Ny måler

NVE har bestemt at alle strømkunder i Norge skal i løpet av 2018  ha fått installert automatiske strømmåler. Det er nettselskapene som har ansvaret for å skifte ut målerne. I gamle Nord- Trøndelag har NTE Nett AS skiftet ca 87.500 målere. Det gjenstår ca 1.700 skifter, og disse vil Tensio TN bytte i nær fremtid.
Se også vår nasjonale side for de nye strømmåler.

 

 

Den oransje knappen.jpg

Trenger du å stenge strømmen?

Da kan du bruke den oransje knappen på måleren din.
(se hvordan dette gjøres på venstre side)

Det kan være ulike årsaker til at man trenger å stenge strømmen.
Noen foretrekker for eksempel å koble fra all strømtilførsel til hytta eller fritidsboligen når den forlates for lengre perioder.
Den gamle måten å løse det på var å skru ut hovedsikringen.


Vi i Tensio ønsker imidlertid kontinuerlig kontakt med alle målerne – som vil varsle om evt feil i strømnettet!

Vanlige spørsmål

De fleste vil ha plass til den nye måleren i sikringsskapet, som regel er det en strømmåler der fra før. I de få tilfellene sikringsskapet er for lite for den nye måleren, vil vi i samråd med den enkelte kunde finne en annen løsning.
Den vanligste måleren i boliger har disse målene: Høyde: 210 mm, bredde: 130 mm, dybde: 85,6 mm.

De nye strømmålerne kalles av og til AMS. AMS er en forkortelse for Avanserte Måle- og Styringssystemer. I vår kommunikasjon bruker vi utrykket automatiske strømmålere.

Elhub er kraftmarkedets nye datahub, den skal være i drift 18. februar 2019.

Dette er en database som tar vare på dine data om målerverdier, målepunkt og flytting mellom kraftleverandører, det kan sammenlignes med BBS hos bankene.

  • Det er enklere for deg, du slipper å lese av strømmen
  • Det er tryggere for deg, nettselskapet får bedre informasjon ved strømbrudd og kan rette feil raskere
  • Du får bedre og mer detaljert oversikt over strømforbruket ditt
  • Måleren registrerer kontinuerlig strømforbruket ditt og kan om ønskelig kobles opp mot energistyringssystemer. Du står fritt til å velge leverandør av denne typen tilleggsutstyr.

Økt strømforbruk etter målerbytte kan skyldes flere forhold. Er ikke måleren avlest systematisk de siste årene, kan forbruket være stipulert for lavt og kunden er derfor også fakturert for et for lavt forbruk. Det kan også skyldes at den gamle måleren har vist for lavt forbruk, særlig dersom den gamle måleren var en mekanisk måler med dreieskive. Disse går erfaringsmessig litt saktere og måler dermed lavere forbruk etter hvert som de blir eldre.

Faktisk.no har sjekket påstanden om at ny strømmåler gir høyere strømregning. Her kan du lese faktasjekkernes konklusjon: https://www.faktisk.no/faktasjekker/0zP/stromregningen-blir-hoyere-med-ny-smartmaler

Opplever du vesentlig økning i strømforbruket etter å ha fått ny måler, kan du ta kontakt med nettselskapet, som har fast prosedyre for kontroll av måler. Kunden får tilbud om målerkontroll fra NTE Nett, men det er kunden selv bestemmer om slik kontroll skal gjennomføres.
Her er en kort oppsummering om forhold rundt strømregningen og nye målere.

Måleren registrerer kundens strømforbruk hver time og sender informasjonen til nettselskapet. Det gir en sikkerhet for at strømforbruket blir riktig målt. Måleren gjør det mulig å lokalisere strømbrudd hos kunden slik at vi får rettet feilen raskere. I tillegg blir det lettere å følge med på strømforbruket, slik at det blir enklere å spare strøm. Hvis kunden ønsker kan måleren kobles opp mot energistyringssystemer, som for eksempel regulerer varme og styrer varmtvannsbereder. Kunden bestemmer selv han/hun ønsker å ta i bruk energistyring og kan fritt velge leverandør av denne typen tilleggsutstyr.

