Utbygging av bolig-, hytte- og næringsfelt

Ved utbygging av større industribygg, industriområder, bolig- eller hyttefelt må utbygger så tidlig som mulig gi oss relevant informasjon. Begynn planleggingen tidlig da bygging av nettinfrastruktur krever involvering av mange interessenter, som grunneier, naboer, kommune, Statens vegvesen, Kystverket og ulike vernehensyn. Nedenfor kan du lese mer om ansvar og tidsfrister i byggeprosessen.

  • Utbygger er ansvarlig for å koordinere alle involverte parter. Det kan være hensiktsmessig å bruke en profesjonell koordinator, som vil være representant for byggherren. Tensio tar ansvar for sitt arbeid og sine leveranser.
  • Ved tilknytning av nye, eller omlegging av eksisterende, anlegg oppgir vi beregnet leveringstid for saksbehandling og utførelse. Dette forutsetter at vi har mottatt nødvendig informasjon fra utbygger. 
  • For boligfelt skal gateadresser være klargjort.
  • Tensio sender utbygger utkast til standardavtale for nettilknytning. Avtalen regulerer overordnet fremdriftsplan, partenes forpliktelser, kostnader, HMS-forhold og øvrige relevante vilkår. Avtalen skal signeres av begge parter før vi starter utbyggingsprosjektet. 
  • Forespørsel om nytilknytning/effektøkning. Meld inn utbygging og ønske om tilknytning via skjema nedenfor.

Her kan du kontakte oss

I forbindelse med utbygginger eller økt kapasitetsbehov på eksisterende anlegg, kan det være nødvendig å kontakte oss for få kortslutningsberegninger på våre anleggsdeler.

Kontakt oss her

Installasjonsarbeid meldes inn elektronisk via Elsmart. På denne måten er du sikret raskere behandlingstid og bedre kvalitet på meldingene.

Som elektriker må du registrere deg og opprette bruker i Elsmart for å få tilgang.

Elektrikere/fagpersoner som har fagbrev innen innstallasjonsfaget, har lov til å utføre arbeid på egen elektriske installasjon i egen folkeregistrert bolig. 

Dersom du skal utføre arbeid som øker effektuttaket (endre hovedsikringen) på boligen eller koble fra vår måler, må dette meldes inn til oss via skjema nedenfor. Det skal også meldes inn hvis du etablerer kurssikringer større enn 25A, for eksempel enfase elbil-lader. 

Dokumentasjon på relevant fagbrev skal legges ved meldingen.

Her kan du kontakte oss

 

En prekvalifisert elektriker er godkjent av nettselskapet for å kunne utføre arbeid i grensesnittet mellom nettselskap og sluttkunde.

Ordningen med prekvalifisering bidrar til at godkjente elektrikere kan utføre arbeid i nettet som nettselskapet ellers har ansvaret for.

I Tensios forsyningsområde i Trøndelag nord er følgende elektrikere godkjente

 

nettanlegg som må flyttes og eventuelle andre forhold. Reguleringsplaner må ta høyde for og hensyn til de anlegg som det er nødvendig for nettselskapet å etablere og drifte.

Reguleringsplaner til høring sendes til [email protected]

Spørsmål og avklaringer knyttet til strømforsyning og eksisterende strømnett meldes oss i skjema nedenfor

Gå til skjema

Det er viktig å involvere Tensio tidlig i planlegging av nytt forbruk/produksjon for å få avklart om det er ledig kapasitet for tilknytning i området som skal bygges ut. 

Å planlegge og prosjektere en større nettutbygging involverer mange interessenter og krever mange avklaringer. Det er derfor viktig å være tidlig ute med konkrete henvendelser for å få gjort avklaring i en tidlig fase.

Tensio har ulike prosesser for prosjekter som er under og over 1MW. Det er kundens totale behov, inkludert eksisterende installert kapasitet, som er bestemmende for hvilken prosess som blir benyttet, og om kunden skal kunne belastes for anleggsbidrag i regional- og transmisjonsnett.

For nye prosjekter eller eksisterende kunder som utvider med totalt behov på 5MW effekt og/eller 20GWh energi eller mer, må det avklares om det er kapasitet i transmisjonsnettet, regionalnettet og distribusjonsnettet.

For utbygginger under 5MW/20GWh, men over 1MW effekt, må det avklares om det er kapasitet i regionalnettet og distribusjonsnettet.

For utbygginger under 1MW effekt er det normalt kun avklaring av kapasitet i distribusjonsnettet som er aktuelt.

Master.JPG

Fra kundehenvendelse til ferdig strømnett: Slik jobber vi i Tensio med større nettutbygginger

Sist endret: 21. Desember 2021 - 07:58