Eltilsyn

DLE gjennomfører hvert år tilsyn på elektriske anlegg i boliger og næringsbygg. Det er DLE (Det lokale eltilsynet) som gjennomfører kontrollene. DLE jobber for å redusere brann, ulykker og skader på grunn av feil i det elektrisk anlegget. DLE er en del av det offentlige tilsynsapparatet for elsikkerhet, og er underlagt Direktoratet for Sikkerhet og Beredskap (DSB).

Elsikkerhet

 De fleste boligbranner er utløst av feil i elektrisk anlegg eller feil bruk av elektriske apparater. Det lokale eltilsynet (DLE) er en del av nettselskapene.

Hovedoppgaven til DLE er å redusere antall skader og ulykker med elektrisk årsak. 

 

Internkontroll av det elektriske anlegget

Alle virksomheter skal ha et internkontrollsystem for å sikre at de følger HMS-lovgivningen. Internkontrollsystemet skal omfatte elsikkerhet og gjelder enmannsbedrifter, borettslag, sameier og andre organisasjoner.

Hvilke bedrifter må utføre internkontroller?

Alle virksomheter som benytter seg av et elektrisk anlegg, eller elektrisk utstyr, i sitt virke skal ha et internkontrollsystem som sørger for at elsikkerheten blir ivaretatt. Dette gjelder uavhengig av virksomhetens størrelse.

Det er viktig å merke seg at krav om internkontroll retter seg mot virksomheten, og ikke det elektriske anlegget. Dette betyr at virksomheten skal ha et internkontrollsystem som ivaretar elsikkerheten uavhengig av om virksomheten eier det elektriske anlegget selv eller om virksomheten leier lokalene anlegget befinner seg i. Hvordan ansvar og praktiske oppgaver skal fordeles, må i slike tilfeller avtales mellom utleier/eier og leietaker.

Forebygging?

Foruten å ivareta elsikkerheten vil også et systematisk forbedringsarbeid heve driftssikkerheten og dermed være lønnsomt. Det er både bedre og billigere å forebygge enn å reparere.

Tilpass internkontrollen etter virksomhetens omfang og innhold

Små bedrifter med lite risikofylt aktivitet behøver ikke en omfattende internkontroll. For større virksomheter med høyere risiko skal systemet for internkontroll være mer omfattende. Det er virksomheten som må gjennomføre en risikovurdering for å kartlegge omfanget av internkontroll.

Det viktigste er at du tenker gjennom alle ledd og tilpasser systemet til akkurat din virksomhet og de forholdene som er aktuelle hos dere.

Mange bedrifter kan allerede ha innført rutiner og tiltak som tilfredsstiller kravene til en internkontroll, uten at man nødvendigvis selv er klar over dette. Ofte handler internkontroll om å systematisere og dokumentere de rutiner og tiltak som allerede er etablert i virksomheten.

Oversikt over oppgavene til DLE

 

 • Utføre stikkprøvekontroller av elektriske anlegg og elektrisk utstyr i nye og gamle boliger og fritidsboliger.
 • Utføre tilsyn med virksomheter med fokus på virksomhetenes internkontroll, herunder ettersyn med at virksomheter har gode rutiner for å forebygge brann og ulykker med elektrisk årsak. I sammenheng med virksomhetstilsyn utføres det også stikkprøvekontroll av virksomhetens elektriske anlegg.
 • Utføre tilsyn med elvirksomheter og elektrikere som planlegger, utfører og reparerer elektriske anlegg. Dette innebærer også stikkprøvekontroller av de installasjonsarbeidene disse virksomhetene utfører. Virksomhetene skal ha regelmessige tilsynsbesøk fra DLE for å sikre at de har nødvendig kompetanse og rutiner for å utføre arbeidene på en trygg måte.
 • Utføre tilsyn med institusjoner og virksomheter som benytter elektromedisinsk utstyr for å sikre at utstyret brukes, kontrolleres og vedlikeholdes på en måte som ivaretar sikkerheten både for pasienter og pleiepersonell.
 • Utføre tilsyn med virksomheter som omsetter elektrisk utstyr for å sikre at omsetningen foregår i henhold til lover og forskrifter og at utstyret som omsettes har nødvendig sikkerhetsnivå.
 • Bistå politiet ved brann- og ulykkesetterforskninger.
 • Tilby informasjon og råd til nettselskapets kunder, skoleungdom og elektrobransjen om elsikkerhet og om årsaker til branner og ulykker med elektrisk årsak.
 • Samarbeid med andre HMS-etater som f.eks. A-krim, Arbeidstilsynet, Brann- og feievesen, Mattilsynet og Fylkesmannens Miljø og Klimaavdeling.

