Nytt regelverk for praktisering av anleggsbidrag fra 01.01.2019

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har vedtatt endringer i regelverket for praktisering av anleggsbidrag.

Endringene har som hovedformål å bidra til:

 • At nettselskapene gir riktigere prissignal for bruk og forsterkning av nettet, på alle nettnivå.
 • En rimeligere kostnadsfordeling mellom kundene som utløser investeringer i nettet og nettselskapenes øvrige kunder.
 • Prissignaler som bidrar til lavere nettleie samlet sett.
 • En tydeligere forskrift som bidrar til en mer enhetlig praksis mellom nettselskapene.
   

De nye reglene som fører til størst endring er:

 • At det skal fastsettes og kreves inn anleggsbidrag på alle nettnivåene, også i regional- og transmisjonsnettet
 • At anleggsbidrag og tiårsregelen blir skal-bestemmelser
 • At det ikke er tillatt å bruke bunnfradrag
 • Et tak på kostnadsoverskridelser som nettselskapene kan kreve at kunden dekker
   

Anleggsbidrag på alle nettnivå

Tensio krever i dag inn anleggsbidrag ved nye tilknytninger eller kapasitetsøkning som medfører investeringer i distribusjonsnettet (230 V – 22 kV).

Med det nye regelverket vil Tensio også kreve inn anleggsbidrag dersom nye tilknytninger eller kapasitetsøkning utløst av én eller flere kunder medfører investeringer i regionalnettet. Kunder med samlet avtalt kapasitet mindre enn 1 MW skal ikke betale anleggsbidrag for investeringer i regionalnett.

Det nye regelverket er imidlertid omfattet av en overgangsbestemmelse som sier at Tensio ikke skal kreve anleggsbidrag fra innmatingskunder i regionalnettet når

a) kunden har fått innvilget nødvendig konsesjon før 1.juli 2018, og
b) kunden er tilknyttet, gitt økt kapasitet eller bedre kvalitet før 1.juli 2022

Overgangsbestemmelsen sier videre at Tensio ikke skal kreve anleggsbidrag fra uttakskunder i regionalnettet når

a) kunden har bedt nettselskapet om tilknytning, økt kapasitet eller bedre kvalitet før 1.juli 2018, og
b) kunden er tilknyttet, gitt økt kapasitet eller bedre kvalitet før 1.juli 2022.
 

Anleggsbidrag og tiårsregelen blir skal-bestemmelser

Tensio sin praksis for beregning av anleggsbidrag følger i dag forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer (Kontrollforskriften) der § 17-5 omhandler anleggsbidrag.

Nytt av forskriften fra 01.01.2019 er at tiårsregelen blir en skal-bestemmelse. Tensio praktiserer ikke tiårsregelen i dag.

Tiårsregelen medfører at Tensio skal kreve inn og omfordele anleggsbidrag fra kunder som blir tilknyttet eller får økt kapasitet i nettanlegg som allerede er anleggsbidragsfinansiert. Plikten gjelder i 10 år fra tidspunktet kunden som utløste investeringen ble tilknyttet eller fikk økt kapasitet.

Ikke tillatt å bruke bunnfradrag

For dagens ordning med bunnfradrag gjelder følgende overgangsbestemmelse: Kunder som har innmeldt behov som er prosjektert og forhåndsmeldt av autorisert installatør innen 31.12.2018 får tilgodesett bunnfradrag etter Tensio sin gjeldende praktisering. Signert avtale om anleggsbidrag gjelder for kalenderåret 2019, men kan forlenges dersom dette skyldes Tensio sin utbyggingskapasitet. Overgangsregelen forutsetter at anleggsbidraget er akseptert og betalt innen 3 mnd. etter at kunden mottok dette.

Det gis ikke bunnfradrag for anlegg som forhåndsmeldes fra og med 01.01.2019 ref. det nye regelverket.

Tak på kostnadsoverskridelser

Tensio etterberegner anleggsbidraget etter ferdigstillelse basert på faktiske kostnader. Differansen mellom innbetalt anleggsbidrag og faktiske kostnader faktureres/krediteres kunden.

Tensio kan etter nytt regelverk kun kreve at kunden dekker overskridelser inntil 15 % av det estimerte anleggsbidraget, forutsatt at overskridelser ikke skyldes forhold på kundens side.

Tensio vil forholde seg til dagens praktisering av anleggsbidrag fram til 01.01.2019. Fra og med 01.01.2019 vil Tensio praktisere i henhold til det nye regelverket.

Les mer om NVEs nye regelverk for anleggsbidrag.

 

Sist endret: 29. Januar 2021 - 10:20