For el-sensitive

Mener du at du reagerer på radiobølger? Her finner du informasjon om de nye målerne og informasjon om søknad om fritak.

 

Medfører de nye målerne økt eksponering fra radiobølger?

De anbefalte grenseverdiene for eksponering av elektromagnetiske bølger er utarbeidet av en arbeidsgruppe underlagt Verdens Helseorganisasjon (WHO). Det er disse grenseverdiene Statens strålevern anbefaler og som Norsk kommunikasjonsmyndighet sammenligner sine måleverdier med.

Tensio TN har installert nye strømmålere som oppfyller alle norske og internasjonale regler og spesifikasjoner for elektromagnetisk eksponering.

Den nye strømmåleren vil fortløpende registrere hvor mye strøm som brukes. Denne registreringen samles opp og overføres via radiokommunikasjon. Overføringen tar noen få sekunder og Tensio TN benytter frekvenser i området 870 – 875,6 MHz under overføringen. Frekvensbruken følger ‘Forskrift om generelle tillatelser til bruk av frekvenser (fribruksforskriften)’ § 7a.Måleutstyr. For enkelte kunder hvor det er dårlig dekning for radiokommunikasjon, vil mobilnettet benyttes for innsending av målerverdier.

Radiofrekvensene og effektnivåene som måleren benytter kan sammenlignes med andre husholdningsapparater (TVer, fjernkontroller, induksjonstopper, WIFI, osv.). Den nye strømmåleren sender med en effekt på 10-500 mW (milliwatt) under den korte tiden som avlesningen sendes. Til sammenligning har en mobiltelefon lov til å sende med en effekt opp mot 2 000 mW. For mer informasjon om påvirkning fra radiobølger henviser vi til informasjon hos Statens Strålevern og Norsk kommunikasjonsmyndighet.

Er det noen frist for å be om fritak for automatiske målere?

Søknader om fritak behandles fortløpende og helt fram til montasjetidspunkt i kundens område.

Hvordan søker jeg om fritak?

For å få varig fritak må ulempen med de nye målerne være vesentlige og dokumenterbare.
Søknad vedlagt dokumentasjon på ulempen, skrives på eget skjema sendes til
Tensio TN, postboks 2551, 7736 Steinkjer.
Her finner du informasjon om søknad og skjema for søknad om fritak.

Vi minner om av personvernhensyn makuleres dokumentasjon når fritaket er registrert for den enkelte kunde.

Jeg har familie som også skal ha automatisk måler og som jeg besøker ofte. Kan de søke fritak slik at jeg unngår plager ved besøk hos dem?

NVEs regelverk for fritak gjelder kun for kundens egen måler, ikke i andre husstander.

Hvilken måler får jeg i stedet for ny, automatisk måler?

Alle kunder får montert ny måler. Hos kunder som er overfølsomme for radiobølger, monteres den nye måleren uten kommunikasjonsmodulen. Det betyr at måleren ikke sender inn målerdata. Kunden må derfor fortsatt sende inn måleravlesing månedlig.

Sist endret: 10. Mars 2023 - 14:10