Nettleie- og tilknytningsavtaler 

Alle som har behov for strøm må ha avtale med netteier om nettleieavtale.

Tensio er en monopolvirksomhet og er strengt regulert av myndighetene. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) fastsetter årlig en inntektsramme som benyttes for å beregne nettleien.

Inntektene skal dekke kostnader ved transport av strøm, vedlikehold og utvikling av strømnettet. 

Du finner gjeldende priser og informasjon om nettleie nedenfor.

Nettleie hva er det?

Hvorfor har vi nettleie?
Strømnettet er kraftforsyningens “veinett”. Når du
kjøper strøm, bruker du nettet for å frakte strømmen
fra produksjonsstedet og frem til stikkkontakten
din, for dette betaler du en nettleie.

Hvem bestemmer nettleia?
Staten bestemmer hvor stor nettselskapenes inntekt
skal være.
Myndighetene kontrollerer også at Tensio TN og de
andre nettselskapene i landet ikke krever inn mer
enn de har rett til.

Hva går nettleia til?
Det koster å bygge, drive og vedlikeholde strømnettet.
Nettet skal være av en slik kvalitet at
kundene sjelden blir utsatt for strømbrudd. Utover
kostnadene til utbygging og drift skal nettleia også
dekke bl.a. måling og avregning, kundeservice,
energitap i nettet og bruk av transmisjonsnettet (som
eies av Statnett).

Offentlige avgifter.
På toppen av nettleia kommer offentlige avgifter til
staten, både forbruksavgift, avgift til Energifondet og merverdiavgift.

 

Nye nettleiepriser fra 01. januar 2024

Begrepsforklaring:

 • Energiledd: Hvor mye samlet strømforbruk du hadde siste måned og hvor stor andel av dette som ble brukt på dag (06.00 - 22.00) og natt (22.00 - 06.00).
 • Kapasitetsledd: Blir regnes ut som snittet av de tre timene i måneden (fordelt på tre forskjellige dager) du har brukt mest strøm. (kWh/h også referert til som kW)
 • Offentlige avgifter: En stor andel av det du betaler i nettleie er skatter og avgifter som ikke går til nettselskapet, men direkte inn i statskassen.

Nettleieprisene er oppgitt inklusive avgifter (merverdiavgift på 25 %, lovpålagt innbetaling til energifondet (Enova) på 1,25 øre/kWh og forbruksavgift, som i månedene januar, februar og mars er 11,89 øre/kWh og for resten av året er satsen 20,55 øre/kWh. Det tas forbehold om endringer i priser og offentlige avgifter.

Energiledd

Pris gjeldende fra 01.01.2024 -

Energiledd
Dag (6 - 22)
Natt (22 - 6)
 • Pris energiledd, vinter ( Jan, feb, mars) øre/kWh 47,76 30,51
 • Pris energiledd, resterende av året, øre/kwh 56,43 39,18
 • Herav avgifter (vinter) 20,06 16,61
 • Herav avgifter (resterende måneder) 28,73 25,28

Kapasitetsledd

Pris gjeldende fra 01.01.2024 - 

Kapasitetsledd (kW)
Kr/mnd
 • 0 - 2 144
 • 2 - 5 287
 • 5 - 10 520
 • 10 - 15 789
 • 15 - 20 1057
 • 20 - 25 1327
 • 25 - 50 2312
 • 50 - 75 3657
 • 75 - 100 5001
 • 100 - 150 7240
 • 150 - 200 9931
 • 200 - 300 14409
 • 300 - 400 19787
 • 400 - 500 25165
 • Over 500 30539

 

Hva er effekt og hvor mye effekt bruker du?

Effekt (kW), eller din kapasitetsbruk, er hvor mye strøm du bruker samtidig. På Min side finner du effektkurvene for ditt forbruk. 

Leveringspliktig strøm fra nettselskapet


Nord Pool spotpris + 6,25 øre/kWh påslag

Nettleiepriser for bedrift gjeldende fra 1. januar 2024

Den nye nettmodellen som blir innført i Norge fra 1. juli 2022 vil medføre endring i nett-tariffering også for en del bedriftskunder. I den nye modellen blir kundene gruppert etter størrelsen på forbruket. Én type nettleie for bedriftskunder med forbruk under 100 000 kWh per år og en annen for bedriftskunder med større enn 100 000 kWh per år. 

Nettleie for bedriftskunder med årlig forbruk under 100 000 kWh

Nettleien vil bestå av tre ledd:

 • Kapasitetsledd: Blir regnes ut som snittet av de tre timene i måneden (fordelt på tre forskjellige dager) du har brukt mest strøm. (kWh/h også referert til som kW i prislisten)
 • Energiledd: Bestemmes av hvor mye strøm bedriften bruker totalt (antall kWh totalt i måneden), og når kunden bruker strømmen. Energileddet er lavere mellom klokken 22.00 - 06.00.
 • Offentlige avgifter: Som er forbruksavgift og ENOVA-avgift. 

Alle prisene er oppgitt ekskl. mva., ekskl. forbruksavgift øre/kWh og ink. påslag til Enovas energifond på 800 kr/år/målepunkt-ID. Unntaket er prisene for kapasitetsleddet, der påslag til Enova energifond er ekskludert. Forbruksavgift i månedene januar, februar og mars er 9,51 øre/kWh og for resten av året er satsen 16,44 øre/kWh. Det tas forbehold om endringer i priser og offentlige avgifter. 

