Nettleie- og tilknytningsavtaler 

Alle som har behov for strøm må ha avtale med netteier om nettleieavtale. Fordi vi driver monopolvirksomhet er vi strengt regulert av myndighetene. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) fastsetter årlig en inntektsramme som vi benytter for å beregne nettleie.
Inntektene skal dekke kostnader ved transport av strøm, vedlikehold og utvikling av strømnettet. 
Nettleien består av et årlig fastledd og et energiledd som er prisen per kilowattime (kWh) du bruker.
(Større næringskunder kan også ha et effektledd.)

 

Nettleie hva er det?

Hvorfor har vi nettleie?
Strømnettet er kraftforsyningens “veinett”. Når du
kjøper strøm, bruker du nettet for å frakte strømmen
fra produksjonsstedet og frem til stikkkontakten
in. For dette betaler du en nettleie.

Hvem bestemmer nettleia?
Staten bestemmer hvor stor nettselskapenes inntekt
skal være.
Myndighetene kontrollerer også at Tensio TN og de
andre nettselskapene i landet ikke krever inn mer
enn de har rett til.

Hva går nettleia til?
Det koster å bygge, drive og vedlikeholde strømnettet.
Nettet skal være av en slik kvalitet at
kundene sjelden blir utsatt for strømbrudd. Utover
kostnadene til utbygging og drift skal nettleia også
dekke bl.a. måling og avregning, kundeservice,
energitap i nettet og bruk av sentralnettet (som
eies av Statnett).

Offentlige avgifter.
På toppen av nettleia kommer offentlige avgifter til
staten, både forbruksavgift, avgift til Energifondet og merverdiavgift.

De statlige avgiftene utgjør over 45% av nettleia.

Nettleie TN

 

Pris inkl. mva, forbruksavgift og avgift til Energifondet.

Tariff
Fastledd
Energiledd øre/kWh 1)
 • NH4 Husholdning 3190,95 52,61
 • NF4 Fritidsbolig 3190,95 52,61
 • NT4 Annet forbruk 3190,95 52,61

1) Valgfri tidsdifferensiert tariff for energileddet tilbys kunder med forventet forbruk over 8000 kWh/år. Vinter 53,56 øre/kWh. Sommer 49,31 øre/kWh. 12 mnd bindingstid. Vinter: 1. november - 30. april. Sommer: 1. mai - 31. oktober.

Statlige avgifter

Forbruksavgift til staten: 16,13 øre/kWh + 25% mva = 20,16 øre/kWh. Avgift til Energifondet: 1,00 øre/kWh + 25% mva = 1,25 øre/kWh. Det tas forbehold om eventuell endring av avgifter i forbindelse med saldering av statsbudsjettet.

Leveringsplikt / Ventetariff

Alle nettselskap er gjennom energiloven pålagt å levere kraft til kunder som ikke har avtale med en kraftleverandør. Når kunder uten kraftleveringskontrakt blir tilkoblet nettet, vil disse bli lagt inn på “ventetariff” og fakturert for kraft av nettselskapet. Opplysninger om kraftleverandører finnes på: www.strompris.no.

Ventetariff

Prisen baseres på markedspris der den midlere ukentlige Elspot-områdepris danner grunnlaget for prisberegningen.

Pris i de første 6 uker: S+6,25 øre/kWh inkl. mva.

Pris videre framover: S+25 øre/kWh inkl. mva.

S er midlere, ukentlig, Elspot-områdepris 1) Kostnader med elsertifikater er inkludert i prisen.

Vi gjør oppmerksom på at dette er en dyr tariff og vi anbefaler at nye kunder snarest oppretter kraftavtale med en av de tilgjengelige kraftleverandørene.

1) Elspot-områdepris er markedspris for kraft på kraftbørsen Nordpool i det geografiske område hvor kraften tas ut.

