Spørsmål og svar om nettleie

Nedenfor finnes ofte stilte spørsmål tilknyttet nettleie.

Det hender at Tensio et år krever inn mindre nettleie fra kundene sine enn det myndighetene har beregnet, slik at inntekten fra nettleien blir mindre enn den skulle ha vært. Slik mindreinntekt kan Tensio i så fall ta inn igjen senere, ved å øke nettleien tilsvarende.

Strømnettet er kraftforsyningens veinett. Når du kjøper strøm bruker du nettet for å frakte strømmen fra produksjonsstedet og frem til stikkontakten din. For dette betaler du en nettleie. På samme måte som bilistene betaler veiavgift for å bruke veinettet betaler strømkundene en fraktavgift for å bruke strømnettet.

Staten bestemmer hvor stor nettselskapenes inntekt skal være. Myndighetene kontrollerer også at Tensio og de andre nettselskapene i landet ikke krever inn mer enn de har rett til. Nettleien er den eneste måten nettselskapene tjener penger på, og myndighetene har gjennom krav om regnskapsrapportering full kontroll på hvor mye penger nettselskapene tar inn. Hver strømkunde må betale for transporten av den kraftmengden som vedkommende tar ut fra nettet.

Det koster å drive og vedlikeholde strømnettet. Dette koster betydelig mer i grisgrendte områder med få kunder enn i bystrøk med mindre nett og flere kunder. Nettleien er ditt bidrag for å opprettholde et solid strømnett. Nettet skal være av slik kvalitet at kundene sjelden blir utsatt for strømbrudd.

Nettleien går til å drive nettet på en effektiv og sikker måte, og anvendes på utbygginger og vedlikehold, for eksempel skogrydding, samt kundeservice og administrasjon.
Når strøm fraktes over lange avstander, forsvinner en del av strømmen på veien slik er fysikkens lover. Kostnadene for energitapet i ledningene skal nettselskapene dekke gjennom inntektene fra nettleien. Disse kostnadene bestemmes av størrelsen på energitapet og markedsprisen på kraft. Jo høyere kraftpris, jo dyrere blir det å kjøpe denne erstatningskraften. Dette merkes på nettleien.

Tensio og de andre nettselskapene er avhengige av tilknytning til sentralnettet i Norge, som eies og drives av det statlige foretaket Statnett. Dette nettet er hovedveiene i kraftsystemet, som sørger for at det er kraft i ledningene også i områder der kraftproduksjonen er mindre enn forbruket. Nettleien skal også dekke kostnadene for bruk av sentralnettet.
Nettleien skal i tillegg dekke avskrivning av kapitalen som tidligere er investert i nettet. Normal avskrivningstid på nettanlegg er mellom 30 og 35 år. Denne kostnaden innkreves gjennom nettleien.

Myndighetene tillater Tensio og de andre nettselskapene å ha en rimelig fortjeneste på nettleien. Dette er nødvendig for å kunne ha midler til å investere i nye nettanlegg når det er behov for å etablere strømforsyning til nye bygninger, og til å fornye gamle nettanlegg når det blir behov for dette.

På toppen av nettleien kommer offentlige avgifter til staten, både forbruksavgift og mva.. For husholdningene i Nord-Trøndelag utgjør statlige avgifter som er knyttet til nettleien ca. 40 % av den totale nettleien:

  • Forbruksavgiften (tidligere el-avgiften) på 13,13 øre/kWh inkl. mva. (2008) kreves nå etter pålegg fra statlige myndigheter inn sammen med nettleien. Tidligere var forbruksavgiften på strøm en del av kraftprisen.
  • Sammen med nettleien kreves det også inn 1,0 øre/kWh som går til å finansiere Enova, et statlig foretak som har til formål å drive med enøkarbeid. Dette er penger som nettselskapet betaler videre til Enova.
  • Staten krever mva. på selve nettleien, på forbruksavgiften og på Enova-avgiften.
     

Det er flere forhold som påvirker nettleien, redusert forbruk, og dermed færre kilowattimer å fordele de totale kostnadene på, er bare en av faktorene. Høy kraftpris og dermed dyrt strømtap (se ovenfor) er et annet forhold, ved siden av linjenettets utstrekning og hvor mange kunder som er tilknyttet nettet. 

Alle nettselskap er gjennom energiloven pålagt å levere kraft til kunder som ikke har avtale med en kraftleverandør. Når kunder uten kraftleveringskontrakt blir tilkoblet nettet vil disse bli lagt på en ventetariff og bli fakturert for kraft av nettselskapet. Prisen baseres på markedskraft der den ukentlige Elspot-områdeprisen danner grunnlaget for prisberegningen. Elspot-områdepris er markedspris for kraft på kraftbørsen Nordpool i det geografiske området hvor kraften tas ut.

Pris de første 6 uker: S + 6,25 øre/kWh inkl. mva
Pris videre framover: S + 25 øre/kWh inkl. mva
S er midlere ukentlig

Elspot-områdepris.
Vi gjør oppmerksom på at dette er en dyr tariff og vi anbefaler at nye kunder snarest oppretter kraftavtale med en av de tilgjengelige kraftleverandørene.

Man kan si opp nettleien, hvis man flytter eller ønsker om at strømmen skal stenges av. 

Ingen av de overnevnte?

Vi er her for å hjelpe deg. Om du ikke finner svaret over kan du ta kontakt med oss via telefon eller kontaktskjema.

Gå til kontakt

Fant du hjelp?

Gi oss gjerne en tilbakemelding. Det betyr mye :)

Sist endret: 13. April 2021 - 07:25