 

Energiledd:

Energiledd
Dag (6 - 22)
Natt (22 - 6)
 • Pris energiledd, øre/kWh 27,70 13,90

Kapasitetsledd:

Kapasitetsledd kW
Kr/mnd
 • 0 - 2 115,20
 • 2 - 5 229,60
 • 5 - 10 416,00
 • 10 - 15 631,20
 • 15 - 20 845,60
 • 20 - 25 1061,60
 • 25 - 50 1849,60
 • 50 - 75 2925,60
 • 75 - 100 4000,80
 • 100 - 150 5792,00
 • 150 - 200 7944,80
 • 200 - 300 11527,20
 • 300 - 400 15829,60
 • 400 - 500 20132,00
 • Over 500 24431,20

Fleksibelt forbruk

Tariffer for kunder med forbruk under 100 000 kWh.

Leveringspliktig strøm fra nettselskapet

Nord Pool spotpris + 5 øre/kWh påslag.

Nettleie for bedriftskunder med årlig forbruk over 100 000 kWh

Tariff med effektledd (EF-L)

Tariffen består av et fastledd, et energiledd og et effektledd.

Fastledd og energiledd

Fastledd (kr/år)
Energiledd (øre/kWh)
Merknad
 • 5821 7,8 Hovedsikring større enn 125 A (230 V) 80 A (400 V)

Prisene inkluderer avgift til Energifondet, men er ekskl. forbruksavgift og mva.

Effektledd

Trinn (kW)
Effektledd vinter (kr/kW/mnd)
Effektledd sommer (kr/kW/mnd)
 • 0 - 99 135 28
 • 100 - 399 113 26
 • Over 400 100 22
 • Reaktiv effekt 3 81 15

Kunder som avregnes med effektledd, avregnes etterskuddsvis pr. måned etter uttatt energimengde og største registrerte effekt i en 60 min. periode i måneden.

Reaktiv effekt blir beregnet for forbruk med lavere effektfaktor enn 0,9. Avregningsgrunnlaget er reaktivt uttak i timen med maksimalt uttak av aktiv effekt. Reaktiv effekt avregnes som aktiv effekt, dvs én gang per måned.

Høyspent målt, lavspent levert (EF-HL)

Tariffen består av et fastledd, et energiledd og et effektledd.

Fastledd og energiledd:

Fastledd (kr/år)
Energiledd (øre/kWh)
Merknad
 • 14189 7,8 Høyspent målt, lavspent levert. Vurderes ut fra behov.

Prisene inkluderer avgift til Energifondet, men er ekskl. forbruksavgift og mva. 

Effektledd

Trinn (kW)
Effektledd vinter(kr/kW/mnd)
Effektledd sommer (kr/kW/mnd)
 • 0 - 99 135 28
 • 100 - 399 113 26
 • Over 400 100 22
 • Reaktiv effekt 81 15

Kunder som avregnes med effektledd, avregnes etterskuddsvis pr. måned etter uttatt energimengde og største registrerte effekt i en 60 min. periode i måneden.

Reaktiv effekt blir beregnet for forbruk med lavere effektfaktor enn 0,9. Avregningsgrunnlaget er reaktivt uttak i timen med maksimalt uttak av aktiv effekt. Reaktiv effekt avregnes som aktiv effekt, dvs én gang per måned.

Høyspent tariff (EF-H) 

Tariffen består av et fastledd, et energiledd og et effektledd.  

Fastledd og energiledd 

Fastledd (kr/år)
Energiledd (øre/kWh)
Merknader
 • 14189 5,3 Kostnader for nettstasjon og lavspentnett må dekkes av kunden. Krav om høyspent målecelle. Minimum 400kW

Prisene inkluderer avgift til Energifondet, men er ekskl. forbruksavgift og mva.

Effektledd

-
Effektledd vinter (kr/kW/mnd)
Effektledd sommer (kr/kW/mnd)
 • Aktiv effekt 90 20
 • Reaktiv effekt 70 15

Kunder som avregnes med effektledd, avregnes etterskuddsvis pr. måned etter uttatt energimengde og største registrerte effekt i en 60 min. periode i måneden.

Reaktiv effekt blir beregnet for forbruk med lavere effektfaktor enn 0,9. Avregningsgrunnlaget er reaktivt uttak i timen med maksimalt uttak av aktiv effekt. Reaktiv effekt avregnes som aktiv effekt, dvs én gang per måned. 

Fleksibelt forbruk

Tariffen består av et fastledd, et energiledd og et effektledd. Produktene NFF3 og NFF4 er ikke tilgjengelig for nytegning. Krav om minimum 200 kW belastning.

Fastledd og Energiledd:
Tariff
Varslingstid
Maksimal utkoblingsvarighet
Fastledd (kr/år)
Energiledd ((øre/kWh) (vinter/sommer))
 • NFF1 Momentan utkobling Ubegrenset 5821 7,8
 • NFF2 1 time Ubegrenset 5821 7,8
 • NFF3 Momentan utkobling 2 timer 5821 7,8
 • NFF4 10 timers varsling Ubegrenset 5821 7,8

Prisene inkluderer avgift til Energifondet, men er ekskl. forbruksavgift og mva.

Effektledd vinter:

Tariff
0-99 kW (kr/kW/mnd)
100 - 399 kW (kr/kW/mnd)
Over 400 kW (kr/kW/mnd)
 • NFF1 20 16 15
 • NFF2 26 23 20
 • NFF3 37 30 28
 • NFF4 49 40 37

Effektledd sommer:

Tariff
0-99 kW (kr/kW/mnd)
100 - 399 kW (kr/kW/mnd)
Over 400 kW (kr/kW/mnd)
 • NFF1 20 16 15
 • NFF2 20 16 15
 • NFF3 20 16 15
 • NFF4 20 16 15

Prisene er oppgitt ekskl. mva.