De som fortsatt må rapportere måleravlesing kan:

• Gå på nettsiden tn.tensio.no og velge måleravlesing

• Sende SMS: kontakt Tensios kundesenter på tlf 74 12 15 00 

For ytterligere info og betjening av kundeforhold: tn.tensio.no

 

Privatkunder

Forholdet mellom Tensio og våre kunder er regulert gjennom standard avtale for nettleie og vilkår for tilknytning, samt eventuelle særskilte kontrakter som er inngått. Avtalene regulerer forbrukeres rettigheter og plikter for nettleie og tilknytning til strømnettet.

Bedriftskunder

Standard vilkår overfor næringsdrivende nettkunder ble opprettet som følge av forbrukeravtalenes endringer i 2007.

Plusskunder

Kunder som produserer egen strøm og bruker vårt strømnett, kaller vi plusskunder.

Standard vilkår for tilknytning og nettleie.

Vedlegg til standardavtale for tilknytning og nettleie for Plusskunder

Nettjenester leveres i henhold til “Energi Norges” standardavtale for nettleie og tilknytning.

For faktura som ikke blir betalt i rett tid, påløper forsinkelsesrente. Denne bestemmes av gjeldende rentesats fastsatt i forskrift.

Tensio TN holder strømmåleren, men det er anleggseiers ansvar å sørge for montasjeplass. Ved krav om kontroll av måleren må den som krever kontrollen, dekke kostnadene. Dersom kontrollen viser større avvik enn +/- 3 % tar Tensio TN kostnadene. Kontrollkostnaden er 2 500 kr inkl. mva.

Kunder som blir utsatt for strømavbrudd lenger enn 12 timer har rett til kompensasjon fra nettselskapet.

Mer informasjon om dette får du på tn.tensio.no, eller ved å ta kontakt med Tensios Kundeservice.

Stenging av strøm ved betalingsmisligehold.

Vi gjør oppmerksom på at stengte anlegg åpnes kun innenfor vanlig arbeidstid, ved nødsituasjoner kontakt oss på 74 12 15 00.

Lading av elbil

Ved montering av 1-fase lading av elbil større enn 16 A i IT-nett eller 20 A i TN-nett, må dette meldes til Tensio TN. Ta kontakt med installatør som vil ta hånd om meldingen.

Krevende forbruksapparater

Forbruksapparater med påstemplet ytelse over 7 kW kan ikke tilknyttes uten godkjenning fra Tensio TN.

Byggestrøm

Det er installatørene som forestår utleie av byggestrømskap med hovedsikring mindre eller lik 63 A.

OM NETTLEIA

Hvorfor har vi nettleie?

Strømnettet er kraftforsyningens “veinett”. Når du kjøper strøm, bruker du nettet for å frakte strømmen fra produksjonsstedet og frem til stikkkontak-ten din. For dette betaler du en nettleie.

Hvem bestemmer nettleia?

Staten bestemmer hvor stor nettselskapenes inntekt skal være. Myndighetene kontrollerer også at Tensio TN og de andre nettselskapene i landet ikke krever inn mer enn de har rett til.

Hva går nettleia til?

Det koster å bygge, drive og vedlikeholde strømnettet. Nettet skal være av en slik kvalitet at kundene sjelden blir utsatt for strømbrudd. Utover kostnadene til utbygging og drift skal nettleia også dekke bl.a. måling og avregning, kundeservice, energitap i nettet og bruk av sentralnettet (som eies av Statnett).

Offentlige avgifter

På toppen av nettleia kommer offentlige avgifter til staten, både forbruksavgift, avgift til Energifondet og merverdiavgift.

De statlige avgiftene utgjør over 45% av nettleia.

Avgifter

Forbruksavgiften til Staten kreves inn sammen med nettleien. Som hovedregel skal alle betale forbruksavgift til Staten etter sats på 16,13 øre/kWh.

Staten har innført en ordning for industrien som gir virksomheter registrert innenfor næringskodene 5 - 33 en redusert sats på 0,505 øre/kWh. Dette gjelder ikke forbruk til administrasjonsbygg som skal ha ordinær sats.