Elsikkerhet ved oppussing og boligkjøp

Mellom 40-50% av alle boligbranner skyldes elektriske feil eller feil bruk av elektrisk utstyr. Derfor er det lurt å ta visse forholdsregler, både når du er på utkikk etter å kjøpe ny bolig og når du skal planlegge oppussing av boligen din.

Skal du pusse opp?

Da er du kanskje blant dem som ønsker å gjøre mye selv, for å spare inn økonomisk. Når det kommer til det elektriske anlegget er det svært lite du har lov til å gjøre selv.

Mange faller for fristelsen til å legge varmekabler, skifte noen stikkontakter eller legge opp fast belysning når de pusser opp. Selv om installasjonsmateriell, som f.eks. varmekabler og stikkontakter kan kjøpes av hvem som helst, er det kun registrerte elvirksomheter som har lov til å installere dette. Feil på det elektriske anlegget kan være livsfarlig, og du bør overlate alt elektrisk arbeid til fagfolk.

Har du overtatt et gammelt hus og har planer om å pusse det opp? Da er det greit å vite litt om det elektriske anlegget, og hvorvidt dette er dimensjonert for din families strømforbruk. De som har bodd der før kan ha hatt et langt lavere strømforbruk enn dere. Strømforbruket har økt vesentlig de siste 20-30 årene, særlig blant den yngre delen av befolkningen.

Det elektriske anlegget berøres som regel av oppussing. Omlag halvparten av alle boligbranner i Norge er relatert til bruk av elektrisk strøm, og du bør derfor ta det elektriske anlegget med i beregningen når du skal pusse opp. Ta kontakt med en elektriker og forhør deg om hva som er lurt å gjøre med ditt elanlegg.

Skal du kjøpe hus?

Tenk elsikkerhet allerede på visning. Feil og mangler på det elektriske anlegget fører ofte til konflikter. Kostnadene med å utbedre feil på anlegget kan bli betydelige. Samtidig kan de være for små til å utløse rett til kompensasjon, til tross for at feilene kan medføre fare for liv og eiendom.

Vurder følgende før du legger inn bud på et hus:

 

 • Les dokumentene nøye. På ny installasjon skal det foreligge samsvarserklæring, sluttkontroll og dokumentasjon på utført arbeid i fra en elvirksomhet.
 • Spør megleren om sist utførte el-kontroll av anlegget.
 • Se etter antall stikkontakter og bruk av skjøteledninger på visningen.
 • Se i sikringsskapet.
 • Hvilke varmekilder brukes til oppvarming?
 • Hvordan ser kabler og ledninger ut?
 • Ta gjerne med deg fagfolk på visning hvis du har mulighet.

Sikkerhet i hjemmet

Mellom 40-50% av alle boligbranner skyldes elektriske feil eller feil bruk av elektrisk utstyr. Her finner du gode tips og råd til hvordan du opprettholder et elsikkert hjem.

Hvordan sikre elanlegget ditt?

Vi bruker langt mere strøm i boligene våre nå til dags enn vi gjorde før. Bor du i et eldre hus er det derfor ikke sikkert at elanlegget ditt er dimensjonert for strømforbruket ditt. Dersom anlegget ikke tåler den økte bruken kan det føre til varmgang, som er brannfarlig.

Ledninger, stikkontakter, koblingsbokser og sikringsskap mm. får redusert funksjon over tid. Vær alltid oppmerksom på varme ledninger, koblingsbokser og stikkontakter. En av hovedårsakene til brann er varmgang i koblinger, f.eks. støpsel på elektriske apparater. Dårlig kontakt kan utvikles over tid og forårsake høy temperatur som kan antenne andre materialer i nærheten.

Trekk ut og kontroller alle støpsler du normalt ikke trekker ut, minst én gang i året. Se etter misfarging, brunsvidde merker og deformert plast på støpslene.

 

Sikringsskap med skrusikringer

Hvis du har et sikringsskap med skrusikringer bør du være oppmerksom på følgende forhold:
 

 • Du må minst én gang i året skru til sikringslokkene. Disse løsner litt over tid.
 • Du må aldri sette inn større sikringer enn det som står i kursfortegnelsen. Bruk av for store eller falske sikringer kan føre til overbelastning av ledningen, som utgjør en stor brannfare. Sjekk at bunnskruen, porselensringen, er intakt, slik at det ikke er mulig å sette inn en for stor sikring.
 • Du må følge med på at sikringene ikke er unormalt varme. Sjekk det om vinteren når strømforbruket er størst. Hvis de er så varme at du ikke kan holde hånden på dem, må du snarestkontakte en elektriker.
 • Følg med på at det ikke ser brent ut i sikringslokket eller i bunnen av sikringselementet.
 • Hvis du ser misfargede ledninger, eller at isolasjonen rett og slett har begynt å smelte, må du kontakte elektriker snarest.
 • Det er ikke lenger tillatt med skrusikringer i nye boliger. Imidlertid finnes det ingen direkte krav om å skifte ut gamle sikringsskap. Hvis du har et sikringsskap med skrusikringer, tyder dette på at det elektriske anlegget ditt begynner å bli gammelt og sannsynligvis ikke er tilpasset dagens bruk. En oppgradering av sikringsskapet, med bruk av automatsikringer og jordfeilbrytere med fordeling av belastningen over flere kurser vil definitivt øke sikkerheten. Kontakt fagfolk og be om et tilbud.