Tariff for fleksibelt forbruk kan ikke etableres i høyspentanlegg.

Differansemåling tillates ikke. 

 

Nettleie for kraftprodusenter i distribusjonsnettet 

Produksjon

Område
Fastledd (øre/kWh) *
Energiledd (øre/kWh)
 • Høyspenning og lavspenning 1,49 Beregnes individuelt per kunde

Prisene inkluderer avgift til Energifondet, men er ekskl. forbruksavgift og mva.  

* : Fastleddet bestemmes av Statnett og kundene faktureres ut fra midlere årsproduksjon. Som midlere årsproduksjon regnes midlere produksjon siste 10 år. For nye kraftverk benyttes forventet årsproduksjon iht. konsesjonssøknad de første 2 årene.

Energileddet blir beregnet for hver kunde avhengig av lokalisering i nettet.

Uttak av aktiv effekt

Område
Fastledd (kr/år)
Energiledd (øre/kWh)
 • Høyspenning og lavspenning 2795 Beregnes individuelt per kunde

Nettleie for uttak i regionalnettet

Uttak av aktiv effekt 

Tariff
Nettnivå
Fastledd (kr/år)
Effektledd (kr/kW/mnd)
Energiledd (øre/kWh)
 • NRD x 66/132 kV 1RD 800 Beregnes individuelt per kunde Beregnes individuelt per kunde
 • NRT x Trafostasjon 22 kV 2RT 800 Beregnes individuelt per kunde Beregnes individuelt per kunde

Prisene inkluderer avgift til Energifondet, men er ekskl. forbruksavgift

x: Differensieres på marginalt tapsledd

Effektledd beregnes for gjennomsnittet av uttaket i systemets topplasttime siste 5 år. Differensieres ut fra samlokalisering av produksjon og k-faktor.

Energileddet blir beregnet for hver kunde avhengig av lokalisering. Energileddet beregnes for hver uke. I tillegg deles døgnet innenfor de ulike tidsperiodene i dag og natt/helg/helligdag. Periodeinndelingen er lik Statnetts perioder. Offentliggjøres fredag kl. 12.00, – gjeldende fra mandag kl. 00.00. Døgninndelingen i periodene er som tidligere: Dag: kl. 06.00–22.00 mandag–fredag. Natt/helg/helligdag: kl. 22.00–06.00 mandag–fredag + hele døgnet lørdag og søndag.

Uttak av reaktiv effekt 

Område
Effektledd vinter (kr/kVAr/mnd) *
Effektledd sommer (kr/kVAr/mnd) *
 • Høyspenning 6,28 0,94

* : Vinter: 1. november–30. april. Sommer: 1. mai–31. oktober. Reaktiv effekt blir beregnet for forbruk med lavere effektfaktor enn 0,9. Avregningsgrunnlaget er reaktivt uttak i timen med maksimalt uttak av aktiv effekt. Reaktiv effekt avregnes som aktiv effekt, dvs én gang per måned.

Nettleie for kraftprodusenter i regionalnettet 

Produksjon

Område
Fastledd (øre/kWh)
Energiledd (øre/kWh)
 • Tensio TNs regionalnett 1,49 Beregnes individuelt per kunde

Prisene inkluderer avgift til Energifondet, men er ekskl. forbruksavgift

Fastleddet bestemmes av Statnett og kundene faktureres ut fra midlere årsproduksjon. Som midlere årsproduksjon regnes midlere produksjon siste 10 år. For nye produksjonsenheter uten tilstrekkelig historisk datagrunnlag, anvendes forventet årsproduksjon iht. konsesjonssøknad som avregningsgrunnlag for oppstartsåret, samt påfølgende kalenderår. Fra og med 3. kalenderår legges historiske data til grunn for avregningen.

Energileddet blir beregnet for hver kunde avhengig av lokalisering i nettet.

Uttak av aktiv effekt

Område
Fastledd (kr/år)
Fastledd (kr/år)
 • Høyspenning og lavspenning 2685 Beregnes individuelt per kunde

Plusskunde

Forbruk faktureres som ordinær nettleie, men i tillegg kompenserer Tensio TN overskuddsproduksjonens bidrag til redusert nettap på følgende vis:

Plusskunde
Periode
 • Innmatet volum x 4% x Nordpool spotpris i perioden 01.05 – 01.11
 • Innmatet volum x 6% x Nordpool spotpris i perioden 01.11 – 01.05

Leveringspliktig strøm fra nettselskapet

Nord Pool spotpris + 5 øre/kWh påslag

Nye nettleiepriser fra 01. mai 2023

Begrepsforklaring:

 • Energiledd: Hvor mye samlet strømforbruk du hadde siste måned og hvor stor andel av dette som ble brukt på dag (06.00 - 22.00) og natt (22.00 - 06.00).
 • Kapasitetsledd: Blir regnes ut som snittet av de tre timene i måneden (fordelt på tre forskjellige dager) du har brukt mest strøm. (kWh/h også referert til som kW)
 • Offentlige avgifter: En stor andel av det du betaler i nettleie er skatter og avgifter som ikke går til nettselskapet, men direkte inn i statskassen.

Nettleieprisene er oppgitt inklusive avgifter (merverdiavgift på 25 %, lovpålagt innbetaling til energifondet (Enova) på 1,25 øre/kWh og forbruksavgift, som er 19,80 øre/kWh. Det tas forbehold om endringer i priser og offentlige avgifter.