Veksthusnæringen har som hovedregel fritak for å betale forbruksavgift. Virksomhetene må imidlertid fremlegge bekreftelse fra fylkeslandbrukskontoret, eventuelt fylkesmannens landbruksavdeling eller landbrukskontoret etter gitte regler.

Når en kunde har flere typer virksomheter med forskjellige avgiftssatser, må det foretas en fordeling av forbruket. Det samme gjelder de tilfeller hvor abonnementet omfatter både industri/bergverk og administrasjonsbygg. Kunden må selv gi nettselskapet de nødvendige opplysninger om fordeling dersom kraft med forskjellig avgiftsmessig status leveres over samme måler. Rett til fritak eller redusert sats må dokumenteres hvert år.

Avgift til det statlige energifondet (ENOVA) er på 1 øre/ kWh for husholdninger, mens den for næring- og offentlig virksomhet er 800 kr/år per målepunkt. Det tas forbehold om eventuell endring av avgifter i forbindelse med statsbudsjettet.

Leveringsplikt / Ventetariff

Alle nettselskap er gjennom energiloven pålagt å levere kraft til kunder som ikke har avtale med en kraftleverandør. Når kunder uten kraftleverings-kontrakt blir tilkoblet nettet, vil disse bli lagt inn på “ventetariff” og fakturert for kraft av nettselskapet. Opplysninger om kraftleverandører som leverer kraft i gamle Nord-Trøndelag, finnes på: www.strompris.no.

Ventetariff

Prisen baseres på markedspris der den midlere ukentlige Elspot-områdepris danner grunnlaget for prisberegningen.

Pris i de første 6 uker: S+5 øre/kWh.

Pris videre framover: S+20 øre/kWh.

I samsvar med „Lov om elsertifikater” er kostnad med elsertifikater inkludert i prisen.

S er midlere, ukentlig, Elspot områdepris
 

 Vi gjør oppmerksom på at dette er en dyr tariff og vi anbefaler at nye kunder snarest oppretter kraftavtale med en av de tilgjengelige kraftleverandørene.
Elspot-områdepris er markedspris for kraft på kraftbørsen Nordpool i det geografiske område hvor kraften tas ut.

Alle priser er eks. mva.

Nettleie – for uttak i distribusjonsnettet

Priser inkl. avgift til Energifondet og ekskl. mva. og forbruksavgift

Type
Nettnivå
Fastledd kr/år
Effektledd kr/ kW/mnd2)
Enerigledd øre/kWh
Merknad
 • Gårdsbruk Lavspenning NG4 3352,76 24,96 Valgfri tidsdiff. tariff 1): Vinter: 26,24 Sommer: 23,23 Verdi Verdi
 • Tariff uten effektledd Lavspenning NT4 3352,76 Verdi 24,96 Valgfri tidsdiff. tariff 1): Vinter: 26,24 Sommer: 23,23 Hovedsikring mindre eller lik 125A (230V) 80A (400V)
 • Tariff med effektledd Lavspenning NL60/NL60R 8817,80 Aktiv effekt: 0-100 kW : 111,0 100-400 kW: 92,35 over 400 kW: 81,63 Reaktiv effekt: 65,613) Energiledd: 6,51 Valgfri tidsdiff. tariff 1): Vinter: 6,87 Sommer: 6,02 Hovedsikring større enn 125A (230V) 80A (400V)
 • Høyspent tariff Høyspenning NH60/NH60R 15511,55 Aktiv effekt: 73,56 Reaktiv effekt: 57,553) Energiledd: 4,45 Valgfri tidsdiff. tariff 1): Vinter: 4,58 Sommer: 4,11 Kostnadene for nettstasjon og lavspentnett må dekkes av kunden. Krav om høyspent målecelle. Minimum 400 kW
 1. Valgfri tidsdifferensierte tariffer tilbys kunder med forventet forbruk over 8000 kWh/år. 12 mnd bindings-tid. Vinter: 1. nov - 30. april. Sommer: 1. mai - 31. oktober.
 2. Effekt avregnes fra 1. oktober til 30. april. Kunder som avregnes med effektledd, avregnes etterskuddsvis pr. måned etter uttatt energimengde og største registrerte effekt i en 60 min. periode i måneden.
 3. Reaktiv effekt blir beregnet for forbruk med lavere effektfaktor enn 0,9

Fleksibelt forbruk

Priser inkl. avgift til Energifondet og ekskl. mva. og forbruksavgift.

