Saksgang ved større nettutbygginger - Tilknytning av 1 MW eller mer

 

Tensio plikter å stille nettkapasitet til rådighet for kunder som ønsker nettilknytning eller økning av eksisterende effektuttak. Dette gjelder både forbruks- og produksjonskunder og er regulert i energiloven §3-3, 3-4 og 3-4a.

Den pågående elektrifiseringen og grønne omstillingen fører til at uttaket fra strømnettet øker betydelig. Det er derfor kapasitetsutfordringer i strømnettet over hele Norge, inkludert i Trøndelag. Det er stor variasjon i modenheten i de ulike prosjektene som ønsker tilgang til strømnettet og i tråd med nasjonale føringer er det ikke ønskelig at umodne prosjekter blokkerer for tilknytning av andre og mer modne prosjekter.

Vi følger Fornybar Norge sine bransjeanbefalinger om hvordan tilknytningsprosessen og tilhørende modenhetsvurderinger bør gjennomføres, ytterligere informasjon om dette kan finnes her: https://www.fornybarnorge.no/nettilknytning

Tilknytningsprosessen i Tensio består av tre ulike faser som prosjektene går gjennom, avhengig av hvor stort og komplisert prosjekt det er snakk om. I tillegg søker Tensio på vegne av kunden om kapasitet også i transmisjonsnettet hos Statnett, nærmere informasjon om saksgang hos Statnett finnes her, https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/nettkapasitet-til-produksjon-og-forbruk/hvordan-fa-okt-kapasitet---for-nettselskaper/ 

 

Figur 1 - Tilknytningsprosessen i Tensio.png
Figur 1 - Tilknytningsprosessen i Tensio

 

Tilknytningsprosessen starter med en formell forespørsel om nettilknytning. Som et minstekrav må forespørselen inneholde følgende opplysninger om kundens prosjekt:

•    Forventet maksimalt effektbehov (MW)
•    Ønsket lokasjon for prosjektet
•    Ønsket tidspunkt for idriftsettelse

Med bakgrunn i forespørselen vil Tensio vurdere om det er driftsmessig forsvarlig med tilknytning av det forespurte behovet i Tensio sitt nett. Parallelt avklares det også med Statnett om tilknytningen er driftsmessig forsvarlig i transmisjonsnettet.

Veiledningsfasen er i utgangspunktet vederlagsfri. Dersom kundens prosjekt ikke svarer opp de minstekravene som er listet opp ovenfor kan Tensio i henhold til Forskrift om kontroll av nettvirksomhet §17-4 og §17-5 ta betalt for å avklare om tilknytningen er driftsmessig forsvarlig.

Etter at vurderingen av driftsmessig forsvarlig er gjennomført må kunden ta stilling til om hen ønsker å gå videre med sitt prosjekt inn i planleggingsfasen basert på det uforpliktende kostnadsoverslaget for eventuelle tiltak. Avhengig av størrelsen og kompleksiteten på forespørselen og nødvendige nettiltak vil det bli behov for inngåelse av en eller flere avtaler mellom Tensio og kunden. Nærmere informasjon om dette vil gis i dialog med kunden.

Det er først når kundens prosjekt er tilstrekkelig modent at det er mulig å reserve kapasitet i eksisterende nett, eller fremtidig nett både hos Tensio og Statnett. Dersom det ikke finnes tilgjengelig kapasitet i eksisterende eller fremtidig nett vil kundens prosjekt plasseres i en kapasitetskø, men de samme kravene til modenhet gjelder også her. Modenhet vurderes utfra modenhetsmatrisen vist i Tabell 1: 
 

Tabell 1 Modenhetsmatrise Tensio

Tema Kriterier for å komme i kapasitetskø/reservere kapasitet Opprettholde plassen/fremdriftsplan
1. Kunde

Forespørsel må komme fra kunden som skal tilknyttes nettet. 

For forespørsler fra mellomledd, må avtale knyttes til kunden som skal tilknyttes. Køplass og reservasjon vil kun gjelde for denne kunden. Nettkunden må derfor oppgis for å få plass å bli vurdert til å være tilstrekkelig moden. Ved skifte av kunde, vil det være nødvendig med ny vurdering av modenhet med påfølgende ny modenhetsdato.

 
2. Prosjekt
Beskrivelse av forbruks- eller produksjons-anlegg og eventuelt nettanlegg.
Formålet med prosjektet er beskrevet.
Det er utarbeidet skissemessige planer av anlegget. Dette bør visualiseres, fortrinnsvis i kart.
Som del av fremdriftsplanen (se punkt 4) må kunden angi ønsket fremdrift for detaljerte planer og tegninger i anlegget/prosjektet, fra grovprosjektering til detaljprosjektering. 

