Nettleie for bedriftskunder med årlig forbruk under 100 000 kWh

Nettleien vil bestå av tre ledd:

  • Kapasitetsledd: Blir regnes ut som snittet av de tre timene i måneden (fordelt på tre forskjellige dager) du har brukt mest strøm. (kWh/h også referert til som kW i prislisten)
  • Energiledd: Bestemmes av hvor mye strøm bedriften bruker totalt (antall kWh totalt i måneden), og når kunden bruker strømmen. Energileddet er lavere mellom klokken 22.00 - 06.00.
  • Offentlige avgifter: Som er forbruksavgift og ENOVA-avgift. 

Prisene er oppgitt ekskl. mva., ekskl. forbruksavgift på 15,41 øre/kWh og ekskl. påslag til Enovas energifond på 800 kr/år/målepunkt-ID. Det tas forbehold om endringer i priser og offentlige avgifter. 

Energiledd:

 

Energiledd Dag (6 - 22) Natt (22 - 6)
Pris energiledd, øre/kWh 17,40 8,70

 

Kapasitetsledd:

 

Kapasitetsledd (kW) Kr/mnd
0-2 72
2-5 144
5-10 261
10-15 396
15-20 531
20-25 666
25-50 1 160
50-75 1 835
75-100 2 510
100-150 3 634
150-200 4 984
200-300 7 232
300-400 9 931
400-500 12 630
Over 500 15 328

 

Fleksibelt forbruk

Tariffer for kunder med forbruk under 100 000 kWh.
Leveringspliktig strøm fra nettselskapet
Nord Pool spotpris + 5 øre/kWh 

Nettleie for bedriftskunder med årlig forbruk over 100 000 kWh

 

Tariff med effektledd (NL60T/NL60R)

Tariffen består av et fastledd, et energiledd og et effektledd.

Fastledd og energiledd

Fastledd (kr/år) Energiledd (øre/kWh)1 Merknad
4 100 5,10 Hovedsikring større enn 125 A (230 V) 80 A (400 V)

 

Prisene inkluderer avgift til Energifondet, men er ekskl. forbruksavgift og mva.

1. Valgfri tidsdifferensiert tariff for energileddet tilbys kunder med forventet forbruk over 8 000 kWh/år. Vinter 5,30 øre/kWh. Sommer 4,70 øre/kWh. 12 mnd. bindingstid. Vinter: 1. november–30. april. Sommer: 1. mai–31. oktober.

Effektledd

Trinn (kW) Effektledd vinter (kr/kW/mnd)2 Effektledd sommer (kr/kW/mnd]2
0-99 89 13
100-399 74 12
Over 400 66 10
Reaktiv effekt 3 53 7

 

2: Kunder som avregnes med effektledd, avregnes etterskuddsvis pr. måned etter uttatt energimengde og største registrerte effekt i en 60 min. periode i måneden. Vinter: 1. november–30. april. Sommer: 1. mai–31. oktober.

3: Reaktiv effekt blir beregnet for forbruk med lavere effektfaktor enn 0,9. Avregningsgrunnlaget er reaktivt uttak i timen med maksimalt uttak av aktiv effekt. Reaktiv effekt avregnes som aktiv effekt, dvs én gang per måned.

Høyspent målt, lavspent levert (NH60L)

Tariffen består av et fastledd, et energiledd og et effektledd. 

Fastledd og energiledd:

Fastledd (kr/år) Energiledd (øre/kWh)1 Merknad
9 600 5,10 Høyspent målt, lavspent levert. Vurderes ut fra behov.

 

Prisene inkluderer avgift til Energifondet, men er ekskl. forbruksavgift og mva.  

Valgfri tidsdifferensiert tariff for energileddet tilbys kunder med forventet forbruk over 8 000 kWh/år. Vinter 5,30 øre/kWh. Sommer 4,70 øre/kWh. 12 mnd. bindingstid. Vinter: 1. november–30. april. Sommer: 1. mai–31. oktober.