Krav om minimum 90kw belastning

Tariff
Varslingstid
Maksimal utkolingsvarighet
Fastledd kr/år
Energiledd øre/kWh (Sommer, Vinter)
 • NFF1 Momentan utkobling Ubegrenset 12839,30 3,37 / 6,14
 • NFF2 1 time Ubegrenset 15513,65 5,91 / 8,68
 • NFF3 Momentan utkobling 2 timer 23674,25 8,42 / 11,08
 • NFF4 10 timers varsling Ubegrenset 12839,30 13,95 / 16,85
 • Tariff for fleksibelt forbruk kan ikke etableres i et anlegg med høyspenningstariff.
 • Differansemåling tillates ikke.

Andre tariffer

Priser inkl. avgift til Energifondet og ekskl. mva. og forbruksavgift.

Tariff
Type
Fastledd kr/år
Energiledd øre/kWh
Merknad
 • NS1 Veg/gatelys - målte anlegg 3352,76 24,96 Verdi
 • NS2F Veg/gatelys - umålte anlegg 3352,76 24,96 Ingen nytilknytninger
 • NS4M Provisoriske tilknytninger Lavspenning større enn 63 A. 230 V. 3352,76 24,96 Leie av måleskap er kr. 100,- per uke. Minste leiesum er kr. 1500,-. Anleggskostnader dekkes av kunde.
 • NS5F Umålte anlegg 3352,76 24,96 Brukes kun når måling medfører svært store ekstrakostnader. Energiforbruket fastlegges etter skjønn ved tilknyting av anlegget.
 • NS4IP Byggestrøm, entreprenør 3352,76 24,96 Byggestrømskap som eies av installatør.

Nettleie – for kraftprodusenter i distribusjonsnettet

Priser ekskl. mva.

Produksjon:

Område
Fastledd 1) øre/kWh
Enerigledd 2) øre/kWh
 • Høyspenning og lavspenning 1,21 Beregnes individuelt pr. kunde

Uttak av aktiv effekt:

3) Inkl. avgift til Energifondet

Område
Fastledd 1) kr/år
Enerigledd 2) øre/kWh
 • Høyspenning og lavspenning 2099,90 Beregnes individuelt pr. kunde

Uttak av reaktiv effekt:

Område
Effektledd 4) kr/kVAr/år
 • Høyspenning 400,05
 • Lavspenning 455,70

Øvrige bestemmelser er angitt i pkt. 11 i retningslinjene.

 1. Avregnet mengde skal være basert på kraftverkets midlere årsproduksjon. Som midlere årsproduksjon regnes midlere produksjon siste 10 år. For kraftverk med installert merkeeffekt mindre enn 1MW skal avregnet mengde være 30% av installert effekt multiplisert med 5000 timer. For nye kraftverk benyttes forventet årsproduksjon ihht. konsesjonssøknad de første 2 årene.
 2. Energileddet tidsdifferensieres til vinter og sommer. Vinter: 1. okt. - 30. april Sommer: 1. mai - 30. sept.
 3. Kun for uttak til stasjonens drift. Forbruk utenfor stasjonen avregnes med standard forbrukstariff.
 4. Forbruk med lavere effektfaktor enn 0,9 blir avregnet for månedene mai-september.

Nettleie – for uttak i regionalnettet

Priser inkl. avgift til Energifondet og ekskl. mva. og forbruksavgift.

