapital- og vedlikeholdskostnader. Nettleien består derfor av en fast del og en variabel del.

 

Regelverket krever at fastleddet i distribusjonsnettet minimum dekker de kundespesifikke kostnadene, dvs. kostnader til måling, avregning, fakturering og lignende og en andel av de øvrige faste kostnadene i nettet. Energileddet skal minimum dekke de marginale tapskostnadene (dvs. de kostnadene som oppstår i form av økte tap når man ved en gitt belastning tar ut en ekstra kWh). Nettselskapet velger selv hvordan de resterende kostnadene skal fordeles mellom fastledd og energiledd.

 

Hvor mye og hvorfor utgjør Tensio TN andel?

Tensio skal gjennom sin nettleie hente inn følgende:

 • Kostnader for bruk av overliggende nett (Statnett)
 • Skatter og avgifter til staten
 • Kostnader for drift, vedlikehold osv

Av nettleien Tensio henter inn går litt under halvparten til Tensio TN.
De øvrige inntektene krever Tensio inn på vegne av Statnett og staten.

 

 

Eksempler kWh per år:
 • kWh per år: 10 000 16 000 20 000 50 000 100 000
 • Fastledd: 2 424,- 2 424,- 2 424,- 2 424,- 2 424,-
 • Energiledd: 2 371,- 3 794,- 4 742,- 11 855,- 23 710,-
 • Enova-avgift: 100,- 160,- 200,- 500,- 1000,-
 • Forbrukeravgift: 1 669,- 2 670,- 3 338,- 8 435,- 16 690,-
 • 25% mva: 1 641,- 2 262,- 2 676,- 5 781,- 10 956,-
Nettleie
 • Total: 8 205,- 11 310,- 13 380,- 28 905,- 54 780,-
 • Andel Tensio: 4 139,- 5 368,- 6 186,- 12 327,- 22 561,-
 • Andel Statnett 656,- 850,- 980,- 1 952,- 3 573,-
 • Andel avgifter staten: 3 410,- 5 092,- 6 214,- 14 626,- 28 646,-

Privatkunder

Forholdet mellom Tensio og våre kunder er regulert gjennom standard avtale for nettleie og vilkår for tilknytning, samt eventuelle særskilte kontrakter som er inngått. Avtalene regulerer forbrukeres rettigheter og plikter for nettleie og tilknytning til strømnettet.


Gjeldende avtaleverk som ble innført i 2007 vil fra 1. februar 2021 avløses av nye standardvilkår. Behovet for nye standardvilkår er utløst av regelverksendringer i Energiloven med tilknyttede forskrifter og annet energirelatert regelverk som forvaltes av bl.a. Olje- og Energidepartementet, Norges vassdrags og energidirektorat, Reguleringsmyndigheten for energi og Justervesenet.

Bedriftskunder

Det samme behovet for oppdaterte vilkår gjelder også for næringskundene. Standard vilkår overfor næringsdrivende nettkunder som ble opprettet i 2007 avløses også av nye standardvilkår som gjelder fra 1. februar 2021.

Nettjenester leveres i henhold til “Energi Norges” standardavtale for nettleie og tilknytning.

 • For faktura som ikke blir betalt i rett tid, påløper forsinkelsesrente. Denne bestemmes av gjeldende rentesats fastsatt i forskrift.
 • Tensio TN holder strømmåleren, men det er anleggseiers ansvar å sørge for montasjeplass. Ved krav om kontroll av måleren må den som krever kontrollen, dekke kostnadene. Dersom kontrollen viser større avvik enn +/- 3 % tar Tensio TN kostnadene. Kontrollkostnaden er 2 500 kr inkl. mva.

 

Mer informasjon om dette får du på tn.tensio.no, eller ved å ta kontakt med Tensios Kundeservice.

 

Lading av elbil

Ved montering av 1-fase lading av elbil større enn 16 A i IT-nett eller 20 A i TN-nett, må dette meldes til Tensio TN. Ta kontakt med installatør som vil ta hånd om meldingen.

Krevende forbruksapparater

Forbruksapparater med påstemplet ytelse over 7 kW kan ikke tilknyttes uten godkjenning fra Tensio TN.