 

Sikringsskap med automatsikringer

 

Det kan også forekomme feil og varmgang i nyere sikringsskap. Dette skyldes gjerne at sikringsmateriellet ikke fungerer som det skal, at det er en overspenning eller at det har skjedd en feil ved montering eller arbeid i sikringsskapet. Vær klar over at slike feil kan utvikle seg over tid og først bli alvorlige etter lang tid, kanskje flere år.

Det er imidlertid begrenset hvor mye du selv får kontrollert i et nyere sikringsskap. Du bør likevel regelmessig ta en titt i sikringsskapet. Legg hånda utenpå dekselet og kjenn etter varme sikringer. Rare lukter og lyder eller blinking i lyset kan også være tegn på at noe er galt. Ta kontakt med en elektriker dersom du er i tvil.

 

 

Inntakssikringer

 

Mange eldre boliger har inntaksbokser med skrusikrninger, som befinner seg der hvor strømmen kommer inn i huset. Inntaksbokser med skrusikringer ble i hovedsak benyttet frem til slutten av 1980-tallet. Disse er for det meste plassert på loftet/kvisten eller i kjelleren, avhengig av om strømmen kommer via luftledninger eller en kabel i bakken.

Mange er ikke klar over at de har slike sikringer, da disse kan være bortgjemt på loftet eller i kjelleren. Erfaring viser at det ofte oppstår dårlig kontakt, korrosjon og varmgang i disse inntaksboksene, noe som raskt kan medføre brann. Det er derfor viktig at også disse sikringene blir ettersett, fortrinnsvis av en fagmann.

Du kan kjenne utenpå sikringene at de ikke er for varme. Hvis de er så varme at du ikke kan holde hånden på dem, må du straks kontakte en elektriker.

 

 

Jordfeilbrytere

 

En jordfeilbryter kobler automatisk ut strømmen dersom det oppstår en jordfeil i det elektriske anlegget eller i noen av de tilkoblede apparatene. Bryteren beskytter deg mot støt og strømgjennomgang ved jordfeil. Jordfeilbryteren vil også beskytte mot brann som kan oppstå dersom jordfeilstrømmen blir stor.

Siden 1998 har det gradvis blitt stilt strengere krav om bruk av beskyttelsestiltak for å unngå jordfeil, og jordfeilbrytere er det mest vanlige tiltaket. Om ditt anlegg inneholder jordfeilbryter avhenger av hvilke krav som gjaldt da anlegget var nytt. I en ny bolig vil det i hovedsak være en jordfeilbryter på hver kurs. Slik er det ikke nødvendigvis på eldre anlegg.

Dersom du ikke har jordfeilbrytere i ditt sikringsskap, bør du vurdere en ombygging av sikringsskapet. Det er ikke noe formelt krav om å ettermontere jordfeilbrytere, men det vil øke sikkerheten i det elektriske anlegget. Endringer eller utvidelser på det elektriske anlegget, kan utløse krav om bruk av jordfeilbryter. Dette gjelder blant annet ved rehabilitering av bad, opplegg av nye kurser, installasjon av nye varmekabler eller nye utvendige stikkontakter. Elektrikeren din kan fortelle mer om dette.

Det er viktig å teste jordfeilbryteren minimum to gang i året på følgende måte:

 • Trykk på testknappen. Utseende og plassering av testknappen vil variere avhengig av produsent.
 • Jordfeilbryteren kobler da ut strømmen, og hendelen på fremsiden av jordfeilbryteren faller automatisk ned.
 • Vipp opp igjen den hendelen som falt ned, og strømmen skal da komme tilbake.
 • Dersom jordfeilbryteren ikke løser ut når du trykker på testknappen, er det noe feil med den. Du må da kontakte en elektriker for å få byttet jordfeilbryteren.

 

Overspenningsvern

 

Overspenninger er uønskede høye spenningstopper som kommer inn i hus og hjem via strømnettet. Dette kan gjøre store skader på anlegget ditt og det elektriske utstyret du har tilkoblet. Overspenninger forårsakes av lynnedslag i, eller i nærheten av, kraftledninger eller ved inn- og utkobling av store belastninger til strømnettet.