 

TARIFF
NETTNIVÅ
FASTLEDD
EFFEKTLEDD 2) kr/kW/mnd
ENERGILEDD 1)
 • NRDx 66/132 kV 1RD 800 Beregnes individuelt pr. kunde Beregnes individuelt pr. kunde
 • NRTx Trafostasjon 22 kV 2RT 800 Beregnes individuelt pr. kunde Beregnes individuelt pr. kunde

x) Differensieres på marginalt tapsledd

Uttak av reaktiv effekt: 3)

OMRÅDE
EFFEKTLEDD kr/kVAr/mnd
 • Høyspenning 6,18
 1. Energileddet blir beregnet for hver kunde avhengig av lokalisering. Energileddet beregnes for hver uke. I tillegg deles døgnet innenfor de ulike tidsperiodene i dag og natt/helg/helligdag. Periodeinndelingen er lik Statnetts perioder. Offentliggjøres fredag kl. 12.00, – gjeldende fra mandag kl. 00.00. Døgninndelingen i periodene er som tidligere: Dag: kl. 06.00 - 22.00 mandag - fredag Natt/helg/helligdag: kl. 22.00 - 06.00 mandag - fredag + hele døgnet lørdag og søndag.
 2. Effekt beregnes for gjennomsnittet av uttaket i systemets topplasttime siste 5 år. Differensieres ut fra samlokalisering av produksjon og k-faktor.
 3. Forbruk med lavere effektfaktor enn 0,9 blir avregnet for månedene oktober - april. Øvrige bestemmelser i pkt. 10 i retningslinjene.

Nettleie – for kraftprodusenter i regionalnettet

Priser ekskl. mva.

Produksjon:

OMRÅDE
FASTLEDD 1) øre/kWh
ENERGILEDD 2) øre/kWh
 • Tensios regionalnett 1,21 Beregnes individuelt pr. kunde

Uttak av aktiv effekt

3) Inkl. avgift til Energifondet

OMRÅDE
FASTLEDD kr/år
ENERGILEDD 2 øre/kWh
 • Høyspenning 2199,77 Beregnes individuelt pr. kunde

Uttak av reaktiv effekt: 4)

OMRÅDE
EFFEKTLEDD kr/kVAr/år
 • Høyspenning 43,91

Øvrige bestemmelser er angitt i pkt. 10 i retningslinjene.

 1. Avregnet mengde skal være basert på kraftverkets midlere årsproduksjon. Som midlere årsproduksjon regnes midlere produksjon siste 10 år. For nye produksjonsenheter uten tilstrekkelig historisk datagrunn-lag, anvendes forventet årsproduksjon ihht. konsesjonssøknad som avregningsgrunnlag for oppstartåret, samt påfølgende kalenderår. Fra og med 3. kalenderår legges historiske data til grunn for avregningen. Energileddet blir beregnet for hver kunde avhengig av lokalisering. Energileddet beregnes for hver uke. I tillegg deles døgnet innenfor de ulike tidsperiodene i dag og natt/helg/helligdag. Periodeinndelingen er lik Statnetts perioder. Offentliggjøres fredag kl. 12.00, – gjeldende fra mandag kl. 00.00. Døgninndelingen i periodene er som tidligere: Dag: kl. 06.00 - 22.00 mandag-fredag Natt/helg/helligdag: kl. 22.00 - 06.00 mandag-fredag + hele døgnet lørdag og søndag
 2. Kun for uttak til stasjonens drift.
 3. Avregnes med grunnlag i uttak av reaktiv effekt i januar og februar for forbruk med lavere effektfaktor enn 0,9.
 4. Avregnes med grunnlag i uttak av relativ effekt i januar og februar med lavere effektfaktor enn 0,9.