Byggestrøm

Det er installatørene som forestår utleie av byggestrømskap med hovedsikring mindre eller lik 63 A.

Lengre strømavbrudd over 12 timer

Kunder som blir utsatt for strømavbrudd lenger enn 12 timer har rett til kompensasjon fra nettselskapet, dette skjer automatisk fra 01.01.2021.

OM NETTLEIA

Hvorfor har vi nettleie?

Strømnettet er kraftforsyningens “veinett”. Når du kjøper strøm, bruker du nettet for å frakte strømmen fra produksjonsstedet og frem til stikkkontak-ten din. For dette betaler du en nettleie.

Hvem bestemmer nettleia?

Staten bestemmer hvor stor nettselskapenes inntekt skal være. Myndighetene kontrollerer også at Tensio TN og de andre nettselskapene i landet ikke krever inn mer enn de har rett til.

Hva går nettleia til?

Det koster å bygge, drive og vedlikeholde strømnettet. Nettet skal være av en slik kvalitet at kundene sjelden blir utsatt for strømbrudd. Utover kostnadene til utbygging og drift skal nettleia også dekke bl.a. måling og avregning, kundeservice, energitap i nettet og bruk av sentralnettet (som eies av Statnett).

Offentlige avgifter

På toppen av nettleia kommer offentlige avgifter til staten, både forbruksavgift, avgift til Energifondet og merverdiavgift.

De statlige avgiftene utgjør over 46% av nettleia.

 

Øvrige rettningslinjer.

Sikkprøvekontroller

Tensio TN foretar stikkprøver for å kontrollere måleravlesingene.

Leveringskvalitet

Tensio TN kan på forespørsel informere om den leveringskvalitet som kan påregnes.

Anleggsbidrag

Anleggsbidrag blir beregnet for nyanlegg, forsterkning, flytting og ombygging etter fastsatte retningslinjer.

Målerutstyr

Tensio TN leverer nødvendige målerutstyr, mens anleggseier holder montasjeplass. På nye anlegg eller anlegg som rehabiliteres, skal målerinstallasjonen utføres iht. de til enhver tid gjeldende krav fra myndighetene og Tensio TNs krav til energimåling

Strømtap

Målt forbruk tillegges 1 % for tap når målingen skjer på lavspenningsside av transformatoren og leveringen skjer på høyspenningssiden.

Påkobling av stengt anlegg

Ved påkobling etter stenging ilegges et gebyr på kr. 2 500.-. Gebyr for oppmøte der stenging ikke blir gjennomført er kr. 1 250.-. Ved påkobling av stengte anlegg kan det settes krav til melding fra installatør. Anlegg som er oppsagt og blir tilkoblet igjen innen 12 mnd må betale påkoblingsgebyr.

Stenging av anlegg ved betalingsmisligehold

Ved stenging av strøm ved betalingsmisligehold åpnes anlegget kun innenfor normal arbeidstid, ved nødsituasjoner på ettermiddag/kveld kan vi kontaktes på telefon 74 12 15 00.

Avgifter

Forbruksavgiften til Staten kreves inn sammen med nettleien. Som hovedregel skal alle betale forbruksavgift til Staten etter sats på 16,69 øre/kWh.

Staten har innført en ordning for industrien som gir virksomheter registrert innenfor næringskodene 5 - 33 en redusert sats på 0,546 øre/kWh. Dette gjelder ikke forbruk til administrasjonsbygg som skal ha ordinær sats.

Veksthusnæringen har som hovedregel fritak for å betale forbruksavgift. Virksomhetene må imidlertid fremlegge bekreftelse fra fylkeslandbrukskontoret, eventuelt fylkesmannens landbruksavdeling eller landbrukskontoret etter gitte regler.

Når en kunde har flere typer virksomheter med forskjellige avgiftssatser, må det foretas en fordeling av forbruket. Det samme gjelder de tilfeller hvor abonnementet omfatter både industri/bergverk og administrasjonsbygg. Kunden må selv gi nettselskapet de nødvendige opplysninger om fordeling dersom kraft med forskjellig avgiftsmessig status leveres over samme måler. Rett til fritak eller redusert sats må dokumenteres hvert år.

