Nettleie- og tilknytningsavtaler 

Alle som har behov for strøm må ha avtale med netteier om nettleieavtale.

Tensio er en monopolvirksomhet og er strengt regulert av myndighetene. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) fastsetter årlig en inntektsramme som benyttes for å beregne nettleien.

Inntektene skal dekke kostnader ved transport av strøm, vedlikehold og utvikling av strømnettet. 

Du finner gjeldende priser og informasjon om ny nettleiemodell nedenfor.

Nettleie hva er det?

Hvorfor har vi nettleie?
Strømnettet er kraftforsyningens “veinett”. Når du
kjøper strøm, bruker du nettet for å frakte strømmen
fra produksjonsstedet og frem til stikkkontakten
din, for dette betaler du en nettleie.

Hvem bestemmer nettleia?
Staten bestemmer hvor stor nettselskapenes inntekt
skal være.
Myndighetene kontrollerer også at Tensio TN og de
andre nettselskapene i landet ikke krever inn mer
enn de har rett til.

Hva går nettleia til?
Det koster å bygge, drive og vedlikeholde strømnettet.
Nettet skal være av en slik kvalitet at
kundene sjelden blir utsatt for strømbrudd. Utover
kostnadene til utbygging og drift skal nettleia også
dekke bl.a. måling og avregning, kundeservice,
energitap i nettet og bruk av transmisjonsnettet (som
eies av Statnett).

Offentlige avgifter.
På toppen av nettleia kommer offentlige avgifter til
staten, både forbruksavgift, avgift til Energifondet og merverdiavgift.

 

Ny nettleiemodell fra 01. juli 2022

Nasjonale myndigheter har bestemt at ny nettleiemodell skal innføres i Norge fra 1. juli i år. 

Den nye nettleiemodellen belønner strømbrukere som bruker lite strøm samtidig, og tilsvarende vil det bli noe dyrere å bruke mye strøm samtidig.

De fleste vil ikke merke store endringer som følge av ny nettleiemodell: 80% av Tensios kunder vil uten å endre på vanene sine betale omtrent det samme som i dag, eller noe mindre i nettleie. Men de som lader elbilen sin hjemme, eller har annet spesielt effektkrevende strømuttak i hjemmet sitt, bør være ekstra oppmerksomme på forbruksvanene sine når ny nettleiemodell nå blir innført.

Les mer om ny nettleiemodell her

Begrepsforklaring:

 • Energiledd: Hvor mye samlet strømforbruk du hadde siste måned og hvor stor andel av dette som ble brukt på dag (06.00 - 22.00) og natt (22.00 - 06.00).
 • Kapasitetsledd: Blir regnes ut som snittet av de tre timene i måneden (fordelt på tre forskjellige dager) du har brukt mest strøm. (kWh/h også referert til som kW)
 • Offentlige avgifter: En stor andel av det du betaler i nettleie er skatter og avgifter som ikke går til nettselskapet, men direkte inn i statskassen.

Nettleieprisene er oppgitt inklusive avgifter (merverdiavgift på 25 %, lovpålagt innbetaling til energifondet (Enova) på 1,25 øre/kWh og forbruksavgift på elektrisk strøm på 19,263 øre/kWh). Det tas forbehold om endringer i priser og offentlige avgifter.

Energiledd

Pris gjeldende i perioden 01.07.2022 - 31.12.2022:

Energiledd
Dag (6 - 22)
Natt (22 - 6)
 • Pris energiledd, øre/kWh 42,26 31,39
 • Herav avgifter 24,86 22,69

Kapasitetsledd

Pris gjeldende i perioden 01.07.2022 - 31.12.2022:

Kapasitetsledd (kW)
Kr/mnd
 • 0 - 2 90
 • 2 - 5 180
 • 5 - 10 326
 • 10 - 15 495
 • 15 - 20 664
 • 20 - 25 833
 • 25 - 50 1 450
 • 50 - 75 2 294
 • 75 - 100 3 138
 • 100 - 150 4 543
 • 150 - 200 6 230
 • 200 - 300 9 040
 • 300 - 400 12 414
 • 400 - 500 15 788
 • Over 500 19 160

Hva er effekt og hvor mye effekt bruker du?