RETNINGSLINJER

 1. Nett-tjenesten leveres i henhold til “Energi Norges tilknytnings- og nettleieavtale for næ-ringskunder” og “Energi Norges tilknytnings- og nettleieavtale for innmatingskunder”.
 2. Forbruksapparater (motorer, sveiseapparat, o.l.) med påstemplet ytelse over 7 kW kan ikke tilknyttes uten godkjenning fra Tensio TN.
 3. Tensio TN foretar stikkprøver for å kontrollere måleravlesingene.
 4. For faktura som ikke blir betalt i rett tid, og ved avtale om utsettelse, påløper forsinkelsesrente
 5. Tensio TN kan på forespørsel informere om den leveringskvalitet som kan påregnes.
 6. Anleggsbidrag blir beregnet for nyanlegg, forsterkning, flytting og ombygging etter fastsatte retningslinjer.
 7. Tensio TN leverer nødvendige målerutstyr, mens anleggseier holder montasjeplass. På nye anlegg eller anlegg som rehabiliteres, skal målerinstal-lasjonen utføres ihht. de til enhver tid gjeldende krav fra myndighetene og Tensio TNs krav til energimåling
 8. Målt forbruk tillegges 1 % for tap når målingen skjer på lavspenningsside av transformatoren og leveringen skjer på høyspenningssiden.
 9. Uttak av reaktiv effekt hos forbrukere. Avregningsgrunnlaget er reaktivt uttak i timen med maksimalt uttak av aktiv effekt. Reaktiv effekt avregnes som aktiv effekt, dvs. sju ganger pr. år.
 10. Uttak av reaktiv effekt i kraftverk. Kraftverk som i sin produksjon tar ut reaktiv effekt må betale for dette i henhold til tariff. Avregningsgrunnlaget er uttak av reaktiv effekt i januar og februar for kraftverk tilknyttet i regionalnettet, mens det for kraftverk tilknyttet i distribusjonsnettet baseres på uttak i perioden 1. mai - 30. september. Avregningsgrunnlaget er reaktivt uttak i timen med maksimal produksjon. For innmating av reaktiv effekt ved behov i nettet, dvs. regulerbar disponibel ytelse, betales i henhold til avtale med kunde.
 11. Kostnad ved klage skal dekkes av den som for-langer Tensio TNs måleutstyr kontrollert. Der-som kontrollen viser måleavvik større enn +/÷ 3 %, skal Tensio bekoste kontrollen. Ref. § 5-3 Kontroll av måleutstyr i Energi Norges standardavtale for nettleie. Kostnad ved kontroll er kr. 2000,-. Nærmere informasjon om priser og betingelser kan fås ved henvendelse til Tensio TN.
 12. Kunder som blir utsatt for strømavbrudd len-ger enn 12 timer har rett til kompensasjon fra nettselskapet. Krav om kompensasjon rettes til Tensio AS.
 13. Ved påkobling etter stenging ilegges et gebyr på kr. 2000.-. Gebyr for oppmøte der stenging ikke blir gjennomført er kr. 1000.-. Ved påkobling av stengte anlegg kan det settes krav til melding fra installatør. Anlegg som er oppsagt og blir tilkoblet igjen innen 12 mnd må betale påkoblingsgebyr.
 14. Ved montering av 1-fase lading av elbil større enn 16 A i IT-nett eller 20 A i TN-nett, må dette meldes til Tensio TN. Ta kontakt med installatør som vil ta hånd om meldingen.
 15. Ved stenging av strøm ved betalingsmisligehold åpnes anlegget kun innenfor normal arbeidstid, ved nødsituasjoner på ettermiddag/kveld kan vi kontaktes på telefon 74 12 15 00.

Leveringsplikt og ventetariff

Alle nettselskaper skal levere kraft til kundene, selv om de ikke har en strømavtale med en kraftleverandør for å være sikker på at ingen blir uten strøm.

Ombygging i Ogndal_Erik Dahl Krøke_steinkjer

Står du fortsatt uten avtale med en kraftleverandør?

Inntil du velger deg en kraftleverandør har nettselskapet plikt til å levere strøm til alle nye nettkunder, dette kalles leveringsplikt og er kun ment som en midlertidig ordning inntil du har skaffet deg en kraftleverandør. Dette sikrer at du får strøm i kontakten selv om du ikke har inngått avtale med en ordinær kraftleverandør. Så lenge du mottar leveringspliktig strøm, betaler du ventetariff. Ventetariffen er mye dyrere enn ordinære strømpriser!