Avgift til det statlige energifondet (ENOVA) er på 1 øre/ kWh for husholdninger, mens den for næring- og offentlig virksomhet er 800 kr/år per målepunkt. Det tas forbehold om eventuell endring av avgifter i forbindelse med statsbudsjettet.

Leveringsplikt / Ventetariff

Alle nettselskap er gjennom energiloven pålagt å levere kraft til kunder som ikke har avtale med en kraftleverandør. Når kunder uten kraftleverings-kontrakt blir tilkoblet nettet, vil disse bli lagt inn på “ventetariff” og fakturert for kraft av nettselskapet. Opplysninger om kraftleverandører som leverer kraft i gamle Nord-Trøndelag, finnes på: www.strompris.no.

Ventetariff

Prisen baseres på markedspris der den midlere ukentlige Elspot områdepris danner grunnlaget for prisberegningen.

 • Pris i de første 6 uker: S+5 øre/kWh.
 • Pris videre framover: S+20 øre/kWh.

I samsvar med "Lov om elsertifikater” er kostnad med elsertifikater inkludert i prisen.

S er midlere, ukentlig, Elspot områdepris
 

Vi gjør oppmerksom på at dette er en dyr tariff og vi anbefaler at nye kunder snarest oppretter kraftavtale med en av de tilgjengelige kraftleverandørene.
Elspot-områdepris er markedspris for kraft på kraftbørsen Nord Pool i det geografiske område hvor kraften tas ut.

Alle priser er eksl. mva.

Nettleie – for uttak i distribusjonsnettet

Priser inkl. avgift til Energifondet og ekskl. mva. og forbruksavgift

 

Gårdsbruk (NG4) 

Tariffen består av et fastledd og et energiledd.

Fastledd [kr/år]
Energiledd [øre/kWh]1
 • 3 224 23,71

Prisene inkluderer avgift til Energifondet, men er ekskl. forbruksavgift og mva. 

 1. Valgfri tidsdifferensiert tariff for energileddet tilbys kunder med forventet forbruk over 8 000 kWh/år. Vinter 24,93 øre/kWh. Sommer 22,07 øre/kWh. 12 mnd. bindingstid. Vinter: 1. november–30. april. Sommer: 1. mai–31. oktober.

Tariff uten effektledd (NT4)

Tariffen består av et fastledd og et energiledd.

Fastledd [kr/år]
Energiledd [øre/kWh]2
Merknad
 • 3 224 23,71 Hovedsikring mindre eller lik 125 A (230 V) 80 A (400 V)

Prisene inkluderer avgift til Energifondet, men er ekskl. forbruksavgift og mva. 

2. Valgfri tidsdifferensiert tariff for energileddet tilbys kunder med forventet forbruk over 8 000 kWh/år. Vinter 24,93 øre/kWh. Sommer 22,07 øre/kWh. 12 mnd. bindingstid. Vinter: 1. november–30. april. Sommer: 1. mai–31. oktober.

Tariff med effektledd (NL60T/NL60R)

Tariffen består av et fastledd, et energiledd og et effektledd.

Fastledd og energiledd

Fastledd [kr/år]
Energiledd [øre/kWh]3
Merknad
 • 8 800 6,20 Hovedsikring større enn 125 A (230 V) 80 A (400 V)

Prisene inkluderer avgift til Energifondet, men er ekskl. forbruksavgift og mva. 

3. Valgfri tidsdifferensiert tariff for energileddet tilbys kunder med forventet forbruk over 8 000 kWh/år. Vinter 6,53 øre/kWh. Sommer 5,72 øre/kWh. 12 mnd. bindingstid. Vinter: 1. november–30. april. Sommer: 1. mai–31. oktober.

Effektledd 

Trinn
Effektledd vinter [kr/kW/mnd]4
Effektledd sommer [kr/kW/mnd]4
 • 0-99 kW 108 16
 • 100-399 kW 90 14
 • Over 400 kW 80 12
 • Reaktiv effekt5 64 8,5

4: Kunder som avregnes med effektledd, avregnes etterskuddsvis pr. måned etter uttatt energimengde og største registrerte effekt i en 60 min. periode i måneden. Vinter: 1. november–30. april. Sommer: 1. mai–31. oktober.