Effekt (kW), eller din kapasitetsbruk, er hvor mye strøm du bruker samtidig. På Min side finner du effektkurvene for ditt forbruk. 

Leveringspliktig strøm fra nettselskapet


Nord Pool spotpris + 6,25 øre/kWh påslag første 6 uker,  øker deretter til spotpris + 12,5 øre/kWh påslag.

Priseksempler for ulike husholdningskategorier i Nord-Trøndelag. Det er benyttet en prosentfordeling av forbruk dag/natt på 70/30 i eksemplene.

Priseksempler TN.png
Priseksempler Tensio TN

 

Privatkunder

Forholdet mellom Tensio og våre kunder er regulert gjennom standard avtale for nettleie og vilkår for tilknytning, samt eventuelle særskilte kontrakter som er inngått. Avtalene regulerer forbrukeres rettigheter og plikter for nettleie og tilknytning til strømnettet.


Gjeldende avtaleverk som ble innført i 2007 vil fra 1. februar 2021 avløses av nye standardvilkår. Behovet for nye standardvilkår er utløst av regelverksendringer i Energiloven med tilknyttede forskrifter og annet energirelatert regelverk som forvaltes av bl.a. Olje- og Energidepartementet, Norges vassdrags og energidirektorat, Reguleringsmyndigheten for energi og Justervesenet.

Bedriftskunder

Det samme behovet for oppdaterte vilkår gjelder også for næringskundene. Standard vilkår overfor næringsdrivende nettkunder som ble opprettet i 2007 avløses også av nye standardvilkår som gjelder fra 1. februar 2021.

Nettjenester leveres i henhold til “Energi Norges” standardavtale for nettleie og tilknytning.

 • For faktura som ikke blir betalt i rett tid, påløper forsinkelsesrente. Denne bestemmes av gjeldende rentesats fastsatt i forskrift.
 • Tensio TN holder strømmåleren, men det er anleggseiers ansvar å sørge for montasjeplass. Ved krav om kontroll av måleren må den som krever kontrollen, dekke kostnadene. Dersom kontrollen viser større avvik enn +/- 3 % tar Tensio TN kostnadene. Kontrollkostnaden er 2 500 kr inkl. mva.

 

Mer informasjon om dette får du på tn.tensio.no, eller ved å ta kontakt med Tensios Kundeservice.

 

Lading av elbil

Ved montering av 1-fase lading av elbil større enn 16 A i IT-nett eller 20 A i TN-nett, må dette meldes til Tensio TN. Ta kontakt med installatør som vil ta hånd om meldingen.

Krevende forbruksapparater

Forbruksapparater med påstemplet ytelse over 7 kW kan ikke tilknyttes uten godkjenning fra Tensio TN.

Byggestrøm

Det er installatørene som forestår utleie av byggestrømskap med hovedsikring mindre eller lik 63 A.

Lengre strømavbrudd over 12 timer

Kunder som blir utsatt for strømavbrudd lenger enn 12 timer har rett til kompensasjon fra nettselskapet, dette skjer automatisk fra 01.01.2021.

OM NETTLEIA

Hvorfor har vi nettleie?

Strømnettet er kraftforsyningens “veinett”. Når du kjøper strøm, bruker du nettet for å frakte strømmen fra produksjonsstedet og frem til stikkkontak-ten din. For dette betaler du en nettleie.

Hvem bestemmer nettleia?

Staten bestemmer hvor stor nettselskapenes inntekt skal være. Myndighetene kontrollerer også at Tensio TN og de andre nettselskapene i landet ikke krever inn mer enn de har rett til.

Hva går nettleia til?