Kunden får informasjon fra nettselskapet i god tid før måleren skal byttes. Det eneste kunden må gjøre er å være hjemme når montøren kommer for å installere den nye måleren.

For at vi skal kunne nå deg med viktig informasjon, og kunne avtale tidspunkt for bytte av strømmåler hos deg, er det svært viktig at vi har korrekt telefonnummer, mobilnummer og e-post.

Gå inn på Min Side (kundekonto) for å kontrollere og oppdatere dette.

De nye målerne har en mer avansert teknologi og vil erstatte eldre automatiske strømmålere. Derfor får alle nye målere med en rekke nye fordeler:

  • Du får bedre informasjon om strømforbruket ditt.
  • Du slipper fortsatt å lese av strømmen.
  • Den nye måleren leser av strømforbruket hver time, mens den gamle måleren leste av forbruket langt sjeldnere.
  • Med hyppige målinger får du bedre oversikt over strømforbruket ditt, og en mer presis faktura.

Måleren varsler strømbrudd
Den nye måleren gjør det mulig for nettselskapet å oppdage – og lokalisere strømbrudd, slik at du kan få strømmen raskere tilbake.

Tilrettelagt for fremtidige løsninger
 Måleren kan kobles opp mot nye typer energistyresystemer, som blant annet kan styre varmtvannstank og regulere varme. Kunder som ønsker å benytte slikt tilleggsutstyr, står fritt til å velge leverandør

Alle nettkunder, private husholdninger, fritidshus/hytter, borettslag, bedriftskunder og offentlige institusjoner i Norge får nye automatisk strømmåler innen 1. januar 2019.

Det er myndighetene (Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE) som har bestemt at alle strømmålerne skal byttes ut med nye automatiske strømmålere. Dette er den største moderniseringen av strømnettet i Norge på over 100 år.

Nettselskapet leier inn personell som skal montere de fleste målerne. I vårt nettområde, altså i Nord-Trøndelag, er det SmartService Norge AS som skal utføre jobben. Montøren skal vise legitimasjon. Du får informasjon om montasjetidspunkt i god tid før målerbytte. Dersom tidspunktet ikke passer er det mulig å endre avtale.

Det er en radiosender i måleren som på angitte tidspunkt sender verdier til mottakere hos nettselskapene. De fleste målerne vil sende på radiofrekvenser som er avsett til dette formålet. I noen områder vil vi bruke mobildatanettet.

Strømnettet i Norge skal moderniseres, og nye automatiske strømmålere er et viktig element i utviklingen av infrastrukturen. Med automatiske strømmålere får Norge et sikrere og mer fleksibelt strømnett, og behovet for fremtidige utbygginger av nettet reduseres.

Nye målere vil gjøre strømkundenes hverdag enklere, tryggere og smartere
Les mer

En automatisk strømmåler er en digital måler som registrerer og sender kundens strømforbruk til nettselskapet automatisk, slik at kunden slipper å lese av måleren selv. Det er en boks som erstatter strømmåleren kunden har i dag.

El-sensitive som har legeerklæring får fritak fra automatiske strømmålere. Den gamle måleren byttes i ny måler, men den nye måleren monteres uten kommunikasjonsmodulen. Det betyr at måleren ikke sender inn målerdata. Kunden må derfor fortsatt sende inn måleravlesing månedlig.
Du kan sende skriftlig søknad om fritak til nettselskapet ditt. Alle søknader blir behandlet individuelt. Husk å legge ved legeerklæring.
Les mer om el-sensitiv her

Et fåtall av kundene våre har automatiske strømmålere. De nye målerne har en mer avansert teknologi og vil erstatte eldre målere. Det vil si at alle får nye målere.

Ja, de digitale strømmålerne er mer nøyaktige enn de gamle, mekaniske målerne. Erfaringene har vist at mekaniske med dreieskive kan gå tregere med årene. Målere med dreieskive ble montert fram til rundt år 2000, det betyr at målere eldre enn det, kan ha begynt å saktne farten noe.