5: Reaktiv effekt blir beregnet for forbruk med lavere effektfaktor enn 0,9. Avregningsgrunnlaget er reaktivt uttak i timen med maksimalt uttak av aktiv effekt. Reaktiv effekt avregnes som aktiv effekt, dvs én gang per måned.

 

Høyspent tariff (NH60T/NH60R) 

Tariffen består av et fastledd, et energiledd og et effektledd. 

Fastledd og energiledd 

Fastledd(kr/år)
Energiledd (øre/kWh)9
Merknader
 • 14 776 4,23 Kostnader for nettstasjon og lavspentnett må dekkes av kunden. Krav om høyspent målecelle. Minimum 400kW

Prisene inkluderer avgift til Energifondet, men er ekskl. forbruksavgift og mva. 

9: Valgfri tidsdifferensiert tariff for energileddet tilbys kunder med forventet forbruk over 8 000 kWh/år. Vinter 4,35 øre/kWh. Sommer 3,90 øre/kWh. 12 mnd. bindingstid. Vinter: 1. november–30. april. Sommer: 1. mai–31. oktober.

Effektledd

-
Effektledd vinter [kr/kW/mnd]10
Effektledd sommer [kr/kW/mnd]10
 • Aktiv effekt 72 11
 • Reaktiv effekt11 56 8,5

10: Kunder som avregnes med effektledd, avregnes etterskuddsvis pr. måned etter uttatt energimengde og største registrerte effekt i en 60 min. periode i måneden. Vinter: 1. november–30. april. Sommer: 1. mai–31. oktober. 

11: Reaktiv effekt blir beregnet for forbruk med lavere effektfaktor enn 0,9. Avregningsgrunnlaget er reaktivt uttak i timen med maksimalt uttak av aktiv effekt. Reaktiv effekt avregnes som aktiv effekt, dvs én gang per måned. 

Fleksibelt forbruk

Tariffen består av et fastledd og et energiledd. 

Krav om minimum 90 kW belastning 

Tariff
Varslingstid
Maksimal utkoblingsvarighet
Fastledd [kr/år]
Energiledd [øre/kWh] (vinter/sommer)12
 • NFF1 Momentan utkobling Ubegrenset 12 237 5,83/3,20
 • NFF2 1 time Ubegrenset 14 778 8,25/5,61
 • NFF3 Momentan utkobling 2 timer 22 531 10,53/8,00
 • NFF4 10 timers varsling Ubegrenset 12 237 16,01/13,25

Prisene inkluderer avgift til Energifondet, men er ekskl. forbruksavgift og mva. 

12: Vinter: 1. november–30. april. Sommer: 1. mai–31. oktober.  

Tariff for fleksibelt forbruk kan ikke etableres i høyspentanlegg. 

Differansemåling tillates ikke. 

Andre tariffer

Tariffen består av et fastledd og et energiledd. 

Tariff
Type
Fastledd [kr/år]
Energiledd [øre/kWh]
Merknad
 • NS1 Veg/gatelys - målte anlegg 3 224 23,71 -
 • NS2F Veg/gatelys - umålte anlegg 3 224 23,71 Ingen nye tilknytninger
 • NS4M Provisoriske tilknytninger Lavspenning større enn 63 A. 230 V. 3 224 23,71 Leie av måleskap er 100 kr per uke. Minste leiesum er 1 500 kr. Anleggskostnader dekkes av kunde.
 • NS5F Umålte anlegg 3 224 23,71 Brukes kun når måling medfører svært store ekstrakostnader. Energiforbruket fastlegges etter skjønn ved tilknytning av anlegget.
 • NS4IP Byggestrøm, entreprenør 3 224 23,71 Byggestrømskap som eies av installatør.
Prisene inkluderer avgift til Energifondet, men er ekskl. forbruksavgift og mva. 

Nettleie for kraftprodusenter i distribusjonsnettet 

Produksjon

Område
Fastledd [øre/kWh]13
Energiledd [øre/kWh]
 • Høyspenning og lavspenning 1,35 Beregnes individuelt per kunde

Prisene inkluderer avgift til Energifondet, men er ekskl. forbruksavgift og mva. 