Det koster å bygge, drive og vedlikeholde strømnettet. Nettet skal være av en slik kvalitet at kundene sjelden blir utsatt for strømbrudd. Utover kostnadene til utbygging og drift skal nettleia også dekke bl.a. måling og avregning, kundeservice, energitap i nettet og bruk av sentralnettet (som eies av Statnett).

Offentlige avgifter

På toppen av nettleia kommer offentlige avgifter til staten, både forbruksavgift, avgift til Energifondet og merverdiavgift.

De statlige avgiftene utgjør over 46% av nettleia.

 

Øvrige rettningslinjer.

Sikkprøvekontroller

Tensio TN foretar stikkprøver for å kontrollere måleravlesingene.

Leveringskvalitet

Tensio TN kan på forespørsel informere om den leveringskvalitet som kan påregnes.

Anleggsbidrag

Anleggsbidrag blir beregnet for nyanlegg, forsterkning, flytting og ombygging etter fastsatte retningslinjer.

Målerutstyr

Tensio TN leverer nødvendige målerutstyr, mens anleggseier holder montasjeplass. På nye anlegg eller anlegg som rehabiliteres, skal målerinstallasjonen utføres iht. de til enhver tid gjeldende krav fra myndighetene og Tensio TNs krav til energimåling

Strømtap

Målt forbruk tillegges 1 % for tap når målingen skjer på lavspenningsside av transformatoren og leveringen skjer på høyspenningssiden.

Påkobling av stengt anlegg

Ved påkobling etter stenging ilegges et gebyr på kr. 2 500.-. Gebyr for oppmøte der stenging ikke blir gjennomført er kr. 1 250.-. Ved påkobling av stengte anlegg kan det settes krav til melding fra installatør. Anlegg som er oppsagt og blir tilkoblet igjen innen 12 mnd må betale påkoblingsgebyr.

Stenging av anlegg ved betalingsmisligehold

Ved stenging av strøm ved betalingsmisligehold åpnes anlegget kun innenfor normal arbeidstid, ved nødsituasjoner på ettermiddag/kveld kan vi kontaktes på telefon 74 12 15 00.

Nettleiepriser for bedrift gjeldende fra 1. juli 2022

Den nye nettmodellen som blir innført i Norge fra 1. juli 2022 vil medføre endring i nett-tariffering også for en del bedriftskunder. I den nye modellen blir kundene gruppert etter størrelsen på forbruket. Én type nettleie for bedriftskunder med forbruk under 100 000 kWh per år og en annen for bedriftskunder med større enn 100 000 kWh per år. 

Nettleie for bedriftskunder med årlig forbruk under 100 000 kWh

Nettleien vil bestå av tre ledd:

 • Kapasitetsledd: Blir regnes ut som snittet av de tre timene i måneden (fordelt på tre forskjellige dager) du har brukt mest strøm. (kWh/h også referert til som kW i prislisten)
 • Energiledd: Bestemmes av hvor mye strøm bedriften bruker totalt (antall kWh totalt i måneden), og når kunden bruker strømmen. Energileddet er lavere mellom klokken 2200 og 0600.
 • Offentlige avgifter: Som er forbruksavgift og ENOVA-avgift. 

Prisene er oppgitt ekskl. mva., ekskl. forbruksavgift på 15,41 øre/kWh og ekskl. påslag til Enovas energifond på 800 kr/år/målepunkt-ID. Det tas forbehold om endringer i priser og offentlige avgifter. 

Energiledd:

Energiledd
Dag (6 - 22)
Natt (22 - 6)
 • Pris energiledd, øre/kWh 17,40 8,70

Kapasitetsledd:

Kapasitetsledd kW
Kr/mnd
 • 0 - 2 72
 • 2 - 5 144
 • 5 - 10 261
 • 10 - 15 396
 • 15 - 20 531
 • 20 - 25 666
 • 25 - 50 1 160
 • 50 - 75 1 835
 • 75 - 100 2 510
 • 100 - 150 3 634
 • 150 - 200 4 984
 • 200 - 300 7 232
 • 300 - 400 9 931
 • 400 - 500 12 630
 • Over 500 15 328

Fleksibelt forbruk

Tariffer for kunder med forbruk under 100 000 kWh.