Så velg deg en kraftleverandør i dag, det vil du spare penger på!

Informasjon om hvordan kraftmarkedet fungerer, finner du på NVEs forbrukersider.

Pris

Prisen på ventetariffen settes per måned, og består av  den gjennomsnittelige markedsprisen fra kraftbørsen Nordpool, samt et påslag per kWh. 

Pris de første 6 uker :

 • Gjennomsnittlig markedspris + 6,25 øre/kWh inkl. mva

Pris videre framover:

 • Gjennomsnittlig markedspris + 25 øre/kWh inkl. mva

Nettselskapet kan stenge privatkunders anlegg hvis kunden ikke betaler skyldig nettleie innen en gitt betalingsfrist.
Anlegget ditt vil ikke bli stengt dersom du betaler innen fire uker regnet fra den dato stengevarselet ble sendt.

Leveringsplikt / Ventetariff

Alle nettselskap er gjennom energiloven pålagt å levere kraft til kunder som ikke har avtale med en kraftleverandør. Når kunder uten kraftleveringskontrakt blir tilkoblet nettet, vil disse bli lagt inn på “ventetariff” og fakturert for kraft av nettselskapet. Opplysninger om kraftleverandører finnes på: www.strompris.no.

Ventetariff

Prisen baseres på markedspris der den midlere ukentlige Elspot områdepris danner grunnlaget for prisberegningen.

S er midlere, ukentlig, Elspot områdepris 1) Kostnader med elsertifikater er inkludert i prisen.

Vi gjør oppmerksom på at dette er en dyr tariff og vi anbefaler at nye kunder snarest oppretter kraftavtale med en av de tilgjengelige kraftleverandørene.

1) Elspot områdepris er markedspris for kraft på kraftbørsen Nordpool i det geografiske område hvor kraften tas ut.

Faktura

Etter innføring av Elhub i februar 2019 har det kommet nye regler for fakturering.  Kraftleverandøren blir også det viktigste kontaktpunktet for deg om du har spørsmål knyttet til strøm- og nettleieavtale, faktura og forbruk.

Koronaviruset fører til mye usikkerhet

Har du utfordringer med å betale din faktura?
Er du permittert eller har mistet inntekten din på grunn av Koronakrisen?

Her kan du enkelt utsette betaling av din faktura. Den enkleste måten å gjøre dette er å gå inn på «Min side» øverst til høyre på denne siden.

Ønsker du å snakke med en av våre medarbeidere kan du kontakte oss ved å fylle ut kontaktskjemaet og du hører fra oss i løpet av noen dager.

Gå til skjema

Ofte stilte spørsmål

Hvor finner jeg mine fakturaer?

Ta kontakt med din kraftleverandør angående din faktura. 

Unntak! 
Inntil du velger deg en kraftleverandør har nettselskapet plikt til å levere strøm til alle nettkunder, dette kalles leveringsplikt og er kun ment som en midlertidig ordning inntil du har skaffet deg en kraftleverandør. Dette sikrer at du får strøm i kontakten selv om du ikke har inngått avtale med en ordinær kraftleverandør. Så lenge du mottar leveringspliktig strøm, betaler du ventetariff. Ventetariffen er mye dyrere enn ordinære strømpriser!

Les mer om Ventetariff

 

Hvor ofte faktureres nettleien?

Nettleien faktureres månedlig. 

 

Hva er stipulert eller estimert forbruk?

Et  stipulert eller estimert forbruk vil si at vi har beregnet et antatt strømforbruk.
Det kan være flere årsaker til det stipulerte forbruket bla. at vi har ikke mottatt målerverdier fra din måler, årsaken til dette er at vi ikke har hatt kontakt med kommunikasjonsenheten i din strømmåler.

Når vi oppnår kontakt med din strømmåler vil dine reelle måleverdier komme inn til oss og dette blir etterregnet på din faktura.
Dette har vi mulighet til å gjøre iht. Standard avtale for «nettleie og vilkår for tilknytning» Vi viser til § 5- 2 måleravlesning og § 6- 5 avregningsfeil.