13: Fastleddet bestemmes av Statnett og kundene faktureres ut fra midlere årsproduksjon. Som midlere årsproduksjon regnes midlere produksjon siste 10 år. For nye kraftverk benyttes forventet årsproduksjon iht. konsesjonssøknad de første 2 årene. For kraftverk med installert merkeeffekt mindre enn 1 MW skal avregnet mengde være 30% av installert effekt multiplisert med 5 000 timer.

Energileddet blir beregnet for hver kunde avhengig av lokalisering i nettet.

Uttak av aktiv effekt

Område
Fastledd [kr/år]
Energiledd [øre/kWh]
 • Høyspenning og lavspenning 1 995 Beregnes individuelt per kunde

Nettleie for uttak i regionalnettet 

 

Uttak av aktiv effekt 

Tariff
Nettnivå
Fastledd [kr/år]
Effektledd [kr/kW/mnd]
Energiledd [øre/kWh]
 • NRDx 66/132 kV 1RD 800 Beregnes individuelt per kunde Beregnes individuelt per kunde
 • NRTx Trafostasjon 22 kV 2RT 800 Beregnes individuelt per kunde Beregnes individuelt per kunde

Prisene inkluderer avgift til Energifondet, men er ekskl. forbruksavgift 

x: Differensieres på marginalt tapsledd 

Effektledd beregnes for gjennomsnittet av uttaket i systemets topplasttime siste 5 år. Differensieres ut fra samlokalisering av produksjon og k-faktor. 

Energileddet blir beregnet for hver kunde avhengig av lokalisering. Energileddet beregnes for hver uke. I tillegg deles døgnet innenfor de ulike tidsperiodene i dag og natt/helg/helligdag. Periodeinndelingen er lik Statnetts perioder. Offentliggjøres fredag kl. 12.00, – gjeldende fra mandag kl. 00.00. Døgninndelingen i periodene er som tidligere: Dag: kl. 06.00–22.00 mandag–fredag. Natt/helg/helligdag: kl. 22.00–06.00 mandag–fredag + hele døgnet lørdag og søndag. 

Uttak av reaktiv effekt 

Område
Effektledd vinter [kr/kVAr/mnd]14
Effektledd sommer [kr/kVAr/mnd]14
 • Høyspenning 6,10 0,91

14: Vinter: 1. november–30. april. Sommer: 1. mai–31. oktober. Reaktiv effekt blir beregnet for forbruk med lavere effektfaktor enn 0,9. Avregningsgrunnlaget er reaktivt uttak i timen med maksimalt uttak av aktiv effekt. Reaktiv effekt avregnes som aktiv effekt, dvs én gang per måned. 

Nettleie for kraftprodusenter i regionalnettet 

 

Produksjon

Område
Fastledd [øre/kWh]
Energiledd [øre/kWh]
 • Tensio TNs regionalnett 1,35 Beregnes individuelt per kunde

Prisene inkluderer avgift til Energifondet, men er ekskl. forbruksavgift 

Fastleddet bestemmes av Statnett og kundene faktureres ut fra midlere årsproduksjon. Som midlere årsproduksjon regnes midlere produksjon siste 10 år. For nye produksjonsenheter uten tilstrekkelig historisk datagrunnlag, anvendes forventet årsproduksjon iht. konsesjonssøknad som avregningsgrunnlag for oppstartsåret, samt påfølgende kalenderår. Fra og med 3. kalenderår legges historiske data til grunn for avregningen. 

Energileddet blir beregnet for hver kunde avhengig av lokalisering i nettet.

Uttak av aktiv effekt 

Område
Fastledd [kr/år]
Energiledd [øre/kWh]
 • Høyspenning 2 200 Beregnes individuelt per kunde

Plusskunde

Forbruk faktureres som ordinær nettleie, men i tillegg kompenserer Tensio TN overskuddsproduksjonens bidrag til redusert nettap på følgende vis:

Plusskunde
Periode
 • Innmatet volum x 4% x Nordpool spotpris i perioden 01.05 – 01.11
 • Innmatet volum x 6% x Nordpool spotpris i perioden 01.11 – 01.05

Leveringsplikt og ventetariff

Alle nettselskaper skal levere kraft til kundene, selv om de ikke har en strømavtale med en kraftleverandør for å være sikker på at ingen blir uten strøm.

Ombygging i Ogndal_Erik Dahl Krøke_steinkjer
 

Står du fortsatt uten avtale med en kraftleverandør?