Leveringspliktig strøm fra nettselskapet

Nord Pool spotpris + 5 øre/kWh påslag første 6 uker,  øker deretter til spotpris + 10 øre/kWh påslag.

Nettleie for bedriftskunder med årlig forbruk over 100 000 kWh

 

Tariff med effektledd (NL60T/NL60R)

Tariffen består av et fastledd, et energiledd og et effektledd.

Fastledd og energiledd

Fastledd (kr/år)
Energiledd (øre/kWh)1
Merknad
 • 4 100 5,10 Hovedsikring større enn 125 A (230 V) 80 A (400 V)

Prisene inkluderer avgift til Energifondet, men er ekskl. forbruksavgift og mva.  

1. Valgfri tidsdifferensiert tariff for energileddet tilbys kunder med forventet forbruk over 8 000 kWh/år. Vinter 5,30 øre/kWh. Sommer 4,70 øre/kWh. 12 mnd. bindingstid. Vinter: 1. november–30. april. Sommer: 1. mai–31. oktober.

Effektledd

Trinn (kW)
Effektledd vinter (kr/kW/mnd)2
Effektledd sommer (kr/kW/mnd]2
 • 0 - 99 89 13
 • 100 - 399 74 12
 • Over 400 66 10
 • Reaktiv effekt 3 53 7

2: Kunder som avregnes med effektledd, avregnes etterskuddsvis pr. måned etter uttatt energimengde og største registrerte effekt i en 60 min. periode i måneden. Vinter: 1. november–30. april. Sommer: 1. mai–31. oktober.

3: Reaktiv effekt blir beregnet for forbruk med lavere effektfaktor enn 0,9. Avregningsgrunnlaget er reaktivt uttak i timen med maksimalt uttak av aktiv effekt. Reaktiv effekt avregnes som aktiv effekt, dvs én gang per måned.

Høyspent målt, lavspent levert (NH60L)

Tariffen består av et fastledd, et energiledd og et effektledd.

Fastledd og energiledd:

Fastledd (kr/år)
Energiledd (øre/kWh)
Merknad
 • 9600 5,10 Høyspent målt, lavspent levert. Vurderes ut fra behov.

Prisene inkluderer avgift til Energifondet, men er ekskl. forbruksavgift og mva.  

Valgfri tidsdifferensiert tariff for energileddet tilbys kunder med forventet forbruk over 8 000 kWh/år. Vinter 5,30 øre/kWh. Sommer 4,70 øre/kWh. 12 mnd. bindingstid. Vinter: 1. november–30. april. Sommer: 1. mai–31. oktober.

Effektledd

Trinn (kW)
Effektledd vinter(kr/kW/mnd)
Effektledd sommer (kr/kW/mnd)
 • 0 - 99 89 13
 • 100 - 399 74 12
 • Over 400 66 10
 • Reaktiv effekt 53 7

Kunder som avregnes med effektledd, avregnes etterskuddsvis pr. måned etter uttatt energimengde og største registrerte effekt i en 60 min. periode i måneden. Vinter: 1. november–30. april. Sommer: 1. mai–31. oktober.

Reaktiv effekt blir beregnet for forbruk med lavere effektfaktor enn 0,9. vregningsgrunnlaget er reaktivt uttak i timen med maksimalt uttak av aktiv effekt. Reaktiv effekt avregnes som aktiv effekt, dvs én gang per måned.

Høyspent tariff (NH60T/NH60R) 

Tariffen består av et fastledd, et energiledd og et effektledd.  

Fastledd og energiledd 

Fastledd (kr/år)
Energiledd (øre/kWh)4
Merknader
 • 9 600 3,5 Kostnader for nettstasjon og lavspentnett må dekkes av kunden. Krav om høyspent målecelle. Minimum 400kW

Prisene inkluderer avgift til Energifondet, men er ekskl. forbruksavgift og mva.  

