Informasjon til våre kunder, samarbeid- og avtalepartnere.

Varsel om begrensninger som følge av koronaepidimien

 

korona.jpg
Kilde: www.fhi.no

For å bidra til å begrense spredning av koronaviruset, og for å sikre at vi kan ivareta vårt samfunnsansvar på best mulig måte, innfører Tensio TN en del tiltak som også vil berøre våre kunder og samarbeidspartnere.

 

Vi gir her en kort informasjon om våre tiltak, og hvordan disse kan virke inn på aktiviteter som berører de oppgaver vi gjør for - og i samarbeid med dere.

Tiltak for å begrense smittefaren blant våre ansatte, og mellom våre ansatte, kunder og samarbeidspartnere.

  • Ingen fysisk kontakt mellom innepersonell(prosjektledere/planleggere/saksbehandlere) og utepersonell (montører/montørledere)
  • Sterkt begrenset bruk av kontorlokaler for innepersonell (Det tilrettelegges for utstrakt bruk av hjemmekontor)
  • Vårt personell tillates ikke å delta i fysiske møter med eksterne ressurser når disse foregår innomhus.
  • Befaringer ute på anleggsplass, sammen med eksterne, tillates forutsatt at det utvises storforsiktighet med tanke på å forbygge smitte.
  • Vårt personale tillates ikke å jobbe sammen med eksterne i aktiviteter som foregår innomhus. (Dersom slike aktiviteter må gjennomføres skal det kun skje etter en sikkerhetsvurdering med vekt på redusere smitterisiko til ett minimum.)
  • Det innføres automatisk 14 dagers karantenetid for ansatte som har vært på reise og/eller som er utsatt forandre definerte smitterisikoer.

Disse tiltakene vil - isolert sett - gi Tensio TN en del begrensninger i forhold til å kunne innfri inngåtte avtaler om fremdrift og leveranser i enkeltprosjekter.

Tiltak for å ivareta beredskaps- og leveringsplikten ved negativ utvikling av koronaepidemien.

Dersom vi på tross av alle tiltak, allikevel går inn i en periode med mange samtidige syke ansatte og/eller ansatte i karantene, vil dette kunne medføre ytterligere reduksjon av Tensio TN sin evne til å innfri inngåtte avtaler, om leveranser av nye nettanlegg og tilknytning av nye kunder til avtalt tid.


Dersom situasjonen går mot et slikt scenario vil vi prioritere vårt samfunnsansvar i denne rekkefølgen:

  1. Sikre våre anlegg slik at de ikke utgjør noen risiko for 3.part.

  2.  Opprettholde strømforsyning ved feil på våre anlegg.

  3. Innfri inngåtte kunderelaterte avtaler om nettutbygging og nettilknytning.

  4. Vedlikeholde og fornye nettanlegg for å sikre en god og effektiv drift.


Vi vil bestrebe oss på å holde kunder og samarbeidspartnere som berøres direkte av våre tiltak og av koronautviklingen for øvrig, fortløpende orientert. Vi beklager på det sterkest de ulemper dette måtte føre til for de som blir berørt, men vi ønsker - sammen med dere - å gjøre vårt ytterste for å begrense koronavirusets utbredelse, samt de påfølgende negative ringvirkninger i samfunnet. Vi ber om forståelse for våre prioriteringer inn mot strømnettet, og at tiltakene som iverksettes for å redusere risiko for smitteoverføring, respekteres.
Arne Helge Haugen
Nettdirektør Tensio TN
Tensio TN forholder seg for øvrig til direktiver gitt av:
• Folkehelseinstituttet (FHI)
• Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB):
• Andre offentlige instanser som er i inngrep med vår virksomhet og vårt samfunnsansvar.
Sist endret: 19. Mars 2020 - 09:23