Inntil du velger deg en kraftleverandør har nettselskapet plikt til å levere strøm til alle nye nettkunder, dette kalles leveringsplikt og er kun ment som en midlertidig ordning inntil du har skaffet deg en kraftleverandør. Dette sikrer at du får strøm i kontakten selv om du ikke har inngått avtale med en ordinær kraftleverandør. Så lenge du mottar leveringspliktig strøm, betaler du ventetariff. Ventetariffen er mye dyrere enn ordinære strømpriser!

Så velg deg en kraftleverandør i dag, det vil du spare penger på!

Informasjon om hvordan kraftmarkedet fungerer, finner du på NVEs forbrukersider.

Pris

Prisen på ventetariffen settes per måned, og består av  den gjennomsnittelige markedsprisen fra kraftbørsen Nordpool, samt et påslag per kWh. 

Pris de første 6 uker :

 • Gjennomsnittlig markedspris + 6,25 øre/kWh inkl. mva

Pris videre framover:

 • Gjennomsnittlig markedspris + 25 øre/kWh inkl. mva

Nettselskapet kan stenge privatkunders anlegg hvis kunden ikke betaler skyldig nettleie innen en gitt betalingsfrist.
Anlegget ditt vil ikke bli stengt dersom du betaler innen fire uker regnet fra den dato stengevarselet ble sendt.

Leveringsplikt / Ventetariff

Alle nettselskap er gjennom energiloven pålagt å levere kraft til kunder som ikke har avtale med en kraftleverandør. Når kunder uten kraftleveringskontrakt blir tilkoblet nettet, vil disse bli lagt inn på “ventetariff” og fakturert for kraft av nettselskapet. Opplysninger om kraftleverandører finnes på: www.strompris.no.

Ventetariff

Prisen baseres på markedspris der den midlere ukentlige Elspot områdepris danner grunnlaget for prisberegningen.

S er midlere, ukentlig, Elspot områdepris 1) Kostnader med elsertifikater er inkludert i prisen.

Vi gjør oppmerksom på at dette er en dyr tariff og vi anbefaler at nye kunder snarest oppretter kraftavtale med en av de tilgjengelige kraftleverandørene.

1) Elspot områdepris er markedspris for kraft på kraftbørsen Nordpool i det geografiske område hvor kraften tas ut.

Faktura

Etter innføring av Elhub i februar 2019 har det kommet nye regler for fakturering.  Kraftleverandøren blir også det viktigste kontaktpunktet for deg om du har spørsmål knyttet til strøm- og nettleieavtale, faktura og forbruk.

Koronaviruset fører til mye usikkerhet

Har du utfordringer med å betale din faktura?
Er du permittert eller har mistet inntekten din på grunn av Koronakrisen?

Her kan du enkelt utsette betaling av din faktura. Den enkleste måten å gjøre dette er å gå inn på «Min side» øverst til høyre på denne siden.

Ønsker du å snakke med en av våre medarbeidere kan du kontakte oss ved å fylle ut kontaktskjemaet og du hører fra oss i løpet av noen dager.

Gå til skjema

Ofte stilte spørsmål

Hvor finner jeg mine fakturaer?

Ta kontakt med din kraftleverandør angående din faktura. 

Unntak! 
Inntil du velger deg en kraftleverandør har nettselskapet plikt til å levere strøm til alle nettkunder, dette kalles leveringsplikt og er kun ment som en midlertidig ordning inntil du har skaffet deg en kraftleverandør. Dette sikrer at du får strøm i kontakten selv om du ikke har inngått avtale med en ordinær kraftleverandør. Så lenge du mottar leveringspliktig strøm, betaler du ventetariff. Ventetariffen er mye dyrere enn ordinære strømpriser!

Les mer om Ventetariff

 

Hvor ofte faktureres nettleien?

Nettleien faktureres månedlig. 

 

Hva er stipulert eller estimert forbruk?

Et  stipulert eller estimert forbruk vil si at vi har beregnet et antatt strømforbruk.
Det kan være flere årsaker til det stipulerte forbruket bla. at vi har ikke mottatt målerverdier fra din måler, årsaken til dette er at vi ikke har hatt kontakt med kommunikasjonsenheten i din strømmåler.