Skader etter overspenninger er ofte store og tydelige, men det kan også være mindre skader som ikke oppdages med det første. Dette kan føre til mer alvorlig skade, varmgang og branntilløp på et senere tidspunkt. Beskytt derfor hjemmet ditt med et overspenningsvern.

Alle nye hus skal ha et overspenningsvern montert i sikringsskapet. De fleste eldre anlegg har ingen beskyttelse, og det er fornuftig å ettermontere dette. Flere forsikringsselskap tilbyr rabatt på boligforsikringen dersom du har overspenningsvern.

TV, dekoder, radio, PC, modem, telefon, fryser, kjøleskap o.l. blir ofte skadet i forbindelse med overspenninger. Et overspenningsvern vil ikke nødvendigvis beskytte denne typen utstyr fullt ut. Det er derfor smart å trekke ut en del av disse kontaktene hvis det brygger opp til tordenvær eller du reiser på ferie. I tillegg til overspenningsvernet i sikringsskapet er det lurt å sette inn pluggbare overspenningsvern i umiddelbar nærhet av utstyret du ønsker å beskytte. Det vil beskytte mot eventuelle rester av overspenninger som overspenningsvernet i sikringsskapet slipper igjennom.

En elektriker kan fortelle deg hvilke ulike overspenningsvern som passer sammen for å gi best mulig beskyttelse. Sjekk alltid overspenningsvernet etter et tordenvær. Ved kraftige eller gjentatte overspenninger kan det bli ødelagt.

 

Bruk av elektrisk utstyr

 

For at du skal ha et elsikkert hjem er det viktig å bruke det elektriske utstyret riktig.
Her er noen gode råd for bruk av dine elektriske produkter:

 

 • Bruk kun CE-merkede produkter.
 • Følg alltid bruksanvisningen på elektriske apparater, både når det gjelder bruk og vedlikehold.
 • Slå helt av elektriske apparater som ikke er i bruk. Ikke la dem stå i standby.
 • Trekk alltid ut støpselet i termostatstyrte apparater når de ikke er i bruk, f.eks. kaffetrakter og vannkoker.
 • Ikke bruk vaskemaskin, tørketrommel eller oppvaskmaskin om natten eller når ingen er hjemme.
 • Ikke lad mobiltelefonen din på natta.
 • Ikke bruk lyspærer med større effekt enn det lampen er merket med.
 • Ikke dekk til varmeovnene.

Støpsler og skjøteledninger er alltid svake ledd i elektriske anlegg og skal brukes kun i korte perioder.


Du kan enkelt forebygge med å:

 • Montere et tilstrekkelig antall med faste stikkontakter.
 • Unngå løse dobbelkontakter og andre provisoriske løsninger.
 • Aldri koble flere skjøteledninger etter hverandre!

 

Husk også at:

 • Lampettledning er ikke tillatt som skjøteledning!
 • Store forbrukskilder, som ovner, må alltid kobles direkte på stikkontakt, ikke skjøteledning.

På brødristere, kaffetraktere, strykejern og lignende er termostaten ett av de svakeste leddene. Ryker den, kan temperaturen i apparatet øke kraftig.

 • Gjør det til en vane å trekke ut støpselet til slike apparater etter bruk.

 

Både TVer og musikkanlegg trekker til seg støv og blir gjerne varme. Derfor er det viktig at du plasserer slike apparater der det er god luftsirkulasjon.

Utstyr som betjenes med fjernkontroll, står i ”stand-by”-posisjon når du slår det av, med strømmen tilkoblet.

 • Gjør det til en vane å slå av bryteren, når utstyret ikke er i bruk.

 

Vaskemaskiner og tørketromler er ofte årsak til branner.

For å unngår dette kan du:

 • Lese bruksanvisningen nøye før du tar i bruk apparatet første gang.
 • Benytte slike apparater bare når du eller noen andre er til stede i huset, og våken.
 • Alltid slå av apparatene etter bruk.
 • Alltid rengjøre lofilteret i tørketrommelen før bruk.
 • Montere en ekstra brannvarsler i eller i nærheten av vaskerommet.

Ja, det kan du. Husk at disse ikke skal kobles på permanent.

Enkel forebygging:

 • Bruk ikke løse lamper eller vifteovner i barnerom.
 • Unngå flyttbare ovner i rom der kjæledyr eller barn oppholder seg.
 • Bruk vifteovner bare under tilsyn.
 • Rengjør vifteovnene med jevne mellomrom.
 • Hold ovner unna brennbart materiale som gardiner eller møbler.
 • Ovner må aldri tildekkes – tørk ikke klær på ovnen.
Sist endret: 21. Desember 2021 - 06:56