4: Valgfri tidsdifferensiert tariff for energileddet tilbys kunder med forventet forbruk over 8 000 kWh/år. Vinter 3,70 øre/kWh. Sommer 3,20 øre/kWh. 12 mnd. bindingstid. Vinter: 1. november–30. april. Sommer: 1. mai–31. oktober.

Effektledd

-
Effektledd vinter (kr/kW/mnd)5
Effektledd sommer (kr/kW/mnd)5
 • Aktiv effekt 59 9
 • Reaktiv effekt6 46 7

5: Kunder som avregnes med effektledd, avregnes etterskuddsvis pr. måned etter uttatt energimengde og største registrerte effekt i en 60 min. periode i måneden. Vinter: 1. november–30. april. Sommer: 1. mai–31. oktober.  

6: Reaktiv effekt blir beregnet for forbruk med lavere effektfaktor enn 0,9. Avregningsgrunnlaget er reaktivt uttak i timen med maksimalt uttak av aktiv effekt. Reaktiv effekt avregnes som aktiv effekt, dvs én gang per måned. 

Fleksibelt forbruk

Tariffen består av et fastledd,et energiledd og et effektledd.

Krav om minimum 90 kW belastning 

Fastledd og Energiledd:

Tariff
Varslingstid
Maksimal utkoblingsvarighet
Fastledd (kr/år)
Energiledd ((øre/kWh) (vinter/sommer))7
 • NFF1 Momentan utkobling Ubegrenset 4100 5,1/5,1
 • NFF2 1 time Ubegrenset 4 100 5,1/5,1
 • NFF3 Momentan utkobling 2 timer 4 100 5,1/5,1
 • NFF4 10 timers varsling Ubegrenset 4 100 5,1/5,1

Prisene inkluderer avgift til Energifondet, men er ekskl. forbruksavgift og mva.

Effektledd vinter(7):

Tariff
0-99 kW (kr/kW/mnd)
100 - 399 kW (kr/kW/mnd)
Over 400 kW (kr/kW/mnd)
 • NFF1 13 12 10
 • NFF2 18 15 13
 • NFF3 24 20 18
 • NFF4 32 27 24

Effektledd sommer(7):

Tariff
0-99 kW (kr/kW/mnd)
100 - 399 kW (kr/kW/mnd)
Over 400 kW (kr/kW/mnd)
 • NFF1 13 12 10
 • NFF2 13 12 10
 • NFF3 13 12 10
 • NFF4 13 12 10

Prisene er oppgitt ekskl. mva.

7: Vinter: 1. november–30. april. Sommer: 1. mai–31. oktober.

Tariff for fleksibelt forbruk kan ikke etableres i høyspentanlegg.

Differansemåling tillates ikke. 

 

Nettleie for kraftprodusenter i distribusjonsnettet 

Produksjon

Område
Fastledd (øre/kWh)8
Energiledd (øre/kWh)
 • Høyspenning og lavspenning 1,43 Beregnes individuelt per kunde

Prisene inkluderer avgift til Energifondet, men er ekskl. forbruksavgift og mva.  

8: Fastleddet bestemmes av Statnett og kundene faktureres ut fra midlere årsproduksjon. Som midlere årsproduksjon regnes midlere produksjon siste 10 år. For nye kraftverk benyttes forventet årsproduksjon iht. konsesjonssøknad de første 2 årene. For kraftverk med installert merkeeffekt mindre enn 1 MW skal avregnet mengde være 30% av installert effekt multiplisert med 5 000 timer.

Energileddet blir beregnet for hver kunde avhengig av lokalisering i nettet.