3. Kapasitet

Behov for makseffekt i MW, forventet effektprofil over året, samt eventuell sesong-, uke og døgnvariasjon og informasjon om eventuell opptrappingsplan.

Dokumentert underlag for makseffekt og opptrappingsplan foreligger.

Effektbehov må dokumenteres i budsjett med en grov inndeling og beskrivelse av hva som skal trekke strøm i anlegget, og hvor mye. 

En effektprofil med antatt forbruksmønster må kunne reflektere sesong-/døgnvariasjoner. En opptrappingsplan må også framlegges ved relevans. Det stilles minstekrav om kvartalsoppløsning.

Kunde må også kunne gi en vurdering av mulighet for fleksibilitet (eksempelvis full utkobling eller reduksjon) i forbruket.

 

4. Fremdriftsplan

Kundens egen milepælsplan frem til ferdigstilt tilknytning og mulig idriftsettelse

Plan for prosjektet foreligger på overordnet nivå. Dette innebærer som et minimum forventet dato for oppstart, investeringsbeslutning, byggestart og spenningssetting for prosjektet. 

Kunde må utarbeide plan for egen fremdrift som spesifisert til høyre. 

Detaljert fremdriftsplan for kunden for alle faser av prosjektet med årlige eller halvårlige milepæler for kunden frem til byggestart, avhengig av varighet og effektbehov. Dette bør være definert for prosjektets oppstart, offentlige tillatelser, privatrettslige avtaler, finansiering, prosjektering, investeringsbeslutning, idriftsettelsestidspunkt (spenningssetting), samt ferdigstilling av prosjekt. 
5. Tillatelser

Det foreligger oversikt over nødvendige tillatelser, og status på disse bør fremlegges. 

Krav om dokumentasjon på riktig arealformål eller sannsynliggjøre at omregulering vil skje innen rimelig tid for å gjennomføre prosjektet.

Som del av fremdriftsplanen (se punkt 4) må kunden angi planlagt fremdrift for nødvendige tillatelser. 
6. Avtaler

Det foreligger oversikt over nødvendige avtaler (grunneier, adkomst, …), og status på disse bør fremlegges.

Dokumentasjon av eierskap eller tilstrekkelige privatrettslige rettigheter til bruk av areal for gjennomføring av prosjektet.

Som del av fremdriftsplanen (se punkt 4) må kunden angi ønsket fremdrift for nødvendige avtaler.
7. Finansiering

Realistisk plan for finansiering skal foreligge, men er ikke nødvendigvis avklart.

Dette bør innebære hvor finansieringen kommer fra, når finansieringen forventes å være på plass, samt om det er søkt eller tildelt midler for støtteordninger. 

Kunden må selv legge frem en vurdering av egen finansieringsplan, samt hvilke risikofaktorer den innebærer.

Realistisk plan for finansiering samt basisfinansiering er etablert. Ved planlagt myndighetsstøtte skal det være avklart, med mindre avklart nettilknytning er et vilkår for det offentlige bidraget.

https://www.fornybarnorge.no/contentassets/8595d7d10812416f8c57ae44be662f0d/modenhetsmatrise.pdf

Figur 2 nedenfor viser den overordnede prosessen knyttet til reservasjon og modenhet.

Figur 2 Flytskjema for modenhet, kapasitetskø og reservasjon av kapasitet.png
Figur 2 Flytskjema for modenhet, kapasitetskø og reservasjon av kapasitet

 

Figuren nedenfor illustrerer ledetid fra utredning til ferdig bygd anlegg:

image-20211014133903-1.png

 

Er all informasjon offentlig?

Vi gjør oppmerksom på at Tensio er underlagt offentleglova, som betyr at omverden kan be om innsyn i korrespondanse. Vi ber kunder om å vurdere hvilke deler av oversendt informasjon som evt. skal unntas offentlighet, med riktig paragraf. Tensio gjør en selvstendig vurdering ved innsynsbegjæring:

•    Dersom deler av informasjonen ikke er offentlig iht. Forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 2 (næringsopplysninger av konkurransemessig betydning), presiser hvilke punkt nr. i oversendt informasjon dere mener skal unntas ved innsynsbegjæring (Tensio orienterer ved innsynsbegjæring)

•    Dersom deler av informasjonen ikke er offentlig iht. Energiloven § 9-3 andre ledd, jf. beredskapsforskriften § 6-2 (kraftsensitiv informasjon), presiser hvilke punkt nr. i oversendt informasjon dere mener skal unntas ved innsynsbegjæring (Teniso orienterer ved innsynsbegjæring)
 

Sist endret: 18. September 2023 - 20:08