Arbeidet med Kraftsystemutredningen er hjemlet i Energilovforskriften §9-1 og Energiloven §10-6. Ytterligere bestemmelser om dette er fastsatt av Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) i Forskrift om Energiutredninger, kapittel 3 – Kraftsystemutredninger for regionalnettet (§§7-14) gjeldende fra 1.1.2013

NTE Nett AS er av NVE pålagt å utarbeide og oppdatere kraftsystemutredningen for tidligere Nord-Trøndelag fylke samt søndre del av Bindal kommune i Nordland avgrenset av områdekonsesjonsgrensen til Bindal Kraftlag A/L. Utredningsprosessen foregår over to år og annet hvert år skal en ny oppdatert utgave av utredningen være ferdigstilt.

Målet for utredningsarbeidet er å bidra til en samfunnsrasjonell utbygging av regional- og sentralnettet. Kraftsystemutredningen skal være et grunnlagsdokument i NVEs arbeid ved behandlingen av meldinger og søknader om konsesjon for nye anlegg.

Arbeidet skal gi grunnlag for å løse eventuelle konflikter om utviklingen av nettet på et tidlig tidspunkt, og gi brukerne av nettet muligheter til å påvirke utformingen av de overføringsanlegg de er avhengige av.

Kraftsystemutredningen beskriver dagens kraftnett, framtidige overføringsforhold samt forventede tiltak og investeringer. Utredningen er delt i to deler - en hovedrapport (sammendragsrapport) som er åpen for offentligheten og en grunnlagsrapport med vedlegg som er underlagt taushetsplikt.

Kraftsystemutredning for tiligere Nord-Trøndelag 2018-2038