Uttak av aktiv effekt
 

Område
Fastledd (kr/år)
Energiledd (øre/kWh)
 • Høyspenning og lavspenning 2795 Beregnes individuelt per kunde

Nettleie for uttak i regionalnettet

Uttak av aktiv effekt 
 

Tariff
Nettnivå
Fastledd (kr/år)
Effektledd (kr/kW/mnd)
Energiledd (øre/kWh)
 • NRDx 66/132 kV 1RD 800 Beregnes individuelt per kunde Beregnes individuelt per kunde
 • NRTx Trafostasjon 22 kV 2RT 800 Beregnes individuelt per kunde Beregnes individuelt per kunde

Prisene inkluderer avgift til Energifondet, men er ekskl. forbruksavgift

x: Differensieres på marginalt tapsledd

Effektledd beregnes for gjennomsnittet av uttaket i systemets topplasttime siste 5 år. Differensieres ut fra samlokalisering av produksjon og k-faktor.

Energileddet blir beregnet for hver kunde avhengig av lokalisering. Energileddet beregnes for hver uke. I tillegg deles døgnet innenfor de ulike tidsperiodene i dag og natt/helg/helligdag. Periodeinndelingen er lik Statnetts perioder. Offentliggjøres fredag kl. 12.00, – gjeldende fra mandag kl. 00.00. Døgninndelingen i periodene er som tidligere: Dag: kl. 06.00–22.00 mandag–fredag. Natt/helg/helligdag: kl. 22.00–06.00 mandag–fredag + hele døgnet lørdag og søndag.

Uttak av reaktiv effekt 
 

Område
Effektledd vinter (kr/kVAr/mnd)9
Effektledd sommer (kr/kVAr/mnd)9
 • Høyspenning 6,28 0,94

9: Vinter: 1. november–30. april. Sommer: 1. mai–31. oktober. Reaktiv effekt blir beregnet for forbruk med lavere effektfaktor enn 0,9. Avregningsgrunnlaget er reaktivt uttak i timen med maksimalt uttak av aktiv effekt. Reaktiv effekt avregnes som aktiv effekt, dvs én gang per måned.

Nettleie for kraftprodusenter i regionalnettet 

Produksjon

Område
Fastledd (øre/kWh)
Energiledd (øre/kWh)
 • Tensio TNs regionalnett 1,43 Beregnes individuelt per. kunde

Prisene inkluderer avgift til Energifondet, men er ekskl. forbruksavgift

Fastleddet bestemmes av Statnett og kundene faktureres ut fra midlere årsproduksjon. Som midlere årsproduksjon regnes midlere produksjon siste 10 år. For nye produksjonsenheter uten tilstrekkelig historisk datagrunnlag, anvendes forventet årsproduksjon iht. konsesjonssøknad som avregningsgrunnlag for oppstartsåret, samt påfølgende kalenderår. Fra og med 3. kalenderår legges historiske data til grunn for avregningen.

Energileddet blir beregnet for hver kunde avhengig av lokalisering i nettet.

Uttak av aktiv effekt

Område
Fastledd (kr/år)
Energiledd (øre/kWh)
 • Høyspenning og lavspenning 2 685 Beregnes individuelt per kunde

Plusskunde

Forbruk faktureres som ordinær nettleie, men i tillegg kompenserer Tensio TN overskuddsproduksjonens bidrag til redusert nettap på følgende vis:
 

Plusskunde
Periode
 • Innmatet volum x 4% x Nordpool spotpris i perioden 01.05 – 01.11
 • Innmatet volum x 6% x Nordpool spotpris i perioden 01.11 – 01.05

Leveringspliktig strøm fra nettselskapet

Nord Pool spotpris + 5 øre/kWh påslag første 6 uker,  øker deretter til spotpris + 10 øre/kWh påslag.

Leveringsplikt og ventetariff

Alle nettselskaper skal levere kraft til kundene, selv om de ikke har en strømavtale med en kraftleverandør for å være sikker på at ingen blir uten strøm.

Ombygging i Ogndal_Erik Dahl Krøke_steinkjer
 

Står du fortsatt uten avtale med en kraftleverandør?