Effektledd

Trinn (kW) Effektledd vinter (kr/kW/mnd)2 Effektledd sommer (kr/kW/mnd]2
0-99 89 13
100-399 74 12
Over 400 66 10
Reaktiv effekt 3 53

7

 

Kunder som avregnes med effektledd, avregnes etterskuddsvis pr. måned etter uttatt energimengde og største registrerte effekt i en 60 min. periode i måneden. Vinter: 1. november–30. april. Sommer: 1. mai–31. oktober.

Reaktiv effekt blir beregnet for forbruk med lavere effektfaktor enn 0,9. vregningsgrunnlaget er reaktivt uttak i timen med maksimalt uttak av aktiv effekt. Reaktiv effekt avregnes som aktiv effekt, dvs én gang per måned.

Høyspent tariff (NH60T/NH60R) 

Tariffen består av et fastledd, et energiledd og et effektledd.  

Fastledd og energiledd 

Fastledd (kr/år) Energiledd (øre/kWh)1 Merknad
9 600 3,5 Kostnader for nettstasjon og lavspentnett må dekkes av kunden. Krav om høyspent målecelle. Minimum 400kW

 

Prisene inkluderer avgift til Energifondet, men er ekskl. forbruksavgift og mva.  

4: Valgfri tidsdifferensiert tariff for energileddet tilbys kunder med forventet forbruk over 8 000 kWh/år. Vinter 3,70 øre/kWh. Sommer 3,20 øre/kWh. 12 mnd. bindingstid. Vinter: 1. november–30. april. Sommer: 1. mai–31. oktober.

Effektledd

- Effektledd vinter (kr/kW/mnd)5 Effektledd sommer (kr/kW/mnd)5
Aktiv effekt 59 9
Reaktiv effekt6 46 7

 

5: Kunder som avregnes med effektledd, avregnes etterskuddsvis pr. måned etter uttatt energimengde og største registrerte effekt i en 60 min. periode i måneden. Vinter: 1. november–30. april. Sommer: 1. mai–31. oktober.  

6: Reaktiv effekt blir beregnet for forbruk med lavere effektfaktor enn 0,9. Avregningsgrunnlaget er reaktivt uttak i timen med maksimalt uttak av aktiv effekt. Reaktiv effekt avregnes som aktiv effekt, dvs én gang per måned. 

Fleksibelt forbruk

Tariffen består av et fastledd,et energiledd og et effektledd.

Krav om minimum 90 kW belastning 

Fastledd og Energiledd:

Tariff Varslingstid Maksimal utkoblingsvarighet Fastledd (kr/år) Energiledd ((øre/kWh) (vinter/sommer))7
NFF1 Momentan utkobling Ubegrenset 4100 5,1/5,1
NFF2 1 time Ubegrenset 4100 5,1/5,1
NFF3 Momentan utkobling 2 timer 4100 5,1/5,1
NFF4 10 timers varsling Ubegrenset 4100 5,1/5,1

 

Prisene inkluderer avgift til Energifondet, men er ekskl. forbruksavgift og mva.

Effektledd vinter(7):

Tariff 0-99 kW (kr/kW/mnd) 100 - 399 kW (kr/kW/mnd) Over 400 kW (kr/kW/mnd)
NFF1 13 12 10
NFF2 18 15 13
NFF3 24 20 18
NFF4 32 27 24

 

Effektledd sommer(7)

Tariff 0-99 kW (kr/kW/mnd) 100 - 399 kW (kr/kW/mnd)

Over 400 kW (kr/kW/mnd)

NFF1 13 12 10
NFF2 18 15 13
NFF3 24 20 18
NFF4 32 27 24

Prisene er oppgitt ekskl. mva.

7: Vinter: 1. november–30. april. Sommer: 1. mai–31. oktober.

Tariff for fleksibelt forbruk kan ikke etableres i høyspentanlegg.

Differansemåling tillates ikke. 

Nettleie for kraftprodusenter i distribusjonsnettet 

Produksjon

Område

Fastledd (øre/kWh)8

Energiledd (øre/kWh)

Høyspenning og lavspenning 1,43

Beregnes individuelt per kunde

 

Prisene inkluderer avgift til Energifondet, men er ekskl. forbruksavgift og mva.  