Når vi oppnår kontakt med din strømmåler vil dine reelle måleverdier komme inn til oss og dette blir etterregnet på din faktura.
Dette har vi mulighet til å gjøre iht. Standard avtale for «nettleie og vilkår for tilknytning» Vi viser til § 5- 2 måleravlesning og § 6- 5 avregningsfeil.

 

Kan jeg få nettleie og strøm på samme faktura?

Ja, de fleste kraftleverandører som lever strøm i vårt nettområde tilbyr såkalt gjennomfakturering med både strøm og nettleie. Her finner du en oversikt over kraftleverandører som leverer strøm i vårt nettområde.

 

Ingen av de overnevnte?

Vi er her for å hjelpe deg. Om du ikke finner svaret over kan du ta kontakt med oss via telefon eller kontaktskjema.

Gå til kontakt

 • Det er i utgangspunktet avgift på all strøm som leveres i Norge. Tensio har ansvar for å kreve inn forbruksavgift på elektrisk kraft på vegne av Skattedirektoratet. Noen næringskategorier gir rett til reduksjon eller fritak fra denne særavgiften. Noen eksempler er kraft levert til visse kraftintensive prosesser, veksthusnæringen og fremdrift av skinnegående transportmiddel.
 • Kunder med rett til redusert sats eller fritak fra forbruksavgift må legge frem egenerklæring og nødvendig dokumentasjon for nettselskapet, og fornye denne dokumentasjonen hvert år. Skattedirektoratet gir detaljert informasjon om forbruksavgiften.
 • Stortinget justerer avgiftssatsen årlig. Satsen for 2021 er 16,69 øre/kWh eks. mva. Redusert sats er 0,546 øre/kWh eks.mva.

Rett til å få levert kraft med redusert avgiftssats/fritak fra forbruksavgift er hjemlet i forskrift av 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter.

Regler for redusert sats og fritak fra forbruksavgift

Bedrifter med næringskode 5-33 (SN2007) kan ha rett til redusert avgiftssats. Nærmere informasjon om næringskoder kan hentes hos Statistisk sentralbyrå.

Redusert avgiftssats gjelder bare for forbruk som benyttes til selve produksjonsprosessen.

Benyttes forbruk både til administrasjon og produksjon skal det betales full avgiftssats dersom administrasjonsdelen utgjør 80% eller mer av totalt areal.

For forbruk til rene administrasjonsbygg skal det betales full avgiftssats.

Ved samme virksomhet med flere næringskoder, som dels faller innenfor og dels utenfor avgiftssatsen, skal det foretas en fordeling av kraftforbruket (antall kWh/år).

Kunden er selv ansvarlig for at riktige og fullstendige opplysninger legges frem, og for å betale riktig avgiftssats.

Dersom kraften brukes av andre enn den anlegget er registrert på, er det brukerens rett til redusert sats/fritak som skal dokumenteres. Merk at en eventuell refusjon vil bli utbetalt til nettkundens konto.

Det er nettkunden som er ansvarlig for å gi nødvendige opplysninger, dokumentasjon og melding om senere endringer. Dette må gjøres hvert år. 

 

Gebyr
Pris
Kommentar
 • Påkoblingsgebyr etter stenging 2500,- inkl. mva Verdi
 • Oppmøte uten at stenging er gjennomført 1250,- inkl. mva Verdi

Vi gjør oppmerksom på at fra den 20.06.2019 åpnes stengte anlegg kun innenfor vanlig arbeidstid etter at gyldig kvittering er mottatt på mail, [email protected]

Hvis det oppstår nødsituasjoner på ettermiddag og kveld, kan vår nettsentral kontaktes på 741 21 500.

Har du utfordringer med å betale din strømfaktura? Ta kontakt med din bank eller ditt lokale NAV kontor for bistand.

Gebyr
Pris
Kommentar
 • Demontering av kommunikasjonsmodul i AMS måler 2500,- inkl mva Engangsbeløp
 • Manuell behandling av AMS måler uten kommunikasjonsmodul 1875,- inkl mva pr år Faktureres månedlig
 • Montering av kommunikasjonsmodul i AMS måler 0,- inkl mva Engangsbeløp
Sist endret: 18. November 2021 - 13:13