Inntil du velger deg en kraftleverandør har nettselskapet plikt til å levere strøm til alle nye nettkunder, dette kalles leveringsplikt og er kun ment som en midlertidig ordning inntil du har skaffet deg en kraftleverandør. Dette sikrer at du får strøm i kontakten selv om du ikke har inngått avtale med en ordinær kraftleverandør. Så lenge du mottar leveringspliktig strøm, betaler du ventetariff. Ventetariffen er mye dyrere enn ordinære strømpriser!

Så velg deg en kraftleverandør i dag, det vil du spare penger på!

Informasjon om hvordan kraftmarkedet fungerer, finner du på NVEs forbrukersider.

Pris

Prisen på ventetariffen settes per måned, og består av  den gjennomsnittelige markedsprisen fra kraftbørsen Nordpool, samt et påslag per kWh. 

Pris de første 6 uker :

 • Gjennomsnittlig markedspris + 6,25 øre/kWh inkl. mva

Pris videre framover:

 • Gjennomsnittlig markedspris + 12,5 øre/kWh inkl. mva

Nettselskapet kan stenge privatkunders anlegg hvis kunden ikke betaler skyldig nettleie innen en gitt betalingsfrist.
Anlegget ditt vil ikke bli stengt dersom du betaler innen fire uker regnet fra den dato stengevarselet ble sendt.

Leveringsplikt / Ventetariff

Alle nettselskap er gjennom energiloven pålagt å levere kraft til kunder som ikke har avtale med en kraftleverandør. Når kunder uten kraftleveringskontrakt blir tilkoblet nettet, vil disse bli lagt inn på “ventetariff” og fakturert for kraft av nettselskapet. Opplysninger om kraftleverandører finnes på: www.strompris.no

Faktura

Etter innføring av Elhub i februar 2019 har det kommet nye regler for fakturering.  Kraftleverandøren blir også det viktigste kontaktpunktet for deg om du har spørsmål knyttet til strøm- og nettleieavtale, faktura og forbruk.

Koronaviruset fører til mye usikkerhet

Har du utfordringer med å betale din faktura?
Er du permittert eller har mistet inntekten din på grunn av Koronakrisen?

Her kan du enkelt utsette betaling av din faktura. Den enkleste måten å gjøre dette er å gå inn på «Min side» øverst til høyre på denne siden.

Ønsker du å snakke med en av våre medarbeidere kan du kontakte oss ved å fylle ut kontaktskjemaet og du hører fra oss i løpet av noen dager.

Gå til skjema

Ofte stilte spørsmål

Hvor finner jeg mine fakturaer?

Ta kontakt med din kraftleverandør angående din faktura. 

Unntak! 
Inntil du velger deg en kraftleverandør har nettselskapet plikt til å levere strøm til alle nettkunder, dette kalles leveringsplikt og er kun ment som en midlertidig ordning inntil du har skaffet deg en kraftleverandør. Dette sikrer at du får strøm i kontakten selv om du ikke har inngått avtale med en ordinær kraftleverandør. Så lenge du mottar leveringspliktig strøm, betaler du ventetariff. Ventetariffen er mye dyrere enn ordinære strømpriser!

Les mer om Ventetariff

 

Hvor ofte faktureres nettleien?

Nettleien faktureres månedlig. 

 

Hva er stipulert eller estimert forbruk?

Et  stipulert eller estimert forbruk vil si at vi har beregnet et antatt strømforbruk.
Det kan være flere årsaker til det stipulerte forbruket bla. at vi har ikke mottatt målerverdier fra din måler, årsaken til dette er at vi ikke har hatt kontakt med kommunikasjonsenheten i din strømmåler.

Når vi oppnår kontakt med din strømmåler vil dine reelle måleverdier komme inn til oss og dette blir etterregnet på din faktura.
Dette har vi mulighet til å gjøre iht. Standard avtale for «nettleie og vilkår for tilknytning» Vi viser til § 5- 2 måleravlesning og § 6- 5 avregningsfeil.

 

Kan jeg få nettleie og strøm på samme faktura?