Nettselskapet er underlagt de samme strenge reglene som bankene når det gjelder personvern og datasikkerhet. All informasjon sendes ved bruk av unike krypteringsnøkler. Og ingen utenforstående har tilgang til dataene, med mindre kunden selv gir fullmakt til det, for eksempel ved at energistyringssystemer levert av endre enn nettselskapet, kobles til måleren.

Faren for at uvedkommende «hacker» seg inn på systemet ved automatisk måleravlesning er ikke større enn risikoen for at noen tar seg ulovlig inn i nettbanken din. Sammen med myndighetene skal vi sørge for å sikre utstyret best mulig mot «cyberangrep» og misbruk av personvernet. Datatilsynet har vært med i forberedelsene til innføring av nye målere.

Kunden får ingen faktura knyttet til installasjon av den nye automatiske strømmåleren. Denne oppgraderingen er en del av det kunden betaler for gjennom nettleien, på samme måte som annen utbygging og vedlikehold av strømnettet.

Myndighetene har bestemt at alle nettkunder skal få nye automatiske strømmålere. Dette har flere fordeler for kunden.

Statens strålevern fastslår at de nye målerne ikke avgir radiobølger som representerer noen helsefare, Stråleverninfo 9/17.

De anbefalte grenseverdiene for eksponering av elektromagnetiske bølger er utarbeidet av en arbeidsgruppe underlagt Verdens Helseorganisasjon (WHO). Det er disse grenseverdiene Statens strålevern anbefaler og som Norsk kommunikasjonsmyndighet sammenligner sine måleverdier med.
Her kan du lese en kort oppsummering av myndighetenes vurdering av de nye målerne.

Tensio installerer nye strømmålere som oppfyller alle norske og internasjonale regler og spesifikasjoner for elektromagnetisk eksponering.

Den nye strømmåleren vil fortløpende registrere hvor mye strøm som brukes. Denne registreringen samles opp og overføres via radiokommunikasjon. Overføringen tar noen få sekunder og Tensio benytter frekvenser i området 870 – 875,6 MHz under overføringen. Frekvensbruken følger ‘Forskrift om generelle tillatelser til bruk av frekvenser (fribruksforskriften)’ § 7a.Måleutstyr. For enkelte kunder hvor det er dårlig dekning for radiokommunikasjon, vil mobilnettet benyttes for innsending av målerverdier.

Radiofrekvensene og effektnivåene som måleren benytter kan sammenlignes med andre husholdningsapparater (TVer, fjernkontroller, induksjonstopper, WIFI, osv.). Den nye strømmåleren sender med en effekt på 10-500 mW (milliwatt) under den korte tiden som avlesningen sendes. Til sammenligning har en mobiltelefon lov til å sende med en effekt opp mot 2 000 mW. For mer informasjon om påvirkning fra radiobølger henviser vi til informasjon hos Statens Strålevern og Norsk kommunikasjonsmyndighet.

NVE-artikkel om de nye målerne finnes her: https://www.nve.no/nytt-fra-nve/nyheter-reguleringsmyndigheten-for-energi/halve-noreg-har-fatt-smart-straummalar/

Du kan lese mer om radiobølger fra de nye målerne og søknad om fritak her.

Nettkundene får ny strømmåler innen 1. januar 2019. Slik planen er foreløpig, kan installasjon av de første strømmålerne i Nord-Trøndelag starte løpet av andre halvår 2017. Detaljert oversikt for de ulike montasjeområdene vil foreligge på et senere tidspunkt. Kundene får informasjon i god tid før vi kommer og bytter måleren.

Information in English

We will soon be upgrading your electricity meter.  We will be visiting you to install a smart meter (automatic electricity meter) with modern technology that automatically measures your electricity consumption – 24 hours a day.
Read more about upgrading your electricity meter.

 

Sist endret: 24. April 2023 - 08:30