Energiledd

Pris gjeldende i perioden 01.05.2023 - 31.12.2023:

Energiledd
Dag (6 - 22)
Natt (22 - 6)
 • Pris energiledd, øre/kWh 48,55 34,80
 • Herav avgifter 26,55 23,80

Kapasitetsledd

Pris gjeldende i perioden 01.05.2023 - 31.12.2023:

Kapasitetsledd (kW)
Kr/mnd
 • 0 - 2 114
 • 2 - 5 228
 • 5 - 10 413
 • 10 - 15 626
 • 15 - 20 839
 • 20 - 25 1 053
 • 25 - 50 1 835
 • 50 - 75 2 902
 • 75 - 100 3 969
 • 100 - 150 5 746
 • 150 - 200 7 882
 • 200 - 300 11 436
 • 300 - 400 15 704
 • 400 - 500 19 972
 • Over 500 24 237

Hva er effekt og hvor mye effekt bruker du?

Effekt (kW), eller din kapasitetsbruk, er hvor mye strøm du bruker samtidig. På Min side finner du effektkurvene for ditt forbruk. 

Leveringspliktig strøm fra nettselskapet


Nord Pool spotpris + 6,25 øre/kWh påslag

Nettleiepriser for bedrift gjeldende fra 1. mai 2023

Den nye nettmodellen som blir innført i Norge fra 1. juli 2022 vil medføre endring i nett-tariffering også for en del bedriftskunder. I den nye modellen blir kundene gruppert etter størrelsen på forbruket. Én type nettleie for bedriftskunder med forbruk under 100 000 kWh per år og en annen for bedriftskunder med større enn 100 000 kWh per år. 

Nettleie for bedriftskunder med årlig forbruk under 100 000 kWh

Nettleien vil bestå av tre ledd:

 • Kapasitetsledd: Blir regnes ut som snittet av de tre timene i måneden (fordelt på tre forskjellige dager) du har brukt mest strøm. (kWh/h også referert til som kW i prislisten)
 • Energiledd: Bestemmes av hvor mye strøm bedriften bruker totalt (antall kWh totalt i måneden), og når kunden bruker strømmen. Energileddet er lavere mellom klokken 22.00 - 06.00.
 • Offentlige avgifter: Som er forbruksavgift og ENOVA-avgift. 

Prisene er oppgitt ekskl. mva., ekskl. forbruksavgift øre/kWh og ekskl. påslag til Enovas energifond på 800 kr/år/målepunkt-ID. Forbruksavgift er 15,84 øre/kWh. Det tas forbehold om endringer i priser og offentlige avgifter.

Energiledd:

Energiledd
Dag (6 - 22)
Natt (22 - 6)
 • Pris energiledd, øre/kWh 22 11

Kapasitetsledd:

Kapasitetsledd kW
Kr/mnd
 • 0 - 2 91,20
 • 2 - 5 182,40
 • 5 - 10 330,40
 • 10 - 15 500,80
 • 15 - 20 671,20
 • 20 - 25 842,40
 • 25 - 50 1468,00
 • 50 - 75 2321,60
 • 75 - 100 3175,20
 • 100 - 150 4596,80
 • 150 - 200 6305,60
 • 200 - 300 9148,80
 • 300 - 400 12 563,20
 • 400 - 500 15 977,60
 • Over 500 19 389,60

Fleksibelt forbruk

Tariffer for kunder med forbruk under 100 000 kWh.

Leveringspliktig strøm fra nettselskapet

Nord Pool spotpris + 5 øre/kWh påslag.

Nettleie for bedriftskunder med årlig forbruk over 100 000 kWh

 

Tariff med effektledd (NL60T/NL60R)

Tariffen består av et fastledd, et energiledd og et effektledd.

Fastledd og energiledd

Fastledd (kr/år)
Energiledd (øre/kWh)
Merknad
 • 4 785 6,2 Hovedsikring større enn 125 A (230 V) 80 A (400 V)

Prisene inkluderer avgift til Energifondet, men er ekskl. forbruksavgift og mva.

Effektledd

Trinn (kW)
Effektledd vinter (kr/kW/mnd)
Effektledd sommer (kr/kW/mnd]
 • 0 - 99 107 22
 • 100 - 399 89 21
 • Over 400 80 17
 • Reaktiv effekt 3 64 12

Kunder som avregnes med effektledd, avregnes etterskuddsvis pr. måned etter uttatt energimengde og største registrerte effekt i en 60 min. periode i måneden.

Reaktiv effekt blir beregnet for forbruk med lavere effektfaktor enn 0,9. Avregningsgrunnlaget er reaktivt uttak i timen med maksimalt uttak av aktiv effekt. Reaktiv effekt avregnes som aktiv effekt, dvs én gang per måned.

Høyspent målt, lavspent levert (NH60L)

Tariffen består av et fastledd, et energiledd og et effektledd.

Fastledd og energiledd:

Fastledd (kr/år)
Energiledd (øre/kWh)
Merknad
 • 11426 6,2 Høyspent målt, lavspent levert. Vurderes ut fra behov.

Prisene inkluderer avgift til Energifondet, men er ekskl. forbruksavgift og mva. 

Effektledd

Trinn (kW)
Effektledd vinter(kr/kW/mnd)
Effektledd sommer (kr/kW/mnd)
 • 0 - 99 107 22
 • 100 - 399 89 21
 • Over 400 80 18
 • Reaktiv effekt 64 12

Kunder som avregnes med effektledd, avregnes etterskuddsvis pr. måned etter uttatt energimengde og største registrerte effekt i en 60 min. periode i måneden.