Ja, de fleste kraftleverandører som lever strøm i vårt nettområde tilbyr såkalt gjennomfakturering med både strøm og nettleie. Her finner du en oversikt over kraftleverandører som leverer strøm i vårt nettområde.

 

Ingen av de overnevnte?

Vi er her for å hjelpe deg. Om du ikke finner svaret over kan du ta kontakt med oss via telefon eller kontaktskjema.

Gå til kontakt

 • Det er i utgangspunktet avgift på all strøm som leveres i Norge. Tensio har ansvar for å kreve inn forbruksavgift på elektrisk kraft på vegne av Skattedirektoratet. Noen næringskategorier gir rett til reduksjon eller fritak fra denne særavgiften. Noen eksempler er kraft levert til visse kraftintensive prosesser, veksthusnæringen og fremdrift av skinnegående transportmiddel.
 • Kunder med rett til redusert sats eller fritak fra forbruksavgift må legge frem egenerklæring og nødvendig dokumentasjon for nettselskapet, og fornye denne dokumentasjonen hvert år. Skattedirektoratet gir detaljert informasjon om forbruksavgiften.
 • Stortinget justerer avgiftssatsen årlig. Satsen for 2022 er 15,41 øre/kWh eks. mva. Redusert sats er 0,546 øre/kWh eks.mva.

Rett til å få levert kraft med redusert avgiftssats/fritak fra forbruksavgift er hjemlet i forskrift av 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter.

Regler for redusert sats og fritak fra forbruksavgift

Bedrifter med næringskode 5-33 (SN2007) kan ha rett til redusert avgiftssats. Nærmere informasjon om næringskoder kan hentes hos Statistisk sentralbyrå.

Redusert avgiftssats gjelder bare for forbruk som benyttes til selve produksjonsprosessen.

Benyttes forbruk både til administrasjon og produksjon skal det betales full avgiftssats dersom administrasjonsdelen utgjør 80% eller mer av totalt areal.

For forbruk til rene administrasjonsbygg skal det betales full avgiftssats.

Ved samme virksomhet med flere næringskoder, som dels faller innenfor og dels utenfor avgiftssatsen, skal det foretas en fordeling av kraftforbruket (antall kWh/år).

Kunden er selv ansvarlig for at riktige og fullstendige opplysninger legges frem, og for å betale riktig avgiftssats.

Dersom kraften brukes av andre enn den anlegget er registrert på, er det brukerens rett til redusert sats/fritak som skal dokumenteres. Merk at en eventuell refusjon vil bli utbetalt til nettkundens konto.

Det er nettkunden som er ansvarlig for å gi nødvendige opplysninger, dokumentasjon og melding om senere endringer. Dette må gjøres hvert år. 

 

Provisoriske tilknytninger

Leie av måleskap er 100 kr per uke. Minste leiesum er 1 500 kr. Anleggskostnader dekkes av kunde.

Gebyr

Gebyr
Pris
Kommentar
 • Påkoblingsgebyr etter stenging 2500,- inkl. mva Verdi
 • Oppmøte uten at stenging er gjennomført 1250,- inkl. mva Verdi

Vi gjør oppmerksom på at fra den 20.06.2019 åpnes stengte anlegg kun innenfor vanlig arbeidstid etter at gyldig kvittering er mottatt på mail, [email protected]

Hvis det oppstår nødsituasjoner på ettermiddag og kveld, kan vår nettsentral kontaktes på 741 21 500.

Har du utfordringer med å betale din strømfaktura? Ta kontakt med din bank eller ditt lokale NAV kontor for bistand.

Gebyr
Pris
Kommentar
 • Demontering av kommunikasjonsmodul i AMS måler 2500,- inkl mva Engangsbeløp
 • Manuell behandling av AMS måler uten kommunikasjonsmodul 1875,- inkl mva pr år Faktureres månedlig
 • Montering av kommunikasjonsmodul i AMS måler 0,- inkl mva Engangsbeløp
Sist endret: 1. Juli 2022 - 13:16