8: Fastleddet bestemmes av Statnett og kundene faktureres ut fra midlere årsproduksjon. Som midlere årsproduksjon regnes midlere produksjon siste 10 år. For nye kraftverk benyttes forventet årsproduksjon iht. konsesjonssøknad de første 2 årene. For kraftverk med installert merkeeffekt mindre enn 1 MW skal avregnet mengde være 30% av installert effekt multiplisert med 5 000 timer.

Energileddet blir beregnet for hver kunde avhengig av lokalisering i nettet.

Uttak av aktiv effekt

Område

Fastledd (kr/år) Energiledd (øre/kWh)
Høyspenning og lavspenning 2795 Beregnes individuelt per kunde

 

Nettleie for uttak i regionalnettet

Uttak av aktiv effekt 

Tariff Nettnivå Fastledd (kr/år) Effektledd (kr/kW/mnd) Energiledd (øre/kWh)
NRDx 66/132 kV 1RD 800 Beregnes individuelt per kunde Beregnes individuelt per kunde
NRTx Trafostasjon 22 kV 2RT 800 Beregnes individuelt per kunde Beregnes individuelt per kunde

 

Prisene inkluderer avgift til Energifondet, men er ekskl. forbruksavgift 

x: Differensieres på marginalt tapsledd

Effektledd beregnes for gjennomsnittet av uttaket i systemets topplasttime siste 5 år. Differensieres ut fra samlokalisering av produksjon og k-faktor.

Energileddet blir beregnet for hver kunde avhengig av lokalisering. Energileddet beregnes for hver uke. I tillegg deles døgnet innenfor de ulike tidsperiodene i dag og natt/helg/helligdag. Periodeinndelingen er lik Statnetts perioder. Offentliggjøres fredag kl. 12.00, – gjeldende fra mandag kl. 00.00. Døgninndelingen i periodene er som tidligere: Dag: kl. 06.00–22.00 mandag–fredag. Natt/helg/helligdag: kl. 22.00–06.00 mandag–fredag + hele døgnet lørdag og søndag.

Uttak av reaktiv effekt 

Område

Effektledd vinter (kr/kVAr/mnd)9 Effektledd sommer (kr/kVAr/mnd)9
Høyspenning  6,28 0,94

 

9: Vinter: 1. november–30. april. Sommer: 1. mai–31. oktober. Reaktiv effekt blir beregnet for forbruk med lavere effektfaktor enn 0,9. Avregningsgrunnlaget er reaktivt uttak i timen med maksimalt uttak av aktiv effekt. Reaktiv effekt avregnes som aktiv effekt, dvs én gang per måned.

Nettleie for kraftprodusenter i regionalnettet 

Produksjon

Område

Fastledd (øre/kWh)

Energiledd (øre/kWh)

Tensio TNs regionalnett 1,43

Beregnes individuelt per kunde

 

Prisene inkluderer avgift til Energifondet, men er ekskl. forbruksavgift

Fastleddet bestemmes av Statnett og kundene faktureres ut fra midlere årsproduksjon. Som midlere årsproduksjon regnes midlere produksjon siste 10 år. For nye produksjonsenheter uten tilstrekkelig historisk datagrunnlag, anvendes forventet årsproduksjon iht. konsesjonssøknad som avregningsgrunnlag for oppstartsåret, samt påfølgende kalenderår. Fra og med 3. kalenderår legges historiske data til grunn for avregningen.

Energileddet blir beregnet for hver kunde avhengig av lokalisering i nettet.

Uttak av aktiv effekt

Område

Fastledd (kr/år) Energiledd (øre/kWh)
Høyspenning og lavspenning 2 685 Beregnes individuelt per kunde

 

Plusskunde

Forbruk faktureres som ordinær nettleie, men i tillegg kompenserer Tensio TN overskuddsproduksjonens bidrag til redusert nettap på følgende vis:

 

Plusskunde Periode
Innmatet volum x 4% x Nordpool spotpris i perioden 01.05 – 01.11
Innmatet volum x 6% x Nordpool spotpris i perioden 01.11 – 01.05

 

Leveringspliktig strøm fra nettselskapet

Nord Pool spotpris + 5 øre/kWh påslag

Sist endret: 2. Januar 2023 - 09:15