Reaktiv effekt blir beregnet for forbruk med lavere effektfaktor enn 0,9. Avregningsgrunnlaget er reaktivt uttak i timen med maksimalt uttak av aktiv effekt. Reaktiv effekt avregnes som aktiv effekt, dvs én gang per måned.

Høyspent tariff (NH60T/NH60R) 

Tariffen består av et fastledd, et energiledd og et effektledd.  

Fastledd og energiledd 

Fastledd (kr/år)
Energiledd (øre/kWh)
Merknader
 • 11426 4,20 Kostnader for nettstasjon og lavspentnett må dekkes av kunden. Krav om høyspent målecelle. Minimum 400kW

Prisene inkluderer avgift til Energifondet, men er ekskl. forbruksavgift og mva.

Effektledd

-
Effektledd vinter (kr/kW/mnd)
Effektledd sommer (kr/kW/mnd)
 • Aktiv effekt 71 16
 • Reaktiv effekt 56 12

Kunder som avregnes med effektledd, avregnes etterskuddsvis pr. måned etter uttatt energimengde og største registrerte effekt i en 60 min. periode i måneden.

Reaktiv effekt blir beregnet for forbruk med lavere effektfaktor enn 0,9. Avregningsgrunnlaget er reaktivt uttak i timen med maksimalt uttak av aktiv effekt. Reaktiv effekt avregnes som aktiv effekt, dvs én gang per måned. 

Fleksibelt forbruk

Tariffen består av et fastledd, et energiledd og et effektledd. Produktene NFF3 og NFF4 er ikke tilgjengelig for nytegning. Krav om minimum 200 kW belastning.

Fastledd og Energiledd:
Tariff
Varslingstid
Maksimal utkoblingsvarighet
Fastledd (kr/år)
Energiledd ((øre/kWh) (vinter/sommer))
 • NFF1 Momentan utkobling Ubegrenset 4785 6,2
 • NFF2 1 time Ubegrenset 4785 6,2
 • NFF3 Momentan utkobling 2 timer 4785 6,2
 • NFF4 10 timers varsling Ubegrenset 4785 6,2

Prisene inkluderer avgift til Energifondet, men er ekskl. forbruksavgift og mva.

Effektledd vinter:

Tariff
0-99 kW (kr/kW/mnd)
100 - 399 kW (kr/kW/mnd)
Over 400 kW (kr/kW/mnd)
 • NFF1 16 13 12
 • NFF2 21 18 16
 • NFF3 29 24 22
 • NFF4 39 32 29

Effektledd sommer:

Tariff
0-99 kW (kr/kW/mnd)
100 - 399 kW (kr/kW/mnd)
Over 400 kW (kr/kW/mnd)
 • NFF1 16 13 12
 • NFF2 16 13 12
 • NFF3 16 13 12
 • NFF4 16 13 12

Prisene er oppgitt ekskl. mva.

Tariff for fleksibelt forbruk kan ikke etableres i høyspentanlegg.

Differansemåling tillates ikke. 

 

Nettleie for kraftprodusenter i distribusjonsnettet 

Produksjon

Område
Fastledd (øre/kWh) *
Energiledd (øre/kWh)
 • Høyspenning og lavspenning 1,36 Beregnes individuelt per kunde

Prisene inkluderer avgift til Energifondet, men er ekskl. forbruksavgift og mva.  

* : Fastleddet bestemmes av Statnett og kundene faktureres ut fra midlere årsproduksjon. Som midlere årsproduksjon regnes midlere produksjon siste 10 år. For nye kraftverk benyttes forventet årsproduksjon iht. konsesjonssøknad de første 2 årene.

Energileddet blir beregnet for hver kunde avhengig av lokalisering i nettet.

Uttak av aktiv effekt

Område
Fastledd (kr/år)
Energiledd (øre/kWh)
 • Høyspenning og lavspenning 2795 Beregnes individuelt per kunde

Nettleie for uttak i regionalnettet

Uttak av aktiv effekt 

Tariff
Nettnivå
Fastledd (kr/år)
Effektledd (kr/kW/mnd)
Energiledd (øre/kWh)
 • NRD x 66/132 kV 1RD 800 Beregnes individuelt per kunde Beregnes individuelt per kunde
 • NRT x Trafostasjon 22 kV 2RT 800 Beregnes individuelt per kunde Beregnes individuelt per kunde

Prisene inkluderer avgift til Energifondet, men er ekskl. forbruksavgift

x: Differensieres på marginalt tapsledd

Effektledd beregnes for gjennomsnittet av uttaket i systemets topplasttime siste 5 år. Differensieres ut fra samlokalisering av produksjon og k-faktor.

Energileddet blir beregnet for hver kunde avhengig av lokalisering. Energileddet beregnes for hver uke. I tillegg deles døgnet innenfor de ulike tidsperiodene i dag og natt/helg/helligdag. Periodeinndelingen er lik Statnetts perioder. Offentliggjøres fredag kl. 12.00, – gjeldende fra mandag kl. 00.00. Døgninndelingen i periodene er som tidligere: Dag: kl. 06.00–22.00 mandag–fredag. Natt/helg/helligdag: kl. 22.00–06.00 mandag–fredag + hele døgnet lørdag og søndag.

Uttak av reaktiv effekt 

Område
Effektledd vinter (kr/kVAr/mnd) *
Effektledd sommer (kr/kVAr/mnd) *
 • Høyspenning 6,28 0,94

* : Vinter: 1. november–30. april. Sommer: 1. mai–31. oktober. Reaktiv effekt blir beregnet for forbruk med lavere effektfaktor enn 0,9. Avregningsgrunnlaget er reaktivt uttak i timen med maksimalt uttak av aktiv effekt. Reaktiv effekt avregnes som aktiv effekt, dvs én gang per måned.

Nettleie for kraftprodusenter i regionalnettet 

Produksjon

Område
Fastledd (øre/kWh)
Energiledd (øre/kWh)
 • Tensio TNs regionalnett 1,36 Beregnes individuelt per kunde

Prisene inkluderer avgift til Energifondet, men er ekskl. forbruksavgift

Fastleddet bestemmes av Statnett og kundene faktureres ut fra midlere årsproduksjon. Som midlere årsproduksjon regnes midlere produksjon siste 10 år. For nye produksjonsenheter uten tilstrekkelig historisk datagrunnlag, anvendes forventet årsproduksjon iht. konsesjonssøknad som avregningsgrunnlag for oppstartsåret, samt påfølgende kalenderår. Fra og med 3. kalenderår legges historiske data til grunn for avregningen.

Energileddet blir beregnet for hver kunde avhengig av lokalisering i nettet.

Uttak av aktiv effekt

Område
Fastledd (kr/år)
Fastledd (kr/år)
 • Høyspenning og lavspenning 2685 Beregnes individuelt per kunde

Plusskunde

Forbruk faktureres som ordinær nettleie, men i tillegg kompenserer Tensio TN overskuddsproduksjonens bidrag til redusert nettap på følgende vis:

Plusskunde
Periode
 • Innmatet volum x 4% x Nordpool spotpris i perioden 01.05 – 01.11
 • Innmatet volum x 6% x Nordpool spotpris i perioden 01.11 – 01.05

Leveringspliktig strøm fra nettselskapet

Nord Pool spotpris + 5 øre/kWh påslag

Regjeringen besluttet i desember 2021 å innføre en kompensasjonsordning for å bøte på de historisk høye strømprisene. Ordningen sikrer at husholdninger og boligselskap får deler av sine strømutgifter opp til 5000 kWh dekket. 

Regjeringen har besluttet å forlenge strømstøtteordningen ut 2023.

Hva utløser kompensasjon?

I henhold til Stortingets føringer er det prisområder i Norge som har en gjennomsnittlig områdepris som overstiger 70 øre per kilowatt time strøm (kWh) uten moms, som skal omfattes av ordningen. Tensio sine kunder befinner seg i prisområde NO3.
 
Tensio understreker at det er viktig å skille på strømprisen du finner på fakturaen fra din strømselger/strømleverandør og områdeprisen som er månedens gjennomsnittspris på kraftbørsen NordPool i ditt prisområde, som strømkompensasjonsordningen tar utgangspunkt i. Strømprisen du finner på fakturaen fra din strømselger/strømleverandør vil i de aller fleste tilfeller overstige det som er områdeprisen per kWh.
 
RME er det nasjonale myndighetsorganet som har ansvaret for å følge opp strømkompensasjonsordningen som Stortinget har vedtatt. De har laget en egen infoside om ordningen her: Klikk her (ekstern lenke). Der finner du også oversikt over de ulike strømstøttesatsene hver måned.

Hva blir støtten?

Støttesatsen er en prosentandel av prisforskjellen mellom 70 øre/kWh og den månedlige gjennomsnittsprisen på den nordiske kraftbørsen (NordPool). For forbruk i desember 2022 til og med mars 2023 blir støttesatsen 90 %. For perioden april til og med september 2023 blir støttesatsen 80 %. For oktober, november og desember 2023 blir satsen 90 %.  

Hva må du gjøre?

Kompensasjonen vil bli trukket fra automatisk på regningen for nettleie, og du som strømkunde trenger ikke foreta deg noe.

Priseksempler for ulike husholdningskategorier i Nord-Trøndelag. Det er benyttet en prosentfordeling av forbruk dag/natt på 70/30 i eksemplene.

Priseksempler TN.png
Priseksempler Tensio TN

 

Privatkunder

Forholdet mellom Tensio og våre kunder er regulert gjennom standard avtale for nettleie og vilkår for tilknytning, samt eventuelle særskilte kontrakter som er inngått. Avtalene regulerer forbrukeres rettigheter og plikter for nettleie og tilknytning til strømnettet.


Gjeldende avtaleverk som ble innført i 2007 vil fra 1. februar 2021 avløses av nye standardvilkår. Behovet for nye standardvilkår er utløst av regelverksendringer i Energiloven med tilknyttede forskrifter og annet energirelatert regelverk som forvaltes av bl.a. Olje- og Energidepartementet, Norges vassdrags og energidirektorat, Reguleringsmyndigheten for energi og Justervesenet.

Bedriftskunder

Det samme behovet for oppdaterte vilkår gjelder også for næringskundene. Standard vilkår overfor næringsdrivende nettkunder som ble opprettet i 2007 avløses også av nye standardvilkår som gjelder fra 1. februar 2021.

Nettjenester leveres i henhold til “Energi Norges” standardavtale for nettleie og tilknytning.

 • For faktura som ikke blir betalt i rett tid, påløper forsinkelsesrente. Denne bestemmes av gjeldende rentesats fastsatt i forskrift.
 • Tensio TN holder strømmåleren, men det er anleggseiers ansvar å sørge for montasjeplass. Ved krav om kontroll av måleren må den som krever kontrollen, dekke kostnadene. Dersom kontrollen viser større avvik enn +/- 3 % tar Tensio TN kostnadene. Kontrollkostnaden er 2 500 kr inkl. mva.

 

Mer informasjon om dette får du på tn.tensio.no, eller ved å ta kontakt med Tensios Kundeservice.

 

Lading av elbil

Kunde har rett til å få montert lader med foran koblet vern opp til størrelsen på OV/Målervern. Dvs om kunden har 32/40/50A OV får han montere 1fas/3fas 32A ladekurs.

Krevende forbruksapparater

Forbruksapparater med påstemplet ytelse over 7 kW kan ikke tilknyttes uten godkjenning fra Tensio TN.

Byggestrøm

Det er installatørene som forestår utleie av byggestrømskap med hovedsikring mindre eller lik 63 A.

Lengre strømavbrudd over 12 timer

Kunder som blir utsatt for strømavbrudd lenger enn 12 timer har rett til kompensasjon fra nettselskapet, dette skjer automatisk fra 01.01.2021.

OM NETTLEIA

Hvorfor har vi nettleie?

Strømnettet er kraftforsyningens “veinett”. Når du kjøper strøm, bruker du nettet for å frakte strømmen fra produksjonsstedet og frem til stikkkontak-ten din. For dette betaler du en nettleie.

Hvem bestemmer nettleia?

Staten bestemmer hvor stor nettselskapenes inntekt skal være. Myndighetene kontrollerer også at Tensio TN og de andre nettselskapene i landet ikke krever inn mer enn de har rett til.

Hva går nettleia til?

Det koster å bygge, drive og vedlikeholde strømnettet. Nettet skal være av en slik kvalitet at kundene sjelden blir utsatt for strømbrudd. Utover kostnadene til utbygging og drift skal nettleia også dekke bl.a. måling og avregning, kundeservice, energitap i nettet og bruk av sentralnettet (som eies av Statnett).

Offentlige avgifter

På toppen av nettleia kommer offentlige avgifter til staten, både forbruksavgift, avgift til Energifondet og merverdiavgift.

De statlige avgiftene utgjør over 46% av nettleia.

 

Øvrige rettningslinjer.

Sikkprøvekontroller

Tensio TN foretar stikkprøver for å kontrollere måleravlesingene.

Leveringskvalitet

Tensio TN kan på forespørsel informere om den leveringskvalitet som kan påregnes.

Anleggsbidrag

Anleggsbidrag blir beregnet for nyanlegg, forsterkning, flytting og ombygging etter fastsatte retningslinjer.

Målerutstyr

Tensio TN leverer nødvendige målerutstyr, mens anleggseier holder montasjeplass. På nye anlegg eller anlegg som rehabiliteres, skal målerinstallasjonen utføres iht. de til enhver tid gjeldende krav fra myndighetene og Tensio TNs krav til energimåling

Strømtap

Målt forbruk tillegges 1 % for tap når målingen skjer på lavspenningsside av transformatoren og leveringen skjer på høyspenningssiden.

Påkobling av stengt anlegg

Ved påkobling etter stenging ilegges et gebyr på kr. 2 500.-. Gebyr for oppmøte der stenging ikke blir gjennomført er kr. 1 250.-. Ved påkobling av stengte anlegg kan det settes krav til melding fra installatør. Anlegg som er oppsagt og blir tilkoblet igjen innen 12 mnd må betale påkoblingsgebyr.

Stenging av anlegg ved betalingsmisligehold

Ved stenging av strøm ved betalingsmisligehold åpnes anlegget kun innenfor normal arbeidstid, ved nødsituasjoner på ettermiddag/kveld kan vi kontaktes på telefon 74 12 15 00.

Leveringsplikt og ventetariff

Alle nettselskaper skal levere kraft til kundene, selv om de ikke har en strømavtale med en kraftleverandør for å være sikker på at ingen blir uten strøm.

Ombygging i Ogndal_Erik Dahl Krøke_steinkjer

Står du fortsatt uten avtale med en kraftleverandør?

Inntil du velger deg en kraftleverandør har nettselskapet plikt til å levere strøm til alle nye nettkunder, dette kalles leveringsplikt og er kun ment som en midlertidig ordning inntil du har skaffet deg en kraftleverandør. Dette sikrer at du får strøm i kontakten selv om du ikke har inngått avtale med en ordinær kraftleverandør. Så lenge du mottar leveringspliktig strøm, betaler du ventetariff. Ventetariffen er mye dyrere enn ordinære strømpriser!

Så velg deg en kraftleverandør i dag, det vil du spare penger på!

Informasjon om hvordan kraftmarkedet fungerer, finner du på NVEs forbrukersider.

Pris

Prisen du betaler for leveringsplikt er spotpris pluss et påslag på 6,25 øre/kWh inkl mva (5 øre eks mva)

Nettselskapet kan stenge privatkunders anlegg hvis kunden ikke betaler skyldig nettleie innen en gitt betalingsfrist.
Anlegget ditt vil ikke bli stengt dersom du betaler innen fire uker regnet fra den dato stengevarselet ble sendt.

Leveringsplikt / Ventetariff

Alle nettselskap er gjennom energiloven pålagt å levere kraft til kunder som ikke har avtale med en kraftleverandør. Når kunder uten kraftleveringskontrakt blir tilkoblet nettet, vil disse bli lagt inn på “ventetariff” og fakturert for kraft av nettselskapet. Opplysninger om kraftleverandører finnes på: www.strompris.no

Faktura

Etter innføring av Elhub i februar 2019 har det kommet nye regler for fakturering.  Kraftleverandøren blir også det viktigste kontaktpunktet for deg om du har spørsmål knyttet til strøm- og nettleieavtale, faktura og forbruk.

Koronaviruset fører til mye usikkerhet

Har du utfordringer med å betale din faktura?
Er du permittert eller har mistet inntekten din på grunn av Koronakrisen?