 

Kan jeg få nettleie og strøm på samme faktura?

Ja, de fleste kraftleverandører som lever strøm i vårt nettområde tilbyr såkalt gjennomfakturering med både strøm og nettleie. Her finner du en oversikt over kraftleverandører som leverer strøm i vårt nettområde.

 

Ingen av de overnevnte?

Vi er her for å hjelpe deg. Om du ikke finner svaret over kan du ta kontakt med oss via telefon eller kontaktskjema.

Gå til kontakt

 • Det er i utgangspunktet avgift på all strøm som leveres i Norge. Tensio har ansvar for å kreve inn forbruksavgift på elektrisk kraft på vegne av Skattedirektoratet. Noen næringskategorier gir rett til reduksjon eller fritak fra denne særavgiften. Noen eksempler er kraft levert til visse kraftintensive prosesser, veksthusnæringen og fremdrift av skinnegående transportmiddel.
 • Kunder med rett til redusert sats eller fritak fra forbruksavgift må legge frem egenerklæring og nødvendig dokumentasjon for nettselskapet, og fornye denne dokumentasjonen hvert år. Skattedirektoratet gir detaljert informasjon om forbruksavgiften.
 • Stortinget justerer avgiftssatsen årlig.  Satsen for 2020 er 16,13 øre/kWh eks. mva. Redusert sats er 0,505 øre/kWh eks.mva.

Rett til å få levert kraft med redusert avgiftssats/fritak fra forbruksavgift er hjemlet i forskrift av 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter.

Regler for redusert sats og fritak fra forbruksavgift

Bedrifter med næringskode 5-33 (SN2007) kan ha rett til redusert avgiftssats. Nærmere informasjon om næringskoder kan hentes hos Statistisk sentralbyrå.

Redusert avgiftssats gjelder bare for forbruk som benyttes til selve produksjonsprosessen.

Benyttes forbruk både til administrasjon og produksjon skal det betales full avgiftssats dersom administrasjonsdelen utgjør 80% eller mer av totalt areal.

For forbruk til rene administrasjonsbygg skal det betales full avgiftssats.

Ved samme virksomhet med flere næringskoder, som dels faller innenfor og dels utenfor avgiftssatsen, skal det foretas en fordeling av kraftforbruket (antall kWh/år).

Kunden er selv ansvarlig for at riktige og fullstendige opplysninger legges frem, og for å betale riktig avgiftssats.

Dersom kraften brukes av andre enn den anlegget er registrert på, er det brukerens rett til redusert sats/fritak som skal dokumenteres. Merk at en eventuell refusjon vil bli utbetalt til nettkundens konto.

Det er nettkunden som er ansvarlig for å gi nødvendige opplysninger, dokumentasjon og melding om senere endringer. Dette må gjøres hvert år. 

 

Gebyr
Pris
Kommentar
 • Påkoblingsgebyr etter stenging 2500,- inkl. mva Verdi
 • Oppmøte uten at stenging er gjennomført 1250,- inkl. mva Verdi

Vi gjør oppmerksom på at fra den 20.06.2019 åpnes stengte anlegg kun innenfor vanlig arbeidstid etter at gyldig kvittering er mottatt på mail, [email protected]

Hvis det oppstår nødsituasjoner på ettermiddag og kveld, kan vår nettsentral kontaktes på 741 21 500.

Har du utfordringer med å betale din strømfaktura? Ta kontakt med din bank eller ditt lokale NAV kontor for bistand.

Gebyr
Pris
Kommentar
 • Demontering av kommunikasjonsmodul i AMS måler 2500,- inkl mva Engangsbeløp
 • Manuell behandling av AMS måler uten kommunikasjonsmodul 1875,- inkl mva pr år Faktureres månedlig
 • Montering av kommunikasjonsmodul i AMS måler 0,- inkl mva Engangsbeløp
Sist endret: 7. September 2020 - 10:16