Her kan du enkelt utsette betaling av din faktura. Den enkleste måten å gjøre dette er å gå inn på «Min side» øverst til høyre på denne siden.

Ønsker du å snakke med en av våre medarbeidere kan du kontakte oss ved å fylle ut kontaktskjemaet og du hører fra oss i løpet av noen dager.

Gå til skjema

Ofte stilte spørsmål

Hvor finner jeg mine fakturaer?

Ta kontakt med din kraftleverandør angående din faktura. 

Unntak! 
Inntil du velger deg en kraftleverandør har nettselskapet plikt til å levere strøm til alle nettkunder, dette kalles leveringsplikt og er kun ment som en midlertidig ordning inntil du har skaffet deg en kraftleverandør. Dette sikrer at du får strøm i kontakten selv om du ikke har inngått avtale med en ordinær kraftleverandør. Så lenge du mottar leveringspliktig strøm, betaler du ventetariff. Ventetariffen er mye dyrere enn ordinære strømpriser!

Les mer om Ventetariff

 

Hvor ofte faktureres nettleien?

Nettleien faktureres månedlig. 

 

Hva er stipulert eller estimert forbruk?

Et  stipulert eller estimert forbruk vil si at vi har beregnet et antatt strømforbruk.
Det kan være flere årsaker til det stipulerte forbruket bla. at vi har ikke mottatt målerverdier fra din måler, årsaken til dette er at vi ikke har hatt kontakt med kommunikasjonsenheten i din strømmåler.

Når vi oppnår kontakt med din strømmåler vil dine reelle måleverdier komme inn til oss og dette blir etterregnet på din faktura.
Dette har vi mulighet til å gjøre iht. Standard avtale for «nettleie og vilkår for tilknytning» Vi viser til § 5- 2 måleravlesning og § 6- 5 avregningsfeil.

 

Kan jeg få nettleie og strøm på samme faktura?

Ja, de fleste kraftleverandører som lever strøm i vårt nettområde tilbyr såkalt gjennomfakturering med både strøm og nettleie. Her finner du en oversikt over kraftleverandører som leverer strøm i vårt nettområde.

 

Ingen av de overnevnte?

Vi er her for å hjelpe deg. Om du ikke finner svaret over kan du ta kontakt med oss via telefon eller kontaktskjema.

Gå til kontakt

 • Det er i utgangspunktet avgift på all strøm som leveres i Norge. Tensio har ansvar for å kreve inn forbruksavgift på elektrisk kraft på vegne av Skattedirektoratet. Noen næringskategorier gir rett til reduksjon eller fritak fra denne særavgiften. Noen eksempler er kraft levert til visse kraftintensive prosesser, veksthusnæringen og fremdrift av skinnegående transportmiddel.
 • Kunder med rett til redusert sats eller fritak fra forbruksavgift må legge frem egenerklæring og nødvendig dokumentasjon for nettselskapet, og fornye denne dokumentasjonen hvert år. Skattedirektoratet gir detaljert informasjon om forbruksavgiften.

Rett til å få levert kraft med redusert avgiftssats/fritak fra forbruksavgift er hjemlet i forskrift av 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter.

Regler for redusert sats og fritak fra forbruksavgift

Bedrifter med næringskode 5-33 (SN2007) kan ha rett til redusert avgiftssats. Nærmere informasjon om næringskoder kan hentes hos Statistisk sentralbyrå.

Redusert avgiftssats gjelder bare for forbruk som benyttes til selve produksjonsprosessen.

Benyttes forbruk både til administrasjon og produksjon skal det betales full avgiftssats dersom administrasjonsdelen utgjør 80% eller mer av totalt areal.

For forbruk til rene administrasjonsbygg skal det betales full avgiftssats.

Ved samme virksomhet med flere næringskoder, som dels faller innenfor og dels utenfor avgiftssatsen, skal det foretas en fordeling av kraftforbruket (antall kWh/år).

Kunden er selv ansvarlig for at riktige og fullstendige opplysninger legges frem, og for å betale riktig avgiftssats.

Dersom kraften brukes av andre enn den anlegget er registrert på, er det brukerens rett til redusert sats/fritak som skal dokumenteres. Merk at en eventuell refusjon vil bli utbetalt til nettkundens konto.

Det er nettkunden som er ansvarlig for å gi nødvendige opplysninger, dokumentasjon og melding om senere endringer. Dette må gjøres hvert år. 

 

Provisoriske tilknytninger

Leie av måleskap er 100 kr per uke. Minste leiesum er 1 500 kr. Anleggskostnader dekkes av kunde.

Gebyr

Gebyr
Pris
Kommentar
 • Påkoblingsgebyr etter stenging 2500,- inkl. mva Verdi
 • Oppmøte uten at stenging er gjennomført 1250,- inkl. mva Verdi

Vi gjør oppmerksom på at fra den 20.06.2019 åpnes stengte anlegg kun innenfor vanlig arbeidstid etter at gyldig kvittering er mottatt på mail, [email protected]

Hvis det oppstår nødsituasjoner på ettermiddag og kveld, kan vår nettsentral kontaktes på 741 21 500.

Har du utfordringer med å betale din strømfaktura? Ta kontakt med din bank eller ditt lokale NAV kontor for bistand.

Gebyr
Pris
Kommentar
 • Demontering av kommunikasjonsmodul i AMS måler 2500,- inkl mva Engangsbeløp
 • Manuell behandling av AMS måler uten kommunikasjonsmodul 1875,- inkl mva pr år Faktureres månedlig
 • Montering av kommunikasjonsmodul i AMS måler 0,- inkl mva Engangsbeløp
Sist endret: 19. Mars